eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Knyszyn › Dostawa oleju opałowego lekkiego do potrzeb ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w KnyszynieOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oleju opałowego lekkiego do potrzeb ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000645412

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Białostocka 36

1.5.2.) Miejscowość: Knyszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-120

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zso.knyszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zso-knyszyn.edupage.org/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ac414cd-c25b-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do potrzeb ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ac414cd-c25b-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159761

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00134493/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju opałowego lekkiego do potrzeb ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136490

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSO.07071.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 179740 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, ul;. Białostocka 36, 19-120 Knyszyn. Olej opałowy powinien spełniać wymagania Zamawiającego, zgodnie z zapisami niniejszej SWZ. Dostarczony olej opałowy powinien spełniać odpowiednie wymagania jakościowe i musi charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż poniżej wymienione:
1) gęstość w temperaturze 15oC (nie wyższa niż) 860 kg/m3;
2) lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC (nie większa niż) 6 mm2/s;
3) temperatura płynięcia (nie wyższa niż) -20 oC;
4) temperatura zapłonu (nie mniejsza niż) 56oC;
5) zawartość wody (nie wyższa niż ) 200mg/kg;
6) zawartość siarki (nie więcej niż) 0,10%;
7) wartość opałowa (nie mniejsza niż) 42,6 MJ/kg;
8) zawartość znacznika (nie wyższa niż) 9 mg/l;
9) barwa czerwona.
3Planowane dostawy: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, planowana ilość 38 000 litrów oleju opałowego. Pojemność zbiorników na olej opałowy wynosi 4 x 3 000 l.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w zależności od faktycznego zużycia oleju opałowego, które uzależnione będzie między innymi od warunków pogodowych. Zakres zamówienia może zostać pomniejszony maksymalnie o 50 % planowanej ilości litrów oleju opałowego.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, odpowiednio oznaczonymi i przystosowanymi własnymi środkami transportowymi posiadającymi ważne świadectwa legalizacji liczników, z nienaruszonym oplombowaniem, na własny koszt i ryzyko, wraz z załadunkiem, rozładunkiem opału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie, zgodnie ze złożonym zamówieniem. Autocysterny realizujące dostawy muszą być wyposażone w pompy wraz z legalizowanym układem pomiarowo-wydawczym z możliwością odczytu pomiaru.
Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w:
1) Obowiązującej w Polsce normy PN-C-96024:2020-12 lub równoważnej;
2) Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2008 z późn. zm.);
3) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. z 2019 r. poz. 1822 z późn. zm.);
4) Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. z 2022 r. poz. 1315 z późn. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 roku poz. 1680 z późn. zm.)

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 203300 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 205960 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 203300 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU OPAL Irena Puławska Roman Puławski Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 050206352

7.3.3) Ulica: Targowa, 84

7.3.4) Miejscowość: Hajnówka

7.3.5) Kod pocztowy: 17-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 203300 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.