eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielonki › Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą: "BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI Z IZBĄ REGIONALNĄ (...) PRZY UL. GALICYJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONKI, GM. ZIELONKI"Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą:
„BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI Z IZBĄ REGIONALNĄ (...) PRZY UL. GALICYJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONKI, GM. ZIELONKI”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZIELONKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowskie Przedmieście 116

1.5.2.) Miejscowość: Zielonki

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-087

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zielonki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/gzielonki

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą:
„BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI Z IZBĄ REGIONALNĄ (...) PRZY UL. GALICYJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONKI, GM. ZIELONKI”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c02e0e19-cef0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160307

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011511/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej (przygotowanie projektu)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c02e0e19-cef0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie w postępowaniu z
„Formularzy do komunikacji” wymaga posiadania przez Wykonawcę konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz
zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
2. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi. 3. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści
dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 4. Szczegółowe
informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulaminserwisu
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BU.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny-wykonawczy, przedmiary oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wraz z kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI Z IZBĄ REGIONALNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UKŁADEM DROGOWYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁCE NR 927/88, PRZY UL. GALICYJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONKI, GM. ZIELONKI”

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 p.z.p., polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w przypadku gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba wykonania dodatkowej lub rozszerzenia dokumentacji projektowej dla tego samego wykonywanego obiektu lub jego otoczenia, w obszarze zakładanego jego oddziaływania bądź jeżeli będzie to dla zamawiającego użyteczne z punktu widzenia celu umowy. W zakres zamówień uzupełniających mogą wchodzić prace projektowe w szczególności w zakresie: robót ogólnobudowlanych, robót w zakresie konstrukcji obiektu, robót instalacyjnych, robót wykończeniowych, robót w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych wod.-kan., instalacji C. O., wentylacji mechanicznej, instalacji deszczowej, robót w zakresie zagospodarowania terenu, robót w zakresie dróg bądź na zwiększeniu ilości urządzeń technicznych lub budowlanych służących obsłudze obiektu.
Warunki umowne na jakich zostaną udzielone ewentualne zamówienia uzupełniające: podstawą do negocjacji warunków udzielania zamówienia będzie wzór umowy nie odbiegający istotnie (z zachowaniem odpowiedniości) od postanowień wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 32

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. posiadanie wiedzy i doświadczenia wyrażających się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch dokumentacji projektowych z których każda obejmowała: budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek mieszkalny wieloro dzinny, w zakres której wchodził co najmniej projekt budowlany oraz projekty wyko nawcze obejmujące co najmniej sieci i urządzenia: elektryczne, wodno – kanalizacyj ne, wentylacyjne oraz centralnego ogrzewania, gazowe dla obiektu o kubaturze wynoszącej co najmniej 3 500 m3.
2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
2.1. kierownikiem zespołu projektowego - projektantem architektem posiada jącym:
a) uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
b) doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem co najmniej dwóch projektów architektonicznych (obejmujących dokumentację budowlaną oraz wykonawczą), z których każdy obejmował budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek mieszkalny wielorodzinny, przy czym kubatura brutto zaprojektowanego budynku wyniosła min. 3 500 m3;
2.2. projektantem konstruktorem, posiadającym;
a) uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
b) doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem co najmniej dwóch projektów konstrukcyjno – budowlanych (obejmujących dokumentację budowlaną oraz wykonawczą), z których każdy obejmował obiekt budowlany dla którego wartość wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej wyniosła (w całości dla wszystkich branż) nie mniej niż 100 000,00 złotych brutto);
2.3. projektantem instalacji sanitarnych posiadającym:
a) uprawnienia zawodowe do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem co najmniej jednego projektu w zakresie instalacji sanitarnych (obejmującego dokumentację budowlaną oraz wykonawczą) obejmującej obiekt budowlany dla którego wartość wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej wyniosła (w całości dla wszystkich branż) nie mniej niż 100 000,00 złotych brutto);
2.4. projektantem instalacji elektrycznych posiadającym:
a) uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
b) doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem co najmniej jednego projektu w zakresie instalacji elektrycznych (obejmującego dokumentację budowlaną oraz wykonawczą) obejmującej obiekt budowlany dla którego wartość wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej wyniosła (w całości dla wszystkich branż) nie mniej niż 100 000,00 złotych brutto),
W odniesieniu do powyższych wymagań stawianych kierownikowi zespołu projektowego oraz projektantom branżowym właściwe są uprawnienia budowlane wydawane po 1994 roku (tj. zgodne z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1623), tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 2016.03.08 (Dz. U. 2016.290 tj. z zm).
Funkcje kierownika zespołu projektowego oraz projektantów branżowych mogą również wykonywać osoby posiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących przed 01.01.1995r właściwych przepisów jeżeli uprawnienia te pozwalają na pełnienie odnośnych funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Funkcje kierownika zespołu projektowego oraz projektantów branżowych mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334.
Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym,
a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych oraz zagadnień ekonomicznych i prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

wymagane wadium: 3 000,00 złotych

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia wskazuje par 13 wzoru umowy w sprawie zamówienia stanowiący załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.