eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi w zakresie konserwacji i bieżących napraw samochodów służbowych, użytkowanych przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie konserwacji i bieżących napraw samochodów służbowych, użytkowanych przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 71/ 710 72 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.wr@amw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie konserwacji i bieżących napraw samochodów służbowych, użytkowanych przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcb6bdf0-cecf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159968

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00522498/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Konserwacja i naprawy samochodowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amw.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/390043

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W zakresie: oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowych środków dowodowych (o ile Zamawiający żąda ich złożenia), innych dokumentów (w tym pełnomocnictw) - składanych do upływu terminu składania ofert (z wyłączeniem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ) - elektroniczna platforma zakupowa (dalej jako: Platforma eB2B lub Platforma), za pośrednictwem Zakładki "Złóż ofertę" (dostępnej po zalogowaniu).
Platforma eB2B dostępna jest pod adresem wskazanym w ust. 3.1. ogłoszenia.
2. W pozostałym zakresie, w szczególności przekazywania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, oświadczeń / dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego, w tym podmiotowych środków dowodowych (o ile Zamawiający żąda ich złożenia), zawiadomień, wyjaśnień, zgód czy informacji:
- Platforma eB2B (za pośrednictwem Zakładki "Pytania/Informacje”),
lub
- poczta elektroniczna (dzp.wr@amw.com.pl), z dopiskiem umożliwiającym identyfikację postępowania

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa „Regulamin Platformy Zakupowej eB2B”, dostępny pod adresem internetowym: https://amw.eb2b.com.pl/cms/page/id/termsand-conditions
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta na Platformie), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
4. Korzystanie z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do:
- Formularza rejestracyjnego (w przypadku, kiedy Wykonawca nie posiada konta na Platformie) lub
- Panelu logowania użytkownika do Systemu (w przypadku posiadania konta na Platformie);
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych);
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce „Załączniki organizatora” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (ogłoszenie, dokumenty zamówienia, w tym SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wybraniu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania kilku lub wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wybrane załączniki” lub „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”;
5) zakładka „Złóż ofertę” służy Wykonawcy do złożenia oferty oraz oświadczeń i / lub dokumentów składanych wraz z nią, w trakcie etapu składania ofert.
6) zakładka „Pytania/Informacje” służy Wykonawcy do przekazania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ w trakcie etapu składania ofert oraz oświadczeń i dokumentów składanych po zakończeniu tego etapu (np. na wezwanie Zamawiającego).
7) za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformę.
Dla zalogowanych użytkowników, Instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest w zakładce: „Pomoc” – „Instrukcje”.
Ciąg dalszy w sekcji IX - Pozostałe informacje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1, ze zm.) - dalej jako rozporządzenie 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w dokumentach zamówienia, tj. w Rozdziale 23 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): O ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, Zamawiający informuje w dokumentach zamówienia, tj. w Rozdziale 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OX.2616.111.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi w zakresie konserwacji i bieżących napraw samochodów służbowych, użytkowanych przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projektowanych postanowieniach umowy (dalej jako: ppu), stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ, wraz z wszystkimi załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71631200-2 - Usługi kontroli technicznej samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny jako jedynym kryterium oceny ofert.
2. Jako najkorzystniejszą ofertę (spośród ofert niepodlegających odrzuceniu), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
3. Ranking Wykonawców ułożony zostanie według cen ofert (w sposób rosnący) – od oferty z najniższą ceną do oferty z ceną najwyższą.
Cena oferty stanowić będzie sumę:
1) wartości brutto (wynikającej z ceny jednostkowej brutto za 1 rbg i szacowanej ilości rbg)
oraz
2) wartości brutto przewidzianej przez Zamawiającego na zakup części zamiennych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale 15 ust. 1 pkt 1 SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty (oprócz oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) , należy dołączyć:
1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Wskazania takiego Wykonawca może dokonać, poprzez uzupełnienie w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), między innymi danych takich jak: nr KRS (o ile dotyczy), nr NIP, nr REGON oraz podanie adresu internetowego bazy danych, pod którym dostępne są dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
2. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji lub pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane przez każdego z tych Wykonawców, potwierdzające brak podstaw wykluczenia.
2) Pełnomocnictwo (lub inny dokument), potwierdzające ustanowienie pełnomocnika o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się Wykonawców składających ofertę wspólną, występujących m. in. jako konsorcjum czy spółka cywilna.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty:
1) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
2) Pełnomocnictwo (lub inny dokument), potwierdzające ustanowienie pełnomocnika o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp
4. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w § 10 Projektowanych postanowień umowy (stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma eB2B (mieszcząca się pod adresem wskazanym w ust. 3.1. ogłoszenia), przy użyciu zakładki „Złóż ofertę” (dostępnej po zalogowaniu).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający z udziału w postępowaniu wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzi, którakolwiek z przesłanek określonych w:
a) art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-10 ustawy Pzp
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Okres w którym wykonywane będzie zamówienie (okres realizacji zamówienia):
Rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy
Zakończenie: do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia albo do wcześniejszego wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy.
Szczegółowy opis czasu trwania umowy – zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1-2 ppu

c.d. Sekcji 3.6.
5. Informacja na temat specyfikacji połączenia, szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych oraz formatu przesyłanych danych:
1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;
2) formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
3) pliki oferty oraz oświadczeń i / lub dokumentów składanych wraz z nią, załączone i zapisane przez Wykonawcę przy użyciu zakładki „Złóż ofertę”, są automatycznie szyfrowane, a możliwość ich otwarcia dostępna jest dopiero po ich odszyfrowaniu przez Zamawiającego, po upływie terminu otwarcia ofert;
4) wszelkie operacje opierają się o czas serwera, a dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;
5) oznaczenie czasu odbioru danych stanowi przypięta do dokumentu elektronicznego data (rrrr-mm-dd) oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie „Data przesłania”.
6) formaty przesyłanych danych – zgodnie z Rozporządzeniem, Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych:
- do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne – w szczególności: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .ppt .pptx .rtf .odt, .txt
- do danych zawierających informację graficzną – w szczególności: .jpg (.jpeg)
- do danych poddanych kompresji – w szczególności: .zip,
- do elektronicznego podpisywania dokumentów elektronicznych – w szczególności: XAdES, PAdES.
Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf
6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;
2) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min 8GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows, Mac Os, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugeruje się nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania);
3) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej (sugeruje się najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera);
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf)
6) Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym – do 10 MB.
7. Zalecenia Zamawiającego dotyczące podpisów elektronicznych - zgodnie z Rozdziałem 8 ust. 8 SWZ

Ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się pod rygorem nieważności:
- w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Sposób sporządzania i przekazywania informacji / dokumentów - zgodnie z postanowieniami Rozdziału 12 SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.