eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006742820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czereśniowa 98

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-456

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 571-61-00

1.5.8.) Numer faksu: (22) 571-61-01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@modr.mazowsze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.mazowsze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-233206c1-cfb3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160073

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00108968/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://modr-mazowsze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://modr-mazowsze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania dotyczące rejestracji Wykonawców na Platformie Przetargowej oraz wymagania techniczne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej opisane zostały w Instrukcji Użytkowników dostępnej pod adresem https://modrmazowsze.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy Przetargowej: 1) dopuszczalne przeglądarki internetowe: a) Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, b) Google Chrome, c) Mozilla Firefox, d) Opera; 2) pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci internet, b) obsługa przez przeglądarkę protokołu MLHttpRequest – ajax, c) włączona obsługa JavaScript, d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, e) zainstalowany Acrobat Reader, f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy. Zamawiający wskazuje na „pdf” jako format oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznej (Platformy Przetargowej), podpisanych wewnętrznym podpisem, zgodnie z postanowieniami rozdziału XIV ust. 1 SWZ. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego Wykonawca musi dołączyć do pliku z ofertą lub innym dokumentem w postępowaniu także plik podpisujący, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu. Zgodnie z treścią Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, Wykonawca może przygotować ofertę, oświadczenia lub inne dokumenty w każdym innym formacie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247). Powyższe rozporządzenie nie przewiduje kompresji pliku archiwum w formacie „rar”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie informuje, że: 1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, NIP: 521-33-19-840, REGON: 006742820; 2) w sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych; kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.26.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie mienia Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia szyb od stłuczenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych (dodatkowych)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zaakceptowanie klauzul fakultatywnych (dodatkowych)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2283).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy. 2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 129). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z tych Wykonawców. 3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiana sumy ubezpieczenia w przypadku zmiany wartości majątku (zbycie lub nabycie majątku), co się wiąże ze zmianą wysokości składki lub raty składki; b) zmiana liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; c) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w SWZ; d) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; e) zmiana zakresu ubezpieczenia, wynikająca ze zmian przepisów prawnych; f) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; g) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca ze złożonej oferty w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; zmiana stawki vat spowoduje, że wartość brutto wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zostanie obliczona w oparciu o wielkość stawki podatku vat obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego; h) zmiana czasu realizacji wykonania przedmiotu zamówienia, w związku z: - wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, - w razie działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron umowy, których nie mogły one przewidzieć, ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają terminową realizację umowy, na przykład epidemie, w tym koronawirusa (Covid-19), klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od stron umowy, - przedłużającym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na skutek wniesionych środków odwoławczych; i) zmiana w zakresie podwykonawstwa - Zamawiający przewiduje możliwość: - zmiany podwykonawcy wskazanego przez Wykonawcę, - rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, - zmiany w zakresie podwykonawstwa w stosunku do zaproponowanego zakresu wynikającego z przyjętej oferty Wykonawcy, w tym możliwość powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem https://modrmazowsze. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.