eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Giżycko › Dostawa sprzętu: macierzy dyskowej oraz urządzenia zabezpieczającego typu UTM oraz dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SZBI)Ogłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu: macierzy dyskowej oraz urządzenia zabezpieczającego typu UTM oraz dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SZBI)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GIŻYCKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671225

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 33

1.5.2.) Miejscowość: Giżycko

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 87 429 99 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugg@ugg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu: macierzy dyskowej oraz urządzenia zabezpieczającego typu UTM oraz dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SZBI)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cbdead9-d4f9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160035

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031574/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa sprzętu: macierzy dyskowej oraz urządzenia zabezpieczającego typu UTM oraz dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ugg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Wykonawcą a zamawiającym odbywa się za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/ugg i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwemhttps://platformazakupowa.pl/pn/ugg poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z
platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art 67 ustawy p.z.p.,
Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z
Platformy:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub
MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Platformazakupowa.pl działa według
standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową
stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. Ofertę oraz oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 33, 11-500
Giżycko, reprezentowana przez Wójta Gminy Giżycko.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@ugg.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1- Dostawa sprzętu: macierzy dyskowej oraz urządzenia zabezpieczającego typu UTM
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
C = cena najniższa brutto*/ cena oferty ocenianej brutto x 60
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Skrócony termin dostawy (T) – waga 40 %
Najdłuższy dopuszczalny termin dostawy wymagany przez Zamawiającego – 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Za skrócony termin dostawy Wykonawca otrzyma :
60 dni – 20 pkt
30 dni – 40 pkt
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 30 dni oceniona będzie wartość 30 dni.
W przypadku, kiedy wykonawca w ofercie nie zaznaczy skróconego terminu dostawy, zamawiający przyjmie, że wykonawca dostarczy zamówienie w terminie 90 dni i przyzna wykonawcy 0 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Całkowita liczba punktów (L), jaką może otrzymać dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + T
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (L)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócony termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2- dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SZBI)
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72225000-8 - Usługi w zakresie oceny i analizy gwarancji jakości systemu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 %
C = cena najniższa brutto*/ cena oferty ocenianej brutto x 60
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Skrócony termin dostawy (T) – waga 40 %
Najdłuższy dopuszczalny termin dostawy wymagany przez Zamawiającego – 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Za skrócony termin dostawy Wykonawca otrzyma :
60 dni – 20 pkt
30 dni – 40 pkt
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 30 dni oceniona będzie wartość 30 dni.
W przypadku, kiedy wykonawca w ofercie nie zaznaczy skróconego terminu dostawy, zamawiający przyjmie, że wykonawca dostarczy zamówienie w terminie 90 dni i przyzna wykonawcy 0 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Całkowita liczba punktów (L), jaką może otrzymać dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + T
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (L)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócony termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zadanie 1
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że będzie dysponował w czasie realizacji zamówienia w zakresie realizacji usługi wdrożeniowej:
-minimum 2 osobami, z których każda została przeszkolona z instalacji i konfiguracji urządzeń bezpieczeństwa przez producenta urządzeń bezpieczeństwa oferowanych do realizacji zamówienia (osoby te muszą posiadać stosowne, aktualne inżynierskie certyfikaty/dyplomy wydane przez producenta urządzeń bezpieczeństwa potwierdzające posiadane umiejętności). Wymagane jest posiadanie certyfikatów o poziomie kwalifikacji:
- Network Security Professional (lub równoważnego) potwierdzającego posiadanie przez osobę nim dysponującą kwalifikacji w dziedzinie instalacji, zarządzania i monitorowania oferowanymi urządzeniami bezpieczeństwa,
- Network Security Architekt (lub równoważnego) potwierdzającego posiadanie przez osobę nim dysponującą zaawansowanych umiejętności w zakresie wdrażania, administracji i rozwiązywania złożonych problemów diagnostycznych (tzw. troubleshooting) z oferowanej technologii bezpieczeństwa,
Dopuszczalne jest by jedna osoba posiadała certyfikat typu Network Security Professional (lub równoważny) a druga Network Security Architekt (lub równoważny) – nie ma wymogu by każda z osób technicznych posiadała jednocześnie oba w/w certyfikaty.
Każda z w/w osób musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie inżyniera wdrożeniowego z obszaru technologii bezpieczeństwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zadanie 1
4.1 Wykaz osób:
-minimum 2 osoby, z których każda została przeszkolona z instalacji i konfiguracji urządzeń bezpieczeństwa przez producenta urządzeń bezpieczeństwa oferowanych do realizacji zamówienia (osoby te muszą posiadać stosowne, aktualne inżynierskie certyfikaty/dyplomy wydane przez producenta urządzeń bezpieczeństwa potwierdzające posiadane umiejętności). Wymagane jest posiadanie certyfikatów o poziomie kwalifikacji:
- Network Security Professional (lub równoważnego) potwierdzającego posiadanie przez osobę nim dysponującą kwalifikacji w dziedzinie instalacji, zarządzania i monitorowania oferowanymi urządzeniami bezpieczeństwa,
- Network Security Architekt (lub równoważnego) potwierdzającego posiadanie przez osobę nim dysponującą zaawansowanych umiejętności w zakresie wdrażania, administracji i rozwiązywania złożonych problemów diagnostycznych (tzw. troubleshooting) z oferowanej technologii bezpieczeństwa,
Dopuszczalne jest by jedna osoba posiadała certyfikat typu Network Security Professional (lub równoważny) a druga Network Security Architekt (lub równoważny) – nie ma wymogu by każda z osób technicznych posiadała jednocześnie oba w/w certyfikaty.
Każda z w/w osób musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie inżyniera wdrożeniowego z obszaru technologii bezpieczeństwa.
wraz z informacjami na temat: danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składa się:
a) formularzu ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ;
c) dokumenty, o których mowa w Rozdziale XII (jeżeli dotyczy);
d) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
e) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zgodnie z wzorem umowy - załącznik nr 5 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ugg.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-24 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp i zastrzega
sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty
przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów
oceny ofert, określonych w Dziale XIX SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia dodatkowo wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka
obligatoryjna).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.