eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Mazowiecka › Remont drogi - ul. Batorego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnieniaOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi - ul. Batorego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3-go Maja 66

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 296795433

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@ostrowmaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ostrowmaz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi - ul. Batorego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51d99ed8-cef1-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160483

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016868/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont ulicy Batorego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SWZ, Platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl z zastrzeżeniem ust. 15 rozdziału 25 SWZ 2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy: 1) ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub 2) podpisu zaufanego, zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub 3) podpisu osobistego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 3. Szczegóły dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej określone są w rozdziałach 25-27 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. będą przetwarzane w celu/celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia; 4. Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi - ul. Batorego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 6 cm,
2) rozebranie podbudowy z brukowca, średnia grubość 17 cm,
3) rozebranie chodnika i zjazdów z kostki betonowej i płyt betonowych,
4) rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą,
5) regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymianą ramy i pokrywy studni,
6) wykonanie koryta mechanicznie na chodniku wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta II-20 cm,
7) wykonanie koryta mechanicznie na zjazdach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 21-30cm,
8) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm (jezdnia - 578m2, zjazdy -166m2),
9) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 15 cm (chodnik),
10) wykonanie warstwy profilująco-wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W, ilość 75kg/m2,
11) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W,warstwa wiążąca, grubość warstwy 8cm,
12) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S,warstwa ścieralna, grubość warstwy 4cm,
13) wzmocnienie konstrukcji jezdni siatką szklano-węglową,
14) wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem,
15) wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem,
16) wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego chodnika i ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem,
17) wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi,
18) odnowienie istniejącego oznakowania poziomego materiałami grubowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi,
19) wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - farbą akrylową niebieską z elementami odblaskowymi,
20) wykonanie oznakowania pionowego (według zatwierdzonej stałej organizacji ruchu)
21) ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15,
22) ustawienie krawężników betonowych zaniżonych o wymiarach 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15,
23) wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych ostrzegawczych w kolorze żółtym (o fakturze z wypustkami) o wymiarach 40x40x5cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub.5 cm, spoiny wypełnione piaskiem (2 rzędy na szerokości przejścia dla pieszych),
24) ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15,
25) Branża sanitarna:
a) Regulacje wysokościowe i wymiana elementów istniejących,
b) Włączenie do sieci istniejącej,
c) Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 200 mm,
d) Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 315 mm,
e) Studnie bet. DN1200,
f) Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym.
3. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonych przedmiarach oraz dokumentacji rysunkowej.
4. Zaleca się, aby Wykonawca sprawdził załączoną dokumentację oraz dokonał wizji lokalnej terenu robót budowlanych i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
5. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, zgodnie z odrębnym projektem, uzgodnionym oraz zatwierdzonym przez odpowiednie organy. Oznakowanie tymczasowe i towarzyszące mu stałe oznakowanie pionowe, należy utrzymywać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót.
6. Zamawiający udostępni teren budowy ww. ulicy od dnia przekazania terenu robót. Oznacza to, że Wykonawca będzie miał prawo do bezpłatnego zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją robót będących przedmiotem zamówienia.
7. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy.
8. Zamawiający wymaga obecności na budowie kierownika budowy w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty.
9. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest do wywiezienia destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania nawierzchni, krawężników, płytek chodnikowych i płytek betonowych (trylinka) na miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka).
10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów własnych, zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującego prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według kryteriów określonych w SWZ. 2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według wzorów określonych w SWZ. 3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż do realizacji zamówienia będzie dysponował następującą osobą/osobami:
kierownikiem budowy branży drogowej posiadającym dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia w specjalności drogowej lub równoważne (na drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych) do kierowania robotami budowlanymi objętymi niniejszym zamówieniem w zakresie drogowym
- wpisaną/ymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadającą/ymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

n.d.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokument wadium w poręczeniach lub gwarancjach (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie podmiotów trzecich lub inny podmiotowy środek dowodowy (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp), Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą wskazany w Rozdziale 29 SWZ oraz niniejszym ogłoszeniu. 3. Szczegóły dot. wadium w Rozdziale 20 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Oświadczenia lub/i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
1) w części dotyczącej terminu realizacji robót budowlanych;
2) w części dotyczącej sposobu realizacji przedmiotu Umowy, zakresu Umowy, materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie;
3) w części dotyczącej konieczności zastosowania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu Umowy. Jeżeli zmiana Umowy wymaga zmiany Dokumentacji, Strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz informacją o konieczności lub nie zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRID oraz przedmiar i niezbędne rysunki;
4) w części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) konieczności wykonania robót lub prac, na skutek wystąpienia jednej z sytuacji określonej w pkt 1, 2 lub 3, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) wystąpienia przesłanek określonych w art. 632 §2 Kodeksu Cywilnego,
c) wystąpienia przesłanek zmiany wynagrodzenia określonych w §9 Umowy;
5) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu Umowy kierownika budowy w przypadkach i na warunkach określonych w § 5 Umowy;
6) w przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu części zamówienia przez podwykonawcę, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy. Wykonawca jest obowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie;
7) w przypadku zmiany albo wejścia w życie nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;
8) w przypadku konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich
i rachunkowych w treści niniejszej Umowy;
9) w przypadku konieczności zmiany danych osobowych i kontaktowych określonych
w Umowie.
2. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5 lub 6 nie powodują konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
6. Z uwagi na ograniczenie ilości do ogłoszeń (okoliczności wynikające z ograniczeń technicznych, niezależnych od Zamawiającego) - nie ma możliwości wprowadzenia wszystkich niezbędnych informacji. Z tego względu należy zapoznać się SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma https://e-ProPublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-18 12:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i którzy złożyli kolejne, niepodlegające odrzuceniu oferty o najniższych cenach

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.