eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krapkowice › Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym min. 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkichOgłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym min. 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRAPKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413099

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 17

1.5.2.) Miejscowość: Krapkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-303

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774466835

1.5.8.) Numer faksu: 774466888

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.zajac@krapkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.krapkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.krapkowice.pl/11867/2739/zakup-i-dostawa-samochodu-9-cio-osobowego-przystosowanego-do-przewozu-osob-niepelnosprawnych-w-tym-min-2-osob-poruszajacych-sie-na-wozkach-inwalidzkich-bzp271102022.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym min. 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08a0d1fb-b967-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159778

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016972/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu osobowego typu mikrobus (9-cio osobowego) do przewozu osób z niepełnosprawnością - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00116803/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowego typu mikrobus (9-cio osobowego) przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, dostosowanego do transportu min. dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z filią „Na Polnej” w Krapkowicach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34115000-6 - Inne samochody pasażerskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 218547,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 249700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 218547,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ITS System Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8943037245

7.3.3) Ulica: Eugeniusza Kwiatkowskiego 22

7.3.4) Miejscowość: Siechnice

7.3.5) Kod pocztowy: 55-011

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 218547,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – likwidacja barier transportowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.