eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sanok › na dostawę mat. biurowych, komputerowych, tonerów do drukarek, akcesoriów do sprzątania, środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco -dezynf. i innych dla SPZOZ w SanokuOgłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
na dostawę mat. biurowych, komputerowych, tonerów do drukarek, akcesoriów do sprzątania, środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco –dezynf. i innych dla SPZOZ w Sanoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370444345

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 800-lecia 26

1.5.2.) Miejscowość: Sanok

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@zozsanok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozsanok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

na dostawę mat. biurowych, komputerowych, tonerów do drukarek, akcesoriów do sprzątania, środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco –dezynf. i innych dla SPZOZ w Sanoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33707f08-d2a5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012116/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Materiały biurowe, tonery, taśmy tusze do drukarek i inne, środki czystości, akcesoria do sprzątania, worki foliowe, proszki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zozsanok.pl/?page_id=755

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w sposób następujący:-
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal -dotyczy
złożenia oferty wraz z dokumentami składanymi wraz z oferta przetargową,- natomiast przy użyciu
poczty elektronicznej : zam.pub@zozsanok.pl dopuszczalna jest komunikacja również w pozostałych
przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.)Zamawiający będzie umieszczał wszystkie dokumenty i informację dotyczące postępowania na stronie http://zozsanok.pl/?page_id=755

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, winien
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.4.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.a) oferty,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem
podmiotu udostępniającego zasoby”,przedmiotowe sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach da-nych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.
346, 568, 695, 1517 i 2320),z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.Oferta powinna być
sporządzona w języku polskim,w formie elektronicznej ( opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym). lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z
miniPortalu. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami,oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania,wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz opis sposobu przygotowania ofert i innych wymaganych w postępowaniu dokumentów zawiera SWZ zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia
oOchronie Danych (RODO) informujemy, że:1) administratorem Państwa danych osobowych jest
Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-
500Sanok2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się
Państwokontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: rodo@zozsanok.pl;3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe
napodstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego;4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,na
podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku
zrealizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania,zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony
danych osobowych). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty
upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą również
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;5)
administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;6)mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w
siedzibie administratora.Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:1) Państwa dane
osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku za-mówień
realizowanych w ramach projektów (np.współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres
wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;2) przysługuje Państwu prawo
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego;3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do realizacji ww.celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;4)
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ/TP/12/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 888270,70 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa materiały biurowe w 82 pozycjach asortymentowych
Szczegółowy opis, zakres i wielkość
przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 145481,10 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 9. Kryteria (w %) i ich opis:
Pakiet 1-5,7,9
LP. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1. Oferowana cena 60 %
2. Termin wykonania- dostawy 40 %
R a z e m:
100 %

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) termin wykonania - dostawy: Kryterium to będzie oceniane na podstawie oświadczenia oferenta o terminie wykonania dostawy od daty złożenia zamówienia zgodnie z zapisami SWZ oraz podpisanej z Wykonawcą umowy. Maksymalny termin wykonania- dostawy –Zamawiający ustalił na 4 dni robocze, natomiast minimalny to 1 dzień roboczy, termin należy podać w dniach Termin oceniany będzie w następujący sposób.
4- 3 dni robocze- 20pkt
2- 1 dzień roboczy- 40pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania- dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa akcesoria komputerowe w 54 pozycjach asortymentowych
Szczegółowy opis, zakres i wielkość
przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 34950 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 9. Kryteria (w %) i ich opis:
Pakiet 1-5,7,9
LP. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1. Oferowana cena 60 %
2. Termin wykonania- dostawy 40 %
R a z e m:
100 %

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) termin wykonania - dostawy: Kryterium to będzie oceniane na podstawie oświadczenia oferenta o terminie wykonania dostawy od daty złożenia zamówienia zgodnie z zapisami SWZ oraz podpisanej z Wykonawcą umowy. Maksymalny termin wykonania- dostawy –Zamawiający ustalił na 4 dni robocze, natomiast minimalny to 1 dzień roboczy, termin należy podać w dniach Termin oceniany będzie w następujący sposób.
4- 3 dni robocze- 20pkt
2- 1 dzień roboczy- 40pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania- dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa tonery do drukarek, taśmy do drukarek w 95 pozycjach asortymentowych
Szczegółowy opis, zakres i wielkość
przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 214756 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192320-0 - Taśmy do drukarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 9. Kryteria (w %) i ich opis:
Pakiet 1-5,7,9
LP. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1. Oferowana cena 60 %
2. Termin wykonania- dostawy 40 %
R a z e m:
100 %

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) termin wykonania - dostawy: Kryterium to będzie oceniane na podstawie oświadczenia oferenta o terminie wykonania dostawy od daty złożenia zamówienia zgodnie z zapisami SWZ oraz podpisanej z Wykonawcą umowy. Maksymalny termin wykonania- dostawy –Zamawiający ustalił na 4 dni robocze, natomiast minimalny to 1 dzień roboczy, termin należy podać w dniach Termin oceniany będzie w następujący sposób.
4- 3 dni robocze- 20pkt
2- 1 dzień roboczy- 40pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania- dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa tonery do drukarek, taśmy do drukarek w 9 pozycjach asortymentowych
Szczegółowy opis, zakres i wielkość
przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 9410 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32550000-3 - Sprzęt telefoniczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 9. Kryteria (w %) i ich opis:
Pakiet 1-5,7,9
LP. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1. Oferowana cena 60 %
2. Termin wykonania- dostawy 40 %
R a z e m:
100 %

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) termin wykonania - dostawy: Kryterium to będzie oceniane na podstawie oświadczenia oferenta o terminie wykonania dostawy od daty złożenia zamówienia zgodnie z zapisami SWZ oraz podpisanej z Wykonawcą umowy. Maksymalny termin wykonania- dostawy –Zamawiający ustalił na 4 dni robocze, natomiast minimalny to 1 dzień roboczy, termin należy podać w dniach Termin oceniany będzie w następujący sposób.
4- 3 dni robocze- 20pkt
2- 1 dzień roboczy- 40pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania- dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa środków czystości oraz zastawy j/u w 37 pozycjach asortymentowych
Szczegółowy opis, zakres i wielkość
przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 185595 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 24955000-3 - Chemiczne preparaty toaletowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33770000-8 - Artykuły higieniczne z papieru

39222100-5 - Artykuły cateringowe jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 9. Kryteria (w %) i ich opis:
Pakiet 1-5,7,9
LP. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1. Oferowana cena 60 %
2. Termin wykonania- dostawy 40 %
R a z e m:
100 %

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) termin wykonania - dostawy: Kryterium to będzie oceniane na podstawie oświadczenia oferenta o terminie wykonania dostawy od daty złożenia zamówienia zgodnie z zapisami SWZ oraz podpisanej z Wykonawcą umowy. Maksymalny termin wykonania- dostawy –Zamawiający ustalił na 4 dni robocze, natomiast minimalny to 1 dzień roboczy, termin należy podać w dniach Termin oceniany będzie w następujący sposób.
4- 3 dni robocze- 20pkt
2- 1 dzień roboczy- 40pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania- dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa akcesoriów do sprzątania w 9 pozycjach asortymentowych
Szczegółowy opis, zakres i wielkość
przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 21785 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39224300-1 - Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria (w %) i ich opis:
Pakiet NR 6,8
LP. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1. Oferowana cena 60 %
2. Jakość- Ocena użytkowa 40 %
R a z e m:
100 %

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) jakość- Ocena użytkowa: Kryterium to będzie podlegało indywidualnej ocenie członków Komisji Przetargowej na podstawie testowania przedmiotowego sprzętu / komisja ocenia w skali od 1do 100 biorąc pod uwagę właściwości estetyczne i funkcjonalne oraz potrzeby użytkowników takie jak min :

Pakiet nr 6
pozycje nr 1,3,4,5,6 i 9 - jakość wykonania, odporność na zużycie, funkcjonalność i wygodę w użytkowaniu, właściwości użytych materiałów

Pakiet nr 8
wszystkie pozycje - jakość wykonania, odporność na rozerwanie / przetarcie, jakość użytych materiałów

Bardzo niska ocena użytkowa – 20 pkt.
Niska ocena użytkowa – 40 pkt.
Średnia ocena użytkowa – 60 pkt.
Wysoka ocena użytkowa – 80 pkt.
Bardzo wysoka ocena użytkowa - 100 pkt.

Ocena ostateczna kryterium jest obliczana wg. wzoru :

WARTOŚĆ PUNKTOWA = W x Tn/Tmax
W - waga kryterium
Tmax - maksymalna liczba przyznanych punktów
Tn - liczba punktów przyznanych oferentowi

Tn – suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji / liczbę oceniających członków komisji
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 40 punktów

Próbki należy dostarczy nieodpłatnie, bezzwrotnie celem przetestowania i określenia oceny użytkowej – próbki należy dostarczyć do terminu składania ofert do Działu Zamówień Publicznych SPZOZ Sanok. Próbki należy oznaczyć w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, jak również zaoferowanego dla danego pakietu, pozycji wyrobu i jego producenta. W przypadku wyrobów sterylnych jednorazowego użytku próbki należy przedłożyć w oryginalnych opakowaniach gwarantujących właściwości sterylne wyrobu.

Należy dostarczyć następujące próbki :
Pakiet nr 6
Należy dostarczyć następujące próbki bezzwrotne :
dla pozycji nr 1 (mop) – po 1 szt.
dla pozycji nr 3 (drążek) – po 1 szt.
dla pozycji nr 4 (uchwyt do mopa) – po 1 szt.
dla pozycji nr 5 (ścierka 3 – kolory ) – po 1 szt.
dla pozycji nr 6 (ścierka żółta w rolce) – po 1 szt.
dla pozycji nr 9 (rękawice gospodarcze ) – 1 para.


Pakiet nr 8
Należy dostarczyć następujące próbki bezzwrotne :
próbki przedmiotu zamówienia wg. wykazu asortymentowego zawartego w załączniku nr 2 do SWZ pakietu nr 8- po 2 szt. każdego rodzaju

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość- Ocena użytkowa

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa płynów do mycia, płukania i nabłyszczania do zmywarek gastronomicznych w 2 pozycjach asortymentowych
Szczegółowy opis, zakres i wielkość
przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 277560 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39831210-1 - Detergenty do zmywarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 9. Kryteria (w %) i ich opis:
Pakiet 1-5,7,9
LP. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1. Oferowana cena 60 %
2. Termin wykonania- dostawy 40 %
R a z e m:
100 %

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) termin wykonania - dostawy: Kryterium to będzie oceniane na podstawie oświadczenia oferenta o terminie wykonania dostawy od daty złożenia zamówienia zgodnie z zapisami SWZ oraz podpisanej z Wykonawcą umowy. Maksymalny termin wykonania- dostawy –Zamawiający ustalił na 4 dni robocze, natomiast minimalny to 1 dzień roboczy, termin należy podać w dniach Termin oceniany będzie w następujący sposób.
4- 3 dni robocze- 20pkt
2- 1 dzień roboczy- 40pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania- dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa worków foliowych na odpady medyczne, specjalne, komunalne w 12 pozycjach asortymentowych
Szczegółowy opis, zakres i wielkość
przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 214070 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18930000-7 - Worki i torby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria (w %) i ich opis:
Pakiet NR 6,8
LP. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1. Oferowana cena 60 %
2. Jakość- Ocena użytkowa 40 %
R a z e m:
100 %

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) jakość- Ocena użytkowa: Kryterium to będzie podlegało indywidualnej ocenie członków Komisji Przetargowej na podstawie testowania przedmiotowego sprzętu / komisja ocenia w skali od 1do 100 biorąc pod uwagę właściwości estetyczne i funkcjonalne oraz potrzeby użytkowników takie jak min :

Pakiet nr 6
pozycje nr 1,3,4,5,6 i 9 - jakość wykonania, odporność na zużycie, funkcjonalność i wygodę w użytkowaniu, właściwości użytych materiałów

Pakiet nr 8
wszystkie pozycje - jakość wykonania, odporność na rozerwanie / przetarcie, jakość użytych materiałów

Bardzo niska ocena użytkowa – 20 pkt.
Niska ocena użytkowa – 40 pkt.
Średnia ocena użytkowa – 60 pkt.
Wysoka ocena użytkowa – 80 pkt.
Bardzo wysoka ocena użytkowa - 100 pkt.

Ocena ostateczna kryterium jest obliczana wg. wzoru :

WARTOŚĆ PUNKTOWA = W x Tn/Tmax
W - waga kryterium
Tmax - maksymalna liczba przyznanych punktów
Tn - liczba punktów przyznanych oferentowi

Tn – suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji / liczbę oceniających członków komisji
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 40 punktów

Próbki należy dostarczy nieodpłatnie, bezzwrotnie celem przetestowania i określenia oceny użytkowej – próbki należy dostarczyć do terminu składania ofert do Działu Zamówień Publicznych SPZOZ Sanok. Próbki należy oznaczyć w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, jak również zaoferowanego dla danego pakietu, pozycji wyrobu i jego producenta. W przypadku wyrobów sterylnych jednorazowego użytku próbki należy przedłożyć w oryginalnych opakowaniach gwarantujących właściwości sterylne wyrobu.

Należy dostarczyć następujące próbki :
Pakiet nr 6
Należy dostarczyć następujące próbki bezzwrotne :
dla pozycji nr 1 (mop) – po 1 szt.
dla pozycji nr 3 (drążek) – po 1 szt.
dla pozycji nr 4 (uchwyt do mopa) – po 1 szt.
dla pozycji nr 5 (ścierka 3 – kolory ) – po 1 szt.
dla pozycji nr 6 (ścierka żółta w rolce) – po 1 szt.
dla pozycji nr 9 (rękawice gospodarcze ) – 1 para.


Pakiet nr 8
Należy dostarczyć następujące próbki bezzwrotne :
próbki przedmiotu zamówienia wg. wykazu asortymentowego zawartego w załączniku nr 2 do SWZ pakietu nr 8- po 2 szt. każdego rodzaju

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość- Ocena użytkowa

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa środków piorąco - dezynfekcyjnych w 3 pozycjach asortymentowych
Szczegółowy opis, zakres i wielkość
przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.5.) Wartość części: 59448 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39831000-6 - Preparaty piorące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 9. Kryteria (w %) i ich opis:
Pakiet 1-5,7,9
LP. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM
1. Oferowana cena 60 %
2. Termin wykonania- dostawy 40 %
R a z e m:
100 %

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) termin wykonania - dostawy: Kryterium to będzie oceniane na podstawie oświadczenia oferenta o terminie wykonania dostawy od daty złożenia zamówienia zgodnie z zapisami SWZ oraz podpisanej z Wykonawcą umowy. Maksymalny termin wykonania- dostawy –Zamawiający ustalił na 4 dni robocze, natomiast minimalny to 1 dzień roboczy, termin należy podać w dniach Termin oceniany będzie w następujący sposób.
4- 3 dni robocze- 20pkt
2- 1 dzień roboczy- 40pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania- dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. materiałów informacyjnych (opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały) oferowanego przedmiotu zamówienia- w języku polskim lub przetłumaczone na język polski- potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ. Należy złożyć dla wszystkich produktów wskazanych w zał. nr 2 SWZ w zakresie składanej oferty.
2. dot. pakietu nr 9- Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wy-robów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do dia-gnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych dekla-racja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. materiałów informacyjnych (opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały) oferowanego przedmiotu zamówienia- w języku polskim lub przetłumaczone na język polski- potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ. Należy złożyć dla wszystkich produktów wskazanych w zał. nr 2 SWZ w zakresie składanej oferty.
2. dot. pakietu nr 9- Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wy-robów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do dia-gnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych dekla-racja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ oraz załączyć do oferty aktualne nadzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. formularz cenowy – w zakresie zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę- wzór zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.
1.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór zawarty jest w załączniku nr 3a do SWZ.
1.3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- wzór zawarty jest w załączniku nr 3b do SWZ. nie dotyczy brak postawionych warunków
1.4. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców należy złożyć oświadczenie wskazujące podwykonawcę i część zamówienia, która będzie przez niego realizowana.

1.5. W przypadku gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów tj. KRS-u, CEiIoDG, innego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest do zło-żenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
1.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się od-nosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.
1.7 próbki przedmiotu zamówienia- do oceny użytkowej- jakościowej wg. wykazu
asortymentowo- ilościowego zawartego w Części XX „OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” pkt. 10

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez
wszystkich wykonawców..W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór zawarty jest w załączniku nr 3a do SWZ składa każdy z wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W trakcie obowiązywania umowy Strony ustalają, że ceny jednostkowe, stanowiących przedmiot umowy, mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy wyłącznie w przypadku:
1) obniżenia cen jednostkowych produktów stanowiących przedmiot umowy,
2) zmiany cen jednostkowych przedmiotu umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,
3) zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian,
4) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany,
5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany,
6) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia, jak również wykaże, jaką część cen stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
Zmiana cen jednostkowych w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt. 4-6, ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy niniejsza umowa została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Zmiany, o których mowa w ust. 5, będą wprowadzane w drodze aneksu do umowy, na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość cen, a w przypadkach określonych w ust. 5 pkt. 4-6 przedłożyć również kalkulację kosztów. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkie informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność żądania Wykonawcy.

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w szczególności gdy:
1) są korzystne dla Zamawiającego, w tym przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania Wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikający z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty.
2) przewidują produkty równoważne lub nowszej i lepszej technologicznie ich wersji lub o wyższych parametrach bądź te same produkty w innym opakowaniu – jeżeli w żadnym z tych przypadków nie prowadzi to do zwiększenia ceny,
3) dotyczą zmian wynikających z przekształceń własnościowych, zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego Wykonawcę, zmiany numeru konta bankowego.
2. Dopuszczalne są również zmiany postanowień niniejszej umowy, które zostały przewidziane w ustawie – Prawo zamówień publicznych, a szczególnie w art. 455 tej ustawy, jak również zmiany, o których mowa w § 7 niniejszej umowy oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniPortalu, na ePUAP:/SzpitalSanok/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy pzp oraz w przypadku wskazanym w art. 109 ust. 1pkt 4 ustawy pzp (podstawy wykluczenia Zamawiający opisuje w Rozdziale VIII SWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego). Otwarcie ofert następuje poprzezużycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania2. Otwarcie ofert jest niejawne.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego po-stępowania informacje o:a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego po-stępowania.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast.Ustawy pzp). oraz opisane w części XXVIII. SWZ- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYM WYKONAWCY

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.