eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w części frontowej Teatru Wielkiego w ŁodziOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w części frontowej Teatru Wielkiego w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr Wielki w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279195

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Dąbrowskiego

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-249

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.iwanowska@teatr-wielki.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.operalodz.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w części frontowej Teatru Wielkiego w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f304721c-cfad-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160147

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00499188/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w części frontowej budynku głównego Teatru Wielkiego w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/operalodz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem: platformazakupowa.pl oraz poczty
elektronicznej: a.iwanowska@teatr-wielki.lodz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
1.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
1.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
1.4. włączona obsługa JavaScript,
1.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
1.6. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
1.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view .
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu powyżej, składa się w
formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w
formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, przedmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 uPzp, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 4 powyżej, przekazywane w postępowaniu sporządza się w
postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 19 ust. 1 uPzp, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych „Zasady ochrony danych osobowych w Teatrze Wielkim w Łodzi” wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi nr 662 z dnia 25.05.2018 r. Zamawiający informuje, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-249) przy placu Dąbrowskiego;
1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Teatrze Wielkim w Łodzi jest p. Mirosław Młodzik,
z którym można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 42 630 13 51 lub poprzez adres e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w części frontowej w ramach projektu pn: Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/202 w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, numer referencyjny sprawy DP/TP/05/2023;
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 uPzp;
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;
1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
1.8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawców do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wzór oświadczenia w pkt. 12 Załącznika nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa. W takim przypadku treść oświadczenia należy skreślić.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DP/TP/05/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym w części frontowej w ramach projektu pn: Wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/202 w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ, w skład której wchodzą: projekt budowlany wykonawczy - aktualizacja, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót – w części prac objętych niniejszym zamówieniem.
2. Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt. 1 zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z otrzymaną dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem, umową i warunkami zawartymi w SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i wydane na ich podstawie akty wykonawcze, przepisy Kodeksu Cywilnego i inne wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia.
4. Zakres zadań objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
4.1. Demontaż wraz z utylizacją oraz montaż okien, drzwi i witryn na elewacji wschodniej, południowej i zachodniej części frontowej budynku głównego Teatru Wielkiego w Łodzi (sztuk 161).
4.2. Demontaż i ponowny montaż urządzeń-siłowników związanych z instalacją oddymiania budynku głównego Teatru (dotyczy okien oznaczonych na rysunkach gwiazdką).
4.3. Do przeprowadzenia robót związanych z wymianą ślusarki okiennej, drzwiowej i witryn konieczne jest wykonanie następujących robót towarzyszących:
a) demontaż i ponowny montaż cokołów, docięcie cokołów
b) docięcie posadzki z płyt marmurowych
c) demontaż i ponowny montaż balustrad w rejonie klatki schodowej
d) demontaż i ponowny montaż okna przeciwpożarowego (szt.2)
e) zabezpieczenie posadzki na foyer przed uszkodzeniami spowodowanymi rozstawieniem rusztowań
f) skucie części podestu schodów oraz ponowne odtworzenie skutego elementu
g) demontaż istniejącego systemu ryglowania – zwory oraz zamki solenoidowe, do przekazania Zamawiającemu
h) demontaż i ponowny montaż instalacji elektrycznych zamontowanych na konstrukcji okien i drzwi – wg rysunków
i) wykonanie nowej konstrukcji wsporczej pod montaż istniejących kurtyn powietrznych i ich montaż
j) przebudowa barierek przed oknami napowietrzającymi O1/34, O1/36, O1/6 oraz O1/8 tak, aby umożliwić otwarcie się skrzydła okna w warunkach pożaru
k) wymiana modułów sterujących instalacji p.poż. na moduły sterująco – monitorujące kompatybilne i dostosowane do współpracy z istniejącym systemem ochrony p.poż.
UWAGA W 2022 roku na schodach wzdłuż wschodniej elewacji budynku głównego Teatru Wielkiego w Łodzi została wybudowana pochylnia dla niepełnosprawnych. Przy wykonywaniu robót budowlanych wymiany ślusarki w tym rejonie należy zwrócić szczególną uwagę na szklaną barierkę oddzielającą pochylnię od podestu schodów.
5. Decyzja o nr DAR-UA-I.755.2017 o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych została wydana na podstawie projektu budowlanego wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/202. Aktualizacja projektu budowlanego nastąpiła w 08.2022 r. Projektant jednocześnie oświadczył, że aktualizacja projektu budowlanego wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej w Teatrze Wielkim w Łodzi nie wymaga nowego pozwolenia na budowę, jak również nowych uzgodnień konserwatorskich. Uwagi wprowadzone do projektu zgodnie z ustawą Prawo Budowlane są nieistotne. Budowa na podstawie powyższej decyzji pozwolenia na budowę została rozpoczęta w dniu 27.02.2020 roku wpisem Kierownika Budowy do Dziennika Budowy i zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego jest aktualnie kontynuowana.
6. Teatr Wielki w Łodzi nie dysponuje terenem z możliwością przeznaczenia go na miejsce magazynowania i składowania gabarytowych materiałów (ślusarka okienna i drzwiowa).
7. Prace objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane na czynnym, użytkowanym obiekcie. Wszelkie prace mogą być wykonywane w każdym dniu tygodnia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (z uwzględnieniem godzin pracy Teatru).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie oświadczenie Wykonawcy złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ,
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie oświadczenie Wykonawcy złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 115 ust. 1 uPzp, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiającą realizację przedmiotowego zamówienia
w wysokości co najmniej 1 000 000 (jeden milion) złotych.
3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 116 ust. 1 uPzp, jeżeli:
3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył nie mniej niż dwie roboty które polegały na wymianie ślusarki okiennej lub drzwiowej na kwotę netto nie mniejszą niż 700 000 (siedemset tysięcy) złotych każda z nich lub jedną robotę, która polegała na wymianie ślusarki okiennej lub drzwiowej na kwotę netto nie mniejszą niż 1 300 000 (jeden milion trzysta tysięcy) złotych.
3.2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, a ponadto odbyła co najmniej 18-miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na remoncie/przebudowie, obejmujących swoim zakresem roboty konstrukcyjno - budowlane, remontowe lub renowacyjne. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022r. poz.840)
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
7.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
7.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
7.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
12. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki określone w punktach od 1.1. do 1.4., Wykonawcy muszą spełnić łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (wzór oświadczenia w załączniku nr 2c do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
1.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu w załączniku nr 2d do SWZ);
1.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu w załączniku nr 2e
do SWZ)
2. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 1.1., Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
6. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SWZ, ewentualnie inny zawierający wszystkie elementy, o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ. Oferta winna być zgodna z zakresem przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia;
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia w Załączniku nr 2a do SWZ);
3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia w Załączniku nr 2b do SWZ);
4. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (w szczególności do: podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę), o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty;
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
6. dowód wniesienia wadium w sytuacji, gdy wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 uPzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w Rozdziale 1, pkt 6 ppkt. 6.4. SWZ z zaznaczeniem „wadium – DP/TP/05/2023”,
3.2. gwarancjach bankowych,
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie innej niż jedna z wyżej wymienionych.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3.2.–3.4., Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego skutecznym wniesieniu decydować będzie chwila uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 98 uPzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, Wykonawcy muszą spełnić łącznie.
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca będzie uprawniony w szczególnie uzasadnionych okolicznościach (m.in. stwierdzenie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy konieczności dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej, działanie siły wyższej, wystąpienie obiektywnych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności okoliczności związane z szerzeniem się wirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 wpływających bezpośrednio na realizację umowy) do ubiegania się o przedłużenie czasu ukończenia robót. Wniosek o przedłużenie terminu winien być złożony na piśmie do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed końcem umownego terminu zakończenia robót.
2. Stosownie do treści art. 439 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z poniższymi zasadami:
2.1. w przypadku, gdy ulegnie zmianie - w okresie wskazanym w punkcie 2.2. o minimum 15 % w porównaniu do cen wskazanych w SEKOCENBUD za I kwartał 2023 roku - cena 1 m2 okien i / lub drzwi trzyszybowych wykonanych z szyb niskoemisyjnych, bezpiecznych, z argonowym wypełnieniem przestrzeni międzyszybowych, zamkniętych profilem ciepłym, spełniających wymogi obowiązujących norm przenikalności cieplnej (U≤0,9W/m2K).
Podstawę do ustalenia wysokości zmiany ceny, o której mowa w ust. 2 będzie stanowił SEKOCENBUD za I kwartał 2023 roku i III kwartał 2023 roku.
2.2. zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić jeden raz w okresie obowiązywania umowy najwcześniej po 6 miesiącach od podpisania umowy,
2.3. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynikała z wysokości zmiany ustalonej z uwzględnieniem zapisów ust. 2 pkt 2.1. jako różnica pomiędzy wartością procentową wskazaną w ust. 2 pkt 2.1. a rzeczywistą zmianą procentową cen materiałów lub kosztów wskazanych w pkt 2.1. ustaloną na podstawie SEKOCENBUD.
3. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
4. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z ust. 2 – 3, Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
4.1. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,
4.2. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
5. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 uPzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-18 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wskazuje, że czynności dotyczące wykonania demontażu i montażu ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz robót towarzyszących związanych z wymianą ślusarki muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późniejszymi zmianami).
2. W pozycjach, w których opis przedmiotu zamówienia zawiera nazwę własną, można stosować wyroby równoważne, które posiadają parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia oraz odpowiadają co najmniej tym samym normom i spełniają co najmniej te same zadania funkcjonalno – użytkowe co wyroby wymienione w opisie. Wykazanie równoważności zaoferowanego wyrobu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne do rozwiązań opisanych w dokumentacji technicznej za pomocą norm.
3. Zamawiający przewiduje możliwość ale nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Podwykonawcy:
4.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Brak w ofercie powyższej informacji będzie rozumiane jako wykonanie przez Wykonawcę całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.
4.2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących niniejszego zamówienia.
4.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 10 stycznia 2024 roku w dwóch etapach:
5.1. I etap do dnia 15 października 2023 roku,
5.2. II etap do dnia 10 stycznia 2024 roku z wyłączeniem miesiąca listopada 2023 roku.
Powyższe terminy wykonania robót budowlanych podyktowane są przyjętym do realizacji harmonogramem przedstawień Teatru Wielkiego w Łodzi jak również obowiązkiem wykorzystania przyznanej dotacji przez MKiDN oraz rozliczenia jej do końca roku kalendarzowego 2023.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:
6.1. art. 108 ust. 1 uPzp,
6.2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
7. Wszystkie rozliczenia między stronami będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 uPzp, w wysokości 5% (pięciu procent) ceny całkowitej podanej w ofercie. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 2 uPzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.