eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Przebudowa pomieszczeń Sanatorium Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego w Ustce, ul. Mickiewicza 12 WSS im. J. K. w Słupsku sp. z o.o. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 35/TP/2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń Sanatorium Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego w Ustce, ul. Mickiewicza 12 WSS im. J. K. w Słupsku sp. z o.o. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 35/TP/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770901511

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hubalczyków 1

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń Sanatorium Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego w Ustce, ul. Mickiewicza 12 WSS im. J. K. w Słupsku sp. z o.o. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 35/TP/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9814e34-cf97-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.slupsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.slupsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w pkt 10 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Część I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 35/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1928905,55 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Sanatorium Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego w Ustce,
ul. Mickiewicza 12 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
2. Niniejsze postępowanie obejmuje swym zakresem: Zakres robót do realizacji na pozwolenie na budowę – Przebudowa części pomieszczeń zlokalizowanych na niskim parterze budynku D, filii szpitala WSS im. J. Korczaka w Słupsku sp. z o.o. w Ustce przy ul. Mickiewicza 12 na potrzeby działalności uzdrowiskowej oraz z przebudową wewnętrznej infrastruktury technicznej wg załączonej dokumentacji projektowej i STWiORB oraz Zakres robót do realizacji bez pozwolenia na budowę - Przebudowa części pomieszczeń zlokalizowanych na niskim parterze budynku A, B i D, filii szpitala WSS im. J. Korczaka w Słupsku sp. z o.o. w Ustce przy ul. Mickiewicza 12 na potrzeby działalności uzdrowiskowej wg załączonej charakterystyki robót.
1) Zakres robót do realizacji na pozwolenie na budowę wg załączonej dokumentacji projektowej i STWiORB NIE OBEJMUJE wyposażenia zmywalni, kuchni oraz wyposażenia pomieszczenia dostaw cateringowych (Wykonawca w cenie oferty nie uwzględnia pozycji wskazanych w przedmiarze lp. 12.2, 12.3, 12.4).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót oraz charakterystyka robót nieobjętych pozwoleniem na budowę - Część III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:
Kryterium ceny:
Pc = (Cn : Co) x 100
gdzie:
Pc – ilość punktów za cenę (max. 100)
Cn – cena najniższa wśród ofert badanych (nie podlegających odrzuceniu) - w PLN
Co – cena danego Wykonawcy - w PLN
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
1) Odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie.
2) Odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SWZ.
3) Uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące 4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki, który wykaże się doświadczeniem, w należytym wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
Jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu remontu lub budowy, lub modernizacji pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych, w tym: instalacji elektrycznej oraz wodnokanalizacyjnej, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto.
Należycie wykonane oznacza w szczególności: wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Jako zadanie wykonane - należy rozumieć wykonane roboty dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół odbioru robót lub równoważny dokument w przypadku zamówień, w których nie wystawiano Świadectwa Przejęcia.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania.

b) Minimalne warunki dotyczące doświadczenia i kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż na etapie realizacji zamówienia, będą dostępne osoby na każdą funkcję wymienioną poniżej, spełniające określone wymagania:

osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik Budowy
Ilość osób: min 1
Doświadczenie i kwalifikacje:
 posiada co najmniej 1 rok doświadczenia jako Kierownik budowy
 posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik robót elektrycznych
Ilość osób: min 1
Doświadczenie i kwalifikacje:
 posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

osoba proponowana do pełnienia funkcji - Kierownik robót sanitarnych
Ilość osób: min 1
Doświadczenie i kwalifikacje:
 posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Uwaga:
• Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
• W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
• Wykonawca będzie obowiązany zaangażować w ramach zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz umówionego wynagrodzenia również inne wymagane przepisami prawa osoby, o ile okaże się to konieczne dla realizacji przedmiotowego zamówienia.
• Zamawiający dopuszcza zmianę osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia, która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu, zgodnie z pkt 9.2.4b) IDW.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW oraz załączenie dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
b) wykaz osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW) - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 9.2.4b) IDW - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do IDW. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiany określające sposób wykonania robót budowlanych – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu Przedmiotu umowy i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ oraz nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy,
2) zmiany dotyczące terminu wykonania Umowy – w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej lub innych okoliczności od Stron niezależnych, w tym m.in.:
a) w przypadku braku dostępności materiałów niezbędnych do wykonania robót (wymaga się udokumentowania złożenia zamówienia u dostawcy wraz z potwierdzeniem realizacji dostaw);
b) wstrzymania robót objętych umową przez organ administracji budowlanej;
c) przerwania robót budowlanych objętych umową w przypadku konieczności zaprojektowania zmian w projektach budowlanych;
d) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego w szczególności opóźnień w przekazaniu terenu budowy;
e) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonania robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie zamawiającemu;
g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
h) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,
3) zmiana dotycząca Przedmiotu umowy, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy i niezależnych od żadnej ze Stron, a skutkujących koniecznością zmiany Przedmiotu umowy w takim zakresie,
4) zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy i które wywołują potrzebę zmian tych postanowień.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.slupsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa postępowania
Przebudowa pomieszczeń Sanatorium Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnego w Ustce, ul. Mickiewicza 12 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 PZP przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania Umowy. Data i miejsce wizji zostały wskazane w IDW.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.