eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bielsku-Białej, dostarczonych i uruchomionych w ramach Etapu I budowy systemuOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bielsku-Białej, dostarczonych i uruchomionych w ramach Etapu I budowy systemu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070493318

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Michała Grażyńskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzd.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bielsku-Białej, dostarczonych i uruchomionych w ramach Etapu I budowy systemu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3fe322cd-ceeb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043971/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Utrzymanie systemu ITS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3fe322cd-ceeb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, z wyłączeniem składania ofert, możliwa jest także z wykorzystaniem poczty elektronicznej (adres e-mail Zamawiającego: przetargi@mzd.bielsko.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: (1.) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia określa Regulamin Platformy
e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz w informacjach zamieszczonych w zakładce „Centrum Pomocy”. (2.) Przeglądanie i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta, ani logowania do Platformy e-Zamówienia. (3.) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
(4.) Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
(5.) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu
w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
(6.) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania
po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
(7.) Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”) – jedynie jeden plik. W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub inne pliki składane wraz z ofertą.
W przypadku, gdy formularz oferty opatrzony jest podpisem generującym oddzielny plik podpisu („xades”), plik podpisu należy przekazać poprzez dodanie go do pola „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
(8.) Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na platformie e - Zamówienia i należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty, iż „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik nazwa_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie”.
(9.) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
(10.) Komunikacja w postępowaniu – inna niż składanie ofert - odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub poczty elektronicznej.
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” lub poczty elektronicznej odbywa się w szczególności składanie wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SWZ”), przekazywanie wezwań
i zawiadomień oraz udzielanie odpowiedzi na przesłane wezwania. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
(11.) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy
e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 24.3. Instrukcji dla Wykonawców oraz w Formularzu oferty (Rozdział III SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 24.3. Instrukcji dla Wykonawców oraz w Formularzu oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 23/IZ/12/U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających
w ramach systemu ITS w Bielsku-Białej, dostarczonych i uruchomionych w ramach Etapu I budowy systemu, w 2018 roku, zainstalowanych w ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta
Bielsko-Biała i będących w zarządzaniu Zamawiającego.
Określenie przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:

Usługa objęta przedmiotem zamówienia świadczona będzie w dwóch zakresach:

A. Utrzymanie w stałej sprawności części programowej, serwerowej oraz backup-u Systemu ITS.
W zakres usługi wchodzą wszystkie czynności związane z utrzymaniem
w sprawności działania Systemu ITS w zakresie poprawnego funkcjonowania urządzeń serwerowych
(wraz z zintegrowanymi przełącznikami i środowiskiem wirtualizacyjnym), macierzy dyskowych, systemu backup, aplikacji systemowych, programów kontrolnych do nadzorowania pracy systemu, obszarowego systemu sterowania ruchem oraz optymalizacji w stopniu umożliwiającym zamawiającemu jego prawidłowe działanie.

B. Wymiana, naprawa urządzeń wraz z potrzebnym sprzętem oraz materiałami
Usługa wymiany/naprawy urządzeń terenowych oraz urządzeń sieciowych centrum zarządzania będzie każdorazowo realizowana wyłącznie na indywidualne zlecenie Zamawiającego, który określi rodzaj wymiany/naprawy przewidzianej w poszczególnych pozycjach Tabeli Elementów Rozliczeniowych - usługi część B.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV - V SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50334400-9 - Usługi w zakresie konserwacji systemu komunikacji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-08-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości do 10% wartości zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Usługi, analogicznie jak w przypadku zamówienia podstawowego mogą być realizowane w dwóch zakresach: (i) Utrzymanie w stałej sprawności części programowej, serwerowej oraz backup-u Systemu ITS; (ii) Wymiana, naprawa urządzeń wraz
z potrzebnym sprzętem oraz materiałami.
Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone w trybie z wolnej ręki negocjacje z wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie potencjału kadrowego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie czasu reakcji serwisowych na zgłoszenie/zlecenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, tj. w zakresie:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

UWAGA:
1. w przypadku, gdy ww. wartości zostały ustalone w walucie innej niż PLN, Wykonawca przeliczy
ją wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP;
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej spełniają łącznie.


2) wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (umowy),
o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda, z których każda polegała na utrzymaniu w stałej sprawności (ciągłej pracy) systemu ITS (Inteligentnego Systemu Transportowego), opartego o aplikację nadrzędną integrującą co najmniej 50 urządzeń działających w ramach systemu ITS, zainstalowanych
w granicach administracyjnych miasta. Każde z zamówień powinno trwać przez nieprzerwany okres
min. 5 miesięcy.

UWAGI:
1. pod pojęciem „system ITS” należy rozumieć system wykorzystujący technologie informacyjne
i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmujący infrastrukturę, pojazdy i jego użytkowników, a także zarządzanie, sterowanie i monitorowanie ruchu oraz informowanie podróżnych;
2. za jedno urządzenie, działające w ramach systemu ITS, uważa się sterownik sygnalizacji świetlnej, kamerę monitoringu wizyjnego lub tablicę informacji pasażerskiej.

3) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami, o kwalifikacjach
i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia, nie mniejszych niż:
1. Elektromonter
• minimalna liczba osób:
a. minimum 1 (jedna) osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne D,
b. minimum 1 (jedna) osoba posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne E,
c. dopuszcza się posiadanie przez jedną osobę ważnego świadectwa kwalifikacyjnego D i E.
• minimalne kwalifikacje zawodowe:
Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub równoważne uprawnienia, które w aktualnym stanie prawnym uprawniają do wykonywania tych samych czynności, tj.:
Ważne świadectwo kwalifikacyjne D do wykonywania pracy na stanowisku dozoru oraz - ważne świadectwo kwalifikacyjne E do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji, dla urządzeń, instalacji i sieci, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022
poz. 1392), w Grupie 1 – minimum: poz. 2 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

2. Specjalista systemu ITS:
• minimalna liczba osób:
a. minimum 1 (jedna) osoba
• minimalne kwalifikacje zawodowe:
a. posiadająca doświadczenie przy obsłudze oprogramowania klienckiego i serwerowego systemu ITS/SCATS, zdobyte podczas realizacji co najmniej jednej usługi obejmującej utrzymanie systemu sterowania ruchem;
b. posiadającą certyfikat producenta systemu SCATS (wydany nie wcześniej niż przed 2014 r.
– dopuszczalna aktualizacja od 2014 r.), świadczący o posiadanej wiedzy i doświadczeniu
w zakresie programowania, konfiguracji i obsługi tego systemu;
c. posiadającą doświadczenie w zakresie sporządzania części programowej sterowników sygnalizacji świetlnych w tym doświadczenie w zakresie optymalizacji części programowej sterowania ruchem AsterIT lub AsterIT/S, zdobyte podczas realizacji co najmniej jednej usługi obejmującej utrzymanie systemu sterowania ruchem;
d. posiadającą aktualne certyfikaty producenta sterowników AsterIT lub AsterIT/S, świadczące
o posiadanej wiedzy i doświadczeniu w zakresie programowania, uruchomienia i napraw tych sterowników.

3. osoba do weryfikacji i zmian części programowej:
• minimalna liczba osób:
a. minimum 2 (dwie) osoby
• minimalne kwalifikacje zawodowe:
a. posiadające doświadczenie w zakresie sporządzania części programowej sterowników sygnalizacji świetlnych w tym doświadczenie w zakresie optymalizacji części programowej sterowania ruchem AsterIT lub AsterIT/S, zdobyte podczas realizacji co najmniej jednej usługi obejmującej utrzymanie systemu sterowania ruchem.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji, z zastrzeżeniem pkt. 1 lit. c).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. (na wezwanie Zamawiającego): Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem
2. (na wezwanie Zamawiającego): wykaz zamówień (Doświadczenie) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego
w pkt 5.4.2).
Zaleca się, aby dla sporządzenia ww. oświadczenia Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 3 do Rozdziału II SWZ.
3. (wraz z ofertą): Wykaz osób (Potencjał kadrowy), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zaleca się, aby dla sporządzenia oświadczenia Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 4 do Rozdziału II SWZ.
Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego
oraz w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.4.3).

Pozostałe wymagane dokumenty określono w Instrukcji dla Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium wskazano w pkt 21 Instrukcji dla Wykonawców.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w pkt. 7 Rozdział I SWZ Instrukcja dla Wykonawców, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.4.) powyżej, Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 4 poniżej.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.6.) i 5.7.) ppkt 1 i 2 powyżej. Wymagane oświadczenia i dokumenty winny zostać złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Zaleca się, aby dla sporządzenia tego oświadczenia Wykonawcy posłużyli się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 6 do Rozdziału II SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Zmiana umowy może nastąpić:
a) w przypadkach opisanych w umowie;
b) co do nieistotnych postanowień umowy;
c) w przypadkach opisanych w ustawie;
d) co do istotnych postanowień Umowy, z ważnych powodów, w szczególności o ile jest to konieczne i wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy [szczegółowy zakres tych zmian opisano we Wzorze umowy (Rozdział V SWZ)].

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-20 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ Identyfikator (ID) postępowania został wskazany w pkt. 1 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W nawiązaniu do pkt. 4.2.10), Zamawiający wskazuje, iż wymaga, aby zamówienie było wykonywane w okresie
od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.03.2024 r., z zastrzeżeniem pkt 2;
2. Zamawiający zakłada, że zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia nastąpi do dnia 01.08.2023 r.
W przypadku przedłużenia się procedury niniejszego postępowania, w szczególności wskutek skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, rozpoczęcie wykonywania zamówienia nastąpi od dnia faktycznego zawarcia umowy.
3. W nawiązaniu do pkt. 8.1.), Zamawiający wskazuje, iż oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi
w SWZ nie później niż do 20.04.2023 r., do godziny 10:30:00.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.