eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Mazowiecka › Remont drogi - ul. Batorego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnieniaOgłoszenie z dnia 2023-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi - ul. Batorego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3-go Maja 66

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 296795433

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@ostrowmaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ostrowmaz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi - ul. Batorego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51d99ed8-cef1-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221209

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016868/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont ulicy Batorego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160483

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 787922,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi - ul. Batorego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 6 cm,
2) rozebranie podbudowy z brukowca, średnia grubość 17 cm,
3) rozebranie chodnika i zjazdów z kostki betonowej i płyt betonowych,
4) rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą,
5) regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymianą ramy i pokrywy studni,
6) wykonanie koryta mechanicznie na chodniku wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta II-20 cm,
7) wykonanie koryta mechanicznie na zjazdach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość koryta 21-30cm,
8) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm (jezdnia - 578m2, zjazdy -166m2),
9) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 15 cm (chodnik),
10) wykonanie warstwy profilująco-wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W, ilość 75kg/m2,
11) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W,warstwa wiążąca, grubość warstwy 8cm,
12) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S,warstwa ścieralna, grubość warstwy 4cm,
13) wzmocnienie konstrukcji jezdni siatką szklano-węglową,
14) wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem,
15) wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem,
16) wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego chodnika i ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem,
17) wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi,
18) odnowienie istniejącego oznakowania poziomego materiałami grubowarstwowymi - farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi,
19) wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi - farbą akrylową niebieską z elementami odblaskowymi,
20) wykonanie oznakowania pionowego (według zatwierdzonej stałej organizacji ruchu)
21) ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15,
22) ustawienie krawężników betonowych zaniżonych o wymiarach 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15,
23) wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych ostrzegawczych w kolorze żółtym (o fakturze z wypustkami) o wymiarach 40x40x5cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub.5 cm, spoiny wypełnione piaskiem (2 rzędy na szerokości przejścia dla pieszych),
24) ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15,
25) Branża sanitarna:
a) Regulacje wysokościowe i wymiana elementów istniejących,
b) Włączenie do sieci istniejącej,
c) Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 200 mm,
d) Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 315 mm,
e) Studnie bet. DN1200,
f) Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym.
3. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonych przedmiarach oraz dokumentacji rysunkowej.
4. Zaleca się, aby Wykonawca sprawdził załączoną dokumentację oraz dokonał wizji lokalnej terenu robót budowlanych i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
5. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, zgodnie z odrębnym projektem, uzgodnionym oraz zatwierdzonym przez odpowiednie organy. Oznakowanie tymczasowe i towarzyszące mu stałe oznakowanie pionowe, należy utrzymywać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót.
6. Zamawiający udostępni teren budowy ww. ulicy od dnia przekazania terenu robót. Oznacza to, że Wykonawca będzie miał prawo do bezpłatnego zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją robót będących przedmiotem zamówienia.
7. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy.
8. Zamawiający wymaga obecności na budowie kierownika budowy w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty.
9. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest do wywiezienia destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania nawierzchni, krawężników, płytek chodnikowych i płytek betonowych (trylinka) na miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka).
10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów własnych, zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującego prawa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W toku postępowania złożono jedną ofertę, której cena przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 937991,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 937991,85 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.