eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Druk, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnychOgłoszenie z dnia 2023-03-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Druk, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.cieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.cieszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a0fc89d-cf8f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043663/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Druk i wykonanie ulotki, broszury, gry "memo"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

W ramach projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwój transgranicznej turystyki”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V A RC–Polska

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cieszyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cieszyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel: 33 479 42 00, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl;2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych:Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZPIF.271.1.10.2023 pn.:Druk, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych W ramach projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju-rozwój transgranicznej turystyki”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V A RC–Polska prowadzonym w trybie podstawowym o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych. b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy, jeżeli oferta będzie najkorzystniejsza,4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, a także firmy informatyczne świadczące usługi IT dla Urzędu Miejskiego w Cieszynie, organy kontroli; 5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez okres 5 lat począwszy od roku następnego od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ten, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących1; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9.nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): W związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 uPzp, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,2. W związku z art. 19 ust. 3 zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPIF.271.1.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gra „ memo”- Specyfikacja techniczna: a) nakład: 1000 kompletów, przy czym jeden komplet stanowi: 1 pudełko (tj. wieko i dół), 66 kart memo oraz 1 instrukcja.
b) Karty gry „memo” tj. 66 kart o wielkości 70 x 70 mm (33 pary) z litej tektury białej 2 mm, oklejane dwustronnie (okleina: 2 x biała kreda matowa 150 g z nadrukiem 4+0) + lakier dyspersyjny. Projekty graficzne kart tj. 33 awersy i 1 rewers zostaną dostarczone przez Zamawiającą w wersji elektronicznej w formacie pdf. Szablon/wykrojnik kart znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.
c) Pudełko dostosowane do wielkości kart, (które będą wkładane do niego pionowo) o wielkości 145 x 75 x 75 mm (pasujące do siebie wieko +dół):
- wieko z litej tektury białej 1,2 mm oklejane ( okleina: biała kreda matowa 150g z nadrukiem 4+0) + folia matowa jednostronnie + lakier UV wybiórczo jednostronnie,
- dół z tektury białej 1,2 mm oklejany (okleina: biała kreda matowa 150g z nadrukiem 4+0) + folia matowa jednostronnie.
Szablony/wykrojnik wieka i dołu pudełka znajdują się w załączniku nr 7 do SWZ.
Projekty graficzne nadruków na pudełko - na spód i na wieko, kolor 4 + 0 zostaną dostarczone przez Zamawiającą w wersji elektronicznej w formacie pdf.
d) Instrukcja o wymiarach 140 x 210mm składana w „Z”,
- materiał: biała kreda matowa 130g, kolor 4+4 + lakier dyspersyjny zabezpieczający.
Projekt graficzny ulotki - instrukcji do gry, format 140 x 210 mm, kolor 4+4 zostanie dostarczony przez Zamawiającą w wersji elektronicznej w formacie pdf.
Prace obejmują: przygotowanie do druku, druk, wykonanie pudełka, kart, instrukcji oraz konfekcjonowanie kart (pionowo) i instrukcji do pudelka, a także pakowanie pudełek w pudła zbiorcze i dostawę do siedziby Zamawiającej. Zamawiająca przekaże Wykonawcy projekty graficzne wszystkich elementów w wersji elektronicznej w formacie pdf niezbędnych do wykonania projektu w dniu - 22 maja 2023 roku. Wykonawca, będzie przedstawiał wydruki próbne (okleiny, instrukcja) oraz prototypy (pudełko, karty) Zamawiającej do zatwierdzenia, do druku i wykonania.
Rozpoczęcie prac planuje się na 22 maja 2023 r., a zakończenie nie później niż 30 czerwca 2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37524600-3 - Gry pamięciowe

22000000-0 - Druki i produkty podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewodnik w formie broszury.
Przewodnik po Szlaku cieszyńskiego tramwaju w formie broszury (3 wzory, całkowity nakład 15 000 egz.)
Specyfikacja techniczna:
a) Przewodnik w formie broszury
- nakłady: 7000 w polskiej wersji językowej + 5000 w czeskiej wersji językowej + 3000 w angielskiej wersji językowej,
- format po obcięciu: 115 x 165 mm, 240 stron + okładki,
- środek: biała kreda matowa 90g, kolor 4+4,
- okładka: biała kreda matowa 300-350g lub biały karton jednostronnie powlekany,
- kolor 4+4, folia matowa jednostronnie + lakier UV wybiórczo,
- oprawa miękka szyta nićmi,
b) Wydawnictwo posiada numer ISBN
Prace obejmują: przygotowanie do druku, druk i wykonanie oraz pakowanie w opakowania zbiorcze i dostawę do siedziby Zamawiającej. Zamawiającej przekaże Wykonawcy projekty graficzne w wersji elektronicznej w formacie pdf w dniu - 20 września 2023 roku. Wykonawca, będzie przedstawiał wydruki próbne (środek, okładka) Zamawiającej do zatwierdzenia, do druku i wykonania.
Rozpoczęcie prac planuje się na 20 września 2023 r., a zakończenie nie później niż 23 października 2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22000000-0 - Druki i produkty podobne

22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewodnik w formie ulotki.Przewodnik po szlaku cieszyńskiego tramwaju w formie ulotki składanej (3 wzory, całkowity nakład 100 000 egzemplarzy)
Specyfikacja techniczna:
a) przewodnik w formie ulotki składanej,
b) nakład: 50 000 w polskiej wersji językowej + 30 000 w czeskiej wersji językowej + 20 000 w angielskiej wersji językowej,
c) format: po obcięciu – 237 x 660 mm, po złożeniu – 237 x 110 mm (12 stron),
d) materiał : biała kreda matowa 150g,
e) kolor: 4+4
f) wykończenie: lakier zabezpieczający druk,
f) falcowanie.
Prace obejmują: przygotowanie do druku, druk i wykonanie oraz pakowanie w opakowania zbiorcze i dostawę do siedziby Zamawiającej. Zamawiająca przekaże Wykonawcy projekty graficzne w wersji elektronicznej w formacie pdf 20 września 2023 r. Wykonawca, będzie przedstawiał wydruki próbne Zamawiającej do zatwierdzenia, do druku i wykonania.
Rozpoczęcie prac planuje się na 20 września 2023 r. a, zakończenie nie później niż 23 października 2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22000000-0 - Druki i produkty podobne

22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że:
a) w zakresie części I: wykonał należycie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu i dostawie gry „memo”lub/i podobnej, lub/i puzzli wraz z pudełkiem, o wartości co najmniej 20 000 zł każde.
b) w zakresie części II: wykonał należycie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu i dostawie broszury/książki szytej nićmi, o ilości stron - 200 lub więcej i nakładzie nie mniejszym niż 1000 egzemplarzy.
c) w zakresie części III: Zamawiający nie określa w tej części warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie przewiduje wzywania w trakcie postępowania o dostarczenie podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wezwie wykonawce do dostarczenia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; o dostarczenie podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiającej przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może zażądać jedynie części wynagrodzenia odpowiadającej jego dotychczasowym czynnościom dokonanym w celu należytego wykonania umowy, który Wykonawca zobowiązany jest wykazać opłaconymi fakturami lub rachunkami.
2) Jeżeli Wykonawca wykonuje usługę w sposób wadliwy lub niezgodny z postanowieniami umowy, a termin wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiającą na zmianę sposobu wykonywania usługi bezskutecznie upłynął to Zamawiająca może odstąpić od umowy w terminie 2 dni liczonych od dnia upływu terminu wyznaczonego na zmianę sposobu wykonania umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
1. Strony umowy dopuszczają zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonywania usługi w przypadku:
a) wstrzymania realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającej,
b) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nieprzewidywalne, poza kontrolą stron umowy, którego skutkom nie można zapobiec, a występujące po podpisaniu umowy, powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy.
2) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującą okolicznością - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia.
2. Zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach, jak np. aneks do umowy, notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiającej, protokół konieczności. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony ustalają, że powyższy zakaz zmiany wierzyciela wierzytelności Wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającej dotyczy również wszelkich innych niż cesja czynności prawnych Wykonawcy, których rezultatem może być wejście osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub przejęcie przez osobę trzecią praw wierzyciela (np. w rezultacie poręczenia, zastawu). Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynności nie będzie skuteczna wobec Zamawiającej w zakresie, w jakim nie wyraziła na nią pisemnej, uprzedniej zgody.
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujących firmę/imię i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz w szczególności informacje o wynagrodzeniu, jakie otrzymał z tytułu wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostępniania informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
3. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/cieszyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.