eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Renowacja elewacji frontowej i szczytowej kamienicy przy ul. Poznańskiej 16 w WitkowieOgłoszenie z dnia 2021-08-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Renowacja elewacji frontowej i szczytowej kamienicy przy ul. Poznańskiej 16 w Witkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gnieźnieńska

1.5.2.) Miejscowość: Witkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614778194

1.5.8.) Numer faksu: 614778855

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Renowacja elewacji frontowej i szczytowej kamienicy przy ul. Poznańskiej 16 w Witkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ff4a4b9-d408-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00160314

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000374/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Renowacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej w Witkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00092787/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ITz.271.8.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 139500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: renowacja elewacji frontowej i szczytowej kamienicy przy ul. Poznańskiej 16 w Witkowie, dz. nr 936 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ.
W ramach zadania Wykonawca wykona dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, na podstawie której wykona roboty budowlane, tj.:
- renowację elewacji frontowej i szczytowej – tynków wraz z kolorystyką,
- renowację elewacji ceglanej,
- renowację sztukaterii,
- renowację gzymsów,
- wymianę rynny i elementów blaszanych,
- renowację drzwi zewnętrznych,
- renowację schodów zewnętrznych,
Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Uwaga
1) Umowę należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i wiedzą techniczną.
2) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi.
3) Wszystkie materiały, użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, w pierwszym gatunku, posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy na żądanie inspektora nadzoru przedstawić przed wbudowaniem materiałów/produktów oraz przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót. Ww. materiały/produkty winny spełniać postanowienia aktualnej ustawy o wyrobach budowlanych.
4) Wszystkie wejścia do budynku muszą być dostępne dla osób, które z nich korzystają, muszą być zabezpieczone w taki sposób, by na osoby korzystające z nich nie spadały skuwane, nakładane, odpadające elementy oraz odpady, woda itp., znajdujące się
na rusztowaniu.
5) Remontowany budynek znajduje się przy drodze wojewódzkiej oraz w strefie konserwatorskiej. Wobec powyższego należy dokonać stosownych uzgodnień i uzyskać wymagane pozwolenia.
6) Przed złożeniem oferty zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie. Za brak wizji
w terenie Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.
7) Po wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261220-2 - Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 170355,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 220293,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 170355,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): RETRO-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski, ul. Ostrów Tumski14, 61-109 Poznań

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 302525594

7.3.3) Ulica: Ostatnia 49

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-102

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 170355,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.