eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Dostawa sprzętu i aparatury medycznej: kardiomonitory sztuk 4, Aparat USG z oprzyrządowaniem, respirator nCPAPOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej: kardiomonitory sztuk 4, Aparat USG z oprzyrządowaniem, respirator nCPAP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270235892

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 15

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital2.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.bytom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej: kardiomonitory sztuk 4, Aparat USG z oprzyrządowaniem, respirator nCPAP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3cbac377-cef7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00516002/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.2 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej: aparat USG, kardiomonitory, respirator NCPAP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dofinansowanie ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19, zakup aparatury i sprzetu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanychg nimi sytuacji kryzysowych, w związku z COVID-19

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=bde6788f-05e9-4b6f-81db-d11f6aa21489

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epropublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=bde6788f-
05e9-4b6f-81dbd11f6aa21489

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dostęp
do Platformy e-ProPublico użytkownik uzyskuje poprzez przeglądarkę internetową na stronie https://e-
ProPublico.pl• Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym oraz skompresowana do jednego pliku
archiwum (ZIP)., który stanowi załącznik do SWZ i musi być zgodny z wymaganiami SWZ oraz ustawy.• Zamawiający dopuszcza
złożenie oferty i załączników do oferty na
formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i
wierszy odpowiadać będzie formularzowi określonym przez Zamawiającego.• Warunki formalne
sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty, zgodnie z art. 226
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) : oferta wraz z załącznikami
musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem
formy pisemnej. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone,•
Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy
dostarczyć przetłumaczone na język polski i potwierdzone przez Wykonawcę,• Oferta musi być
podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,•
Pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie)
winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę,Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być naniesione czytelnie oraz podpisane
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do
podpisywania oferty. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane,• Każdy Wykonawca może
złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. Oferty wariantowe
nie będą rozpatrywane,• Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego http://e-propublico.pl na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.• Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest
bezpłatne.• Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,akceptuje
warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/10PN/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku A do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33195200-5 - Centralna jednostka monitorująca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku A do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku A do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 44611200-8 - Respiratory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej minimum 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i zakresem
przedmiotowi zamówienia wraz z załączonymi dowodami (np. referencjami lub protokołami)
potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Pakiet nr 1 – Kardiomonitory 4 sztuki 1 000,00
Pakiet nr 2 - Aparat USG z oprzyrządowaniem 1 500,00
Pakiet nr 3- Respirator NCPAP 5 500,00

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Plafrorma e-propublico

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.