eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pułtusk › PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE TRANSPORTEM WYKONAWCY CIEPŁYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU W 2022 R.



Ogłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE TRANSPORTEM WYKONAWCY CIEPŁYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU W 2022 R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

1.3.) Oddział zamawiającego: MOPS Pułtusk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002710616

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 13 Pułku Piechoty 1

1.5.2.) Miejscowość: Pułtusk

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.pultusk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mops.pultusk.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE TRANSPORTEM WYKONAWCY CIEPŁYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU W 2022 R.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d65d5c9b-c6d1-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160032

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032776/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowywanie i dostarczanie transportem Wykonawcy ciepłych posiłków dla uczestników Dziennego Domu „Senior + Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku w 2022r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00138798/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OA.26.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania transportem Wykonawcy ciepłych posiłków dla uczestników Dziennego Domu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku w 2022r. Zamówienie przewiduje przygotowywanie około 30 porcji posiłków dziennie przez 5 dni w tygodniu w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Przewiduje się, że w czasie realizacji zamówienia tj. w terminie 214 dni od daty zawarcia umowy wydanych zostanie około 4440 sztuk posiłków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 62289,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 62289,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 62289,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MILORD SP z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272588122

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-855

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 62289,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.