eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Michałowo › Remont budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia w Juszkowym Grodzie.Ogłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia w Juszkowym Grodzie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Michałowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659438

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Białostocka 11

1.5.2.) Miejscowość: Michałowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-050

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 7131777

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowo.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia w Juszkowym Grodzie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26e62ddd-b01a-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160332

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007185/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

,,Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie/Poddziałanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego- nr umowy UDA-RPPD.08.06.00-20-0365/19-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00103755/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IG.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu budynku zlokalizowanego we wsi Juszkowy Gród - działka nr 58, Gmina Michałowo, powiat białostocki, woj. podlaskie, z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia. Zamówienie nie dotyczy montażu pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz zbiornika na ścieki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do SWZ. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (zamówienie obejmuje część budynku przeznaczone na NZOZ), prawem budowlanym i polskimi normami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 753732,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 753732,16 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.