eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Sulimierz, działka nr ewid. 302 obręb SulimierzOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Sulimierz, działka nr ewid. 302 obręb Sulimierz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myślibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek im. Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957476051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ue.umig@mysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mysliborz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Sulimierz, działka nr ewid. 302 obręb Sulimierz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff90898a-c16a-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159179

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003166/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Sulimierz, działka nr ewid. 302 obręb Sulimierz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136119

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2023.KK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Sulimierz, działka nr ewid. 302 obręb Sulimierz”.
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące m. in.:
a. chemiczne niszczenie trawy,
b. orkę glebogryzarką,
c. przemieszczenie gruntu celem uzyskania płaszczyzny,
d. równanie równiarką laserową,
e. zakup piasku do poprawy struktury gleby,
f. rozłożenie piasku i wymieszanie z wierzchnią warstwą gleby,
g. dostarczenie nawozu startowego i jego wysiew,
h. dostarczenie i wysiew trawy,
i. mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych metodą wysiewu, użytkowanych intensywnie – pielęgnacja do pierwszego koszenia trawy,
j. wykonanie ogrodzenia o wysokości 6 m za bramkami i długości 30 mb każde,
k. zakup i montaż nowych bramek aluminiowych o wymiarach 7,32 m x 2,11 m – 2 sztuki wraz z osprzętem,
l. zakup i dostawa maszyny do malowania linii boiska wraz z farbą do malowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne unieważnienia:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.