eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koło › "MODERNIZACJA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ NA OBSZARZE POWIATU KOLSKIEGO - REALIZACJA PROJEKTU"Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„MODERNIZACJA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ NA OBSZARZE POWIATU KOLSKIEGO – REALIZACJA PROJEKTU”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kolski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620839

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 21/23

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@starostwokolskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwokolskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„MODERNIZACJA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ NA OBSZARZE POWIATU KOLSKIEGO – REALIZACJA PROJEKTU”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-616985ef-cf97-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014653/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wykonanie obserwacji, wyrównanie i nadanie wysokości zmodernizowanej osnowie w układzie PL-EVRF2007-NH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://starostwokolskie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://starostwokolskie.ezamawiajacy.pl oraz poczta elektroniczna zp@starostwokolskie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) lub poprzez Platformę Zakupową,
2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane
do Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu Zamawiającego podany na stronie tytułowej SWZ,
3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania do Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej Za¬mawiającego podany na stronie tytułowej SWZ,
4) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.
5) Ofertę oraz dokumenty, które się na nią składają należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna zawarta w rozdziale XXXVI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna zawarta w rozdziale XXXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu kolskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o podane niżej kryteria:
1) Cena - 60 pkt
2) Gwarancja - 10 pkt
3) Dodatkowe doświadczenie - 30 pkt

Punkty przyznawane za kryterium „cena zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cn : Cb) x waga

gdzie:
C - ilość punktów przyznana danej ofercie,
Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert,
Cb - cena oferty badanej,
Waga – 60

Punkty przyznawane za kryterium „okres gwarancji na wykonanie robót” będą liczone następująco:

2 lata gwarancji 0 pkt
3 lata gwarancji 2 pkt
4 lata gwarancji 5 pkt
5 lat gwarancji 10 pkt

Waga – 10.

Punkty przyznawane za kryterium „dodatkowe doświadczenie” – przyznawane będą następująco:
Kierownik prac geodezyjnych:
1.
- Za wykazanie nadzoru nad jedną robotą o wartości minimum 200.000 zł brutto lub więcej 10 pkt
-Za wykazanie nadzoru nad dwiema robotami o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda lub więcej 20 pkt
-Za wykazanie nadzoru nad trzema robotami o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda lub więcej 30 pkt

2.
-Za wykazanie nadzoru nad jedną robotą o minimalnej wymaganej wartości 100.000,00 zł brutto 5 pkt
-Za wykazanie nadzoru nad dwiema robotami o minimalnej wymaganej wartości 100.000,00 zł brutto każda 10 pkt
-Za wykazanie nadzoru nad trzema robotami o minimalnej wymaganej wartości 100.000,00 zł brutto każda 15 pkt

W przypadku braku dodatkowego doświadczenia przyznana liczba punktów to „0”.
Integralną częścią załącznika na którym wykazane jest dodatkowe doświadczenie są dokumenty, które należy załączyć na potwierdzenie realizacji usług wskazanych w tabeli np. protokoły odbioru, bądź inne np. referencje. Z załączonych dokumentów winno wynikać jaka była wartość nadzorowanych usług. Dokumenty należy dołączyć w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dodatkowe doświadczenie wraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług wskazanych w tabeli, nie jest dokumentem do uzupełnienia. W przypadku źle złożonych dokumentów potwierdzających (np. nie potwierdzonych za zgodność z oryginałem) spowoduje, że zamawiający nie zaliczy posiadania dodatkowego doświadczenia, tym samym ilość punktów za dodatkowe doświadczenie wynosić będzie „0”.
Waga - 30

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe doświadczenie

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem (w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokument potwierdzający, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności)

Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz usług obejmujących wykonanie w okresie 3 lat licząc od złożenia oferty:
a) 2 usług o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda, polegającej na realizacji projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej,
b) jedna usługa polegająca na opracowaniu i realizacji projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie górniczym objętym wydobyciem metodą głębinową.
- na Załączniku Nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa została wykonana z należytą starannością (np.: referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały w zależności od rodzaju dokumentu),
2) Wykonawca zobowiązany jest również załączyć wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 5 wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych oraz w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
3) zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych. – warunek regulowany w umowie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem (w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokument potwierdzający, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz usług obejmujących wykonanie w okresie 3 lat licząc od złożenia oferty:
a) 2 usług o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda, polegającej na realizacji projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej,
b) jedna usługa polegająca na opracowaniu i realizacji projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie górniczym objętym wydobyciem metodą głębinową.
- na Załączniku Nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa została wykonana z należytą starannością (np.: referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały w zależności od rodzaju dokumentu),
2) Wykonawca zobowiązany jest również załączyć wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 5 wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych oraz w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
3) zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu umowy zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych. – warunek regulowany w umowie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia zgodnie z załącznikiem 1,
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z załącznikiem nr 2, wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi potwierdzającymi, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania (załącznik nr 1),
3) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu – pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii,
4) pełnomocnictwo do składania oferty łącznej w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane,
5) podwykonawstwo zgodnie z załącznikiem nr 3 (jeżeli dotyczy). Podwykonawca składa tylko oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 1 w części go dotyczącej,
6) dodatkowe doświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 6, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa została wykonana z należytą starannością (np.: referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały w zależności od rodzaju dokumentu),
7) potwierdzenie wpłaty wadium,
8) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 5 wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych oraz w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) oświadczenia zgodnie z załącznikiem 1,
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z załącznikiem nr 2, wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi potwierdzającymi, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania (załącznik nr 1),
3) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu – pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii,
4) pełnomocnictwo do składania oferty łącznej w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane,
5) podwykonawstwo zgodnie z załącznikiem nr 3 (jeżeli dotyczy). Podwykonawca składa tylko oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 1 w części go dotyczącej,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Druk oferta

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Zamawiający wymaga wadium w wysokości 2400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm)
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kole w Santander Bank Polska O/Koło nr 95 1090 1203 0000 0001 0967 1680 z adnotacją: wadium w ramach postępowania pod nazwą „……………”.
6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 97 i 98 Prawa zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentach postępowania (SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian są zawarte w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa https://starostwokolskie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.