eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie biurowe i antywirusowe wraz ze wsparciem oprogramowaniaOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie biurowe i antywirusowe wraz ze wsparciem oprogramowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016387630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chocimska 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-791

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 583 66 00

1.5.8.) Numer faksu: 22 583 66 96

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brpd.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw dzieci

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie biurowe i antywirusowe wraz ze wsparciem oprogramowania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fe10ab1-cf8c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00105246/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa standardowego orogramowania komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fe10ab1-cf8c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl i drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy złożenia oferty). Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fe10ab1-cf8c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl (składanie ofert za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy oraz komunikacja z wyłączeniem składania ofert poprzez formularze do komunikacji dostępne w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) i drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy złożenia oferty). Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określone w instrukcji oraz regulaminie oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu i instrukcji. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują powołując się na numer referencyjny postępowania - znak postępowania BRPD/ZP/8/2023, numer ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): BRPD przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w post.o udzielenie zamówienia publicznego,a także znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (KRS, CEiDG RP, KRK),w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w spr.ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mają charakter danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa. Kontakt z Administratorem listownie lub osobiście pod adresem siedziby,za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@brpd.gov.pl.Administrator wyznaczył IOD, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych na adres iod@brpd.gov.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. Administrator w ramach postępowania przetwarza dane osobowe:1)w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania, w tym weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu,braku podstaw do wykluczenia z postępowania, potwierdzenia wymogów Zamawiającego dot.wykonania przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert.Podstawą prawną przetwarzania danych jest uPzp,2)w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub też by dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z postępowaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy. Po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora.Odbiorcami danych osobowych będą:1)osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie wynikających z art.18 i art.74 uPzp, w tym innym podmiotom biorącym udział w postępowaniu i innym osobom żądającym dostępu do dokumentacji postępowania; 2)organom władzy publicznej w wykonaniu obowiązków prawnych;3)podmioty współpracujące z Administratorem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art.28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT,Pzp, obsługą korespondencji.Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu i wynika z uPzp.Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo:dostępu do swoich danych osobowych;żądania sprostowania swoich danych osobowych;żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na szczególną sytuację;wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Osoba fizyczna,której dane są przetwarzane nie ma prawa:do usunięcia danych osobowych,w zw. z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO;do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa w art.20 RODO;do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie innym niż opisany pkt. 1 lit.d powyżej,gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. cd. w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo: 1)żądania sprostowania swoich danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 2)żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BRPD/ZP/8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 188376,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 140 licencji/ subskrypcji oprogramowania biurowego Microsoft 365 Business Standard lub oprogramowania równoważnego na okres 24 miesięcy wraz ze wsparciem oprogramowania przez okres subskrypcji. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, w tym kryteria równoważności zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 9a do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 172872,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48218000-9 - Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie zostaną poddane oferty Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty nie zostały odrzucone. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych szczegółowo w rozdz. XVII SWZ. Łączna ocena oferty zostanie obliczona jako suma punktów przyznanych w opisanych poniżej kryteriach. Zasady przyznawania punktów w każdym kryterium opisano w SWZ. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów w ramach ww. kryteriów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w ten sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe funkcjonalności oprogramowania

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe Eset Protect Entry on Prem lub oprogramowanie równoważne na 170 stanowisk wraz ze wsparciem na nie, w tym prawo do aktualizacji oprogramowania na okres 24 miesięcy. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia, w tym kryteria równoważności zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1b do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 9b do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 15504,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48218000-9 - Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie zostaną poddane oferty Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty nie zostały odrzucone. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych szczegółowo w rozdz. XVII SWZ. Łączna ocena oferty zostanie obliczona jako suma punktów przyznanych w opisanych poniżej kryteriach. Zasady przyznawania punktów w każdym kryterium opisano w SWZ. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów w ramach ww. kryteriów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w ten sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w realizacji dostaw o tożsamym z przedmiotem zamówienia rodzaju i uzna spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) dla części I zamówienia - co najmniej dwie dostawy licencji/subskrypcji oprogramowania biurowego wraz z jego wsparciem przez okres min. 12 miesięcy, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda;
b) dla części II zamówienia - co najmniej dwie dostawy licencji/subskrypcji oprogramowania antywirusowego wraz z jego wsparciem przez okres min. 6 miesięcy, o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia:
- w celu potwierdzenia braku postawy do wykluczenia, o której mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt. 1 SWZ - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie wezwie do złożenia wskazanego podmiotowego środka dowodowego, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, wskaże dane umożliwiające dostęp do tego środka.
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia:
- w celu wykazania spełnienia warunku określonego w rozdz. V ust. 1 SWZ – wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej: dwóch dostaw licencji/subskrypcji oprogramowania biurowego wraz z usługą jego wsparcia przez okres min. 12 miesięcy, o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda (dla części I zamówienia)/ dwóch dostaw licencji/subskrypcji oprogramowania antywirusowego wraz z usługą jego wsparcia przez okres min. 6 miesięcy, o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto każda (dla części II zamówienia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, a także załączeniem dowodów ich należytego wykonania lub wykonywania. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, przedmiotowy wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa ofertę składa na Formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Oferta musi ona zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie/a o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnieniu warunków w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 do SWZ; b) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy);c) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 6 SWZ. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);d) uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2.Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się także wspólników spółki cywilnej. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 4.Wszelka korespondencja Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. 5.Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej uzna za spełniony warunek zdolności technicznej i zawodowej jeżeli jego spełnienie wykaże co najmniej jeden z Wykonawców składający ofertę wspólną. 6.Wprzypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 8.Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień;3) w przypadku działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji, mimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku termin zakończenia prac zostanie przesunięty o czas, w którym prace nie mogły być prowadzone;4) jeżeli wykonanie umowy będzie niemożliwe z uwagi na stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 lub wywołane stanem epidemii ograniczenia.5) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, 6) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, 7) przypadku, kiedy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy, w szczególności do zastąpienia przedmiotu umowy innego rodzaju przedmiotem.
2. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest wystąpienie strony z wnioskiem o zmianę wraz z podaniem przyczyny zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia-Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy (zakładka dostępna wyłącznie dla Wykonawcy zalogowanego na koncie Wykonawcy)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia-część I dostawa do 27.05.2023 r., licencja i wsparcie na 24 m-ce od 27.05.2023r.;część II-dostawa do 15.10.2023r., licencja i wsparcie na 24 m-ce od 15.10.2023 r.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawarty w rozdz. XVII SWZ.
Z post.Zamawiający wykluczy Wykonawcę,wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.108 ust.1 uPzp i Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.7 ust. 1 ust. z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:a)Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozp.765/2006 i rozp. 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art.1 pkt.3 ust., b)Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozum. ust.z dnia 1.03.2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozp.765/2006 i rozp.269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022r.,o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w spr.wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art.1 pkt.3 ust.,c)Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.37 ust.z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozp.765/2006 i rozp.269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022r.,o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy. Wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejście w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przesłanek Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.
Środki ochrony prawnej określone przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia i poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują też organizacjom wpisanym na listę,o której mowa w art.469 pkt 15 uPzp i Rzecznikowi MSP.Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ust.czynność Zamawiającego,podjętą w post.o udzielenie zamówienia,w tym na projektowane postanowienie umowy;2)zaniechanie czynności w post. oudzielenie zamówienia,do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania,jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w term.5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wnosi się w term.:5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego,stanowiącej podstawę jego wniesienia,jeżeli inf.została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,jeżeli inf.została przekazana w sposób inny niż określony wyżej.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt.5 i 6 powyżej wnosi się w term.5 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podst.jego wniesienia.Cd.w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.