eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Postomino › Organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KULTURY I SPORTU W POSTOMINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320769419

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 97

1.5.2.) Miejscowość: Postomino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-113

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 59 810 93 73

1.5.8.) Numer faksu: 59 810 93 73

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.blaszczyk@postomino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ckis.postomino.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffcde603-cf8f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022527/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja i prowadzenie kąpielisk w Jarosławcu w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ffcde603-cf8f-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem htttps://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej.
3. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: e.blaszczyk@postomino.pl (nie dotyczy
składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. 2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: 1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 3. Jeżeli dokumenty elektroniczne,
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
4.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do
komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Postominie z siedzibą – Postomino 97, 76-113 Postomino,
• W sprawach z zakresu danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: tomasz@stola.com Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2023”. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Stosowanie do art. 22 RODO w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.), − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2023. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 27 sierpnia 2023 r., przy czym sezon kąpielowy trwa od 26.06.2023 do 27.08.2023 r.
W ramach usług ratowniczych Wykonawca zobowiązany będzie:
1) zapewnić bezpieczeństwo na obszarze kąpielisk zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa dla kąpielisk,
2) utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego;
3) zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami odnoszącymi się do kąpielisk, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 poz. 108);
4) zapewnić jednolite stroje dla osób świadczących usługi,
5) zapewnić stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego poprzez zapewnienie min. trzyosobowych zespołów ratowników na każde 100 m linii brzegowej kąpieliska, w tym co najmniej jednego ratownika wodnego od strony lustra wody;
6) zorganizować punkt medyczny na terenie kąpieliska oraz zatrudnić personel do obsługi punktu medycznego z kwalifikacjami ratownika medycznego;
7) zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze oraz punkt medyczny w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny (leki i artykuły sanitarne, a także w parasole, parawany i leżaki), natomiast kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze;
8) utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać braki;
9) wyraźnie oznaczyć granice miejsc wykorzystywanych do kąpieli, w ramach których oznaczyć strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik dla dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 286);
10) umieścić w ogólnie dostępnym miejscu regulaminy (informacje) dotyczące zasad korzystania z kąpielisk oraz sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi
11) zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru oraz codziennie przekazywać informacje do Serwisu kąpieliskowego,
12) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych;
13) zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli w miejscach, w których kąpiel jest niebezpieczna;
14) oczyszczać powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek;
15) upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
16) zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
17) zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania;
18) zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami;
19) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji umowy,
20) zorganizować zespół szybkiego reagowania obejmujący swym zasięgiem plaże wschodnią i zachodnią, który w momencie zgłoszenia o wypadku natychmiast wypływa łodzią motorową w celu udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym;
21) ubezpieczyć zatrudnionych ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków;
22) prowadzić dziennik wizualnej oceny jakości wody, udzielonej pomocy medycznej,
dzienniki pracy sprzętu motorowodnego, dziennik pracy poszczególnych stanowisk ratowniczych, których kserokopię po zakończeniu sezonu kąpieliskowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu,
Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć kąpielisko zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć stanowiska ratownicze i bazę ratowniczą w środki dezynfekcyjne oraz środki ochrony osobistej takie jak maseczki jednorazowe, rękawice lateksowe itp. umożliwiające dostęp do nich ratownikom, w związku z pandemią COVID-19;
Informować osoby korzystające z kąpieliska o konieczności zachowania dystansu społecznego oraz przepisach dotyczących zachowań w związku z pandemią COVID-19 za pomocą dostępnych środków komunikacji, w szczególności przez megafony;
W ramach usług zapewniających bezpieczeństwo Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) przestrzegania przepisów, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2020 r. poz. 350 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 310).
2) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) współpracy z policją do analizy zagrożeń i identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wody do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji,
b) przeprowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na:
 oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,
 objęciu nadzorem, we współpracy z policją miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,
 uświadamianiu o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, poprzez przeprowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
c) informowania i ostrzegania o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia,
d) zapewnienia warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób wchodzących w skład kadry ratowniczej wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach. Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień.
Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do dokonania przeglądu sprzętu, o którym mowa w pkt 3 §3 w Projekcie umowy.
Usługi o których mowa w rozdziale 3 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
1) postanowienia Kodeksu Cywilnego;
2) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 310);
3) ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.);
4) ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., nr 81, poz. 889 ze zm.);
5) ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. nr 127, poz. 857 ze zm.);
6) ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 882 z późn. zm.);
7) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012r. poz. 108);
8) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu, znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.);
9) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stal ą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108);
10) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.).
Miejsce realizacji zamówienia:
1) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Wschód „Plaża Centralna” – usytuowane na 254,3 km wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 300 m,
2) Kąpielisko morskie: Jarosławiec „Plaża Dubaj I” – usytuowane na 255,2 km wybrzeża, szerokość basenu kąpieliskowego 100 m
3) Kąpielisko morskie: Jarosławiec „Plaża Dubaj II” – usytuowane na 255,4 km wybrzeża, szerokość basenu kąpieliskowego 80 m
4) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Zachód „Pas startowy” – usytuowane na 257 km wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 100 m,
5) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Zachód „Plaża Rusinowo” – usytuowane na 257,4 km wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 100 m.
6) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Zachód „Rusinowo II” usytuowane na 257,6 km wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 100 m
Zamawiający udostępnia miejsca noclegowe na terenie Ośrodka Wczasowego "Przywodny" w Jarosławcu przy ul. Spacerowej. Koszt udostępnienia miejsca noclegowego wynosi 15,00 zł netto (osobodoba).

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: w trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
Łączna ilość punktów = punkty uzyskane w ramach kryterium „Cena” + (plus) punkty uzyskane
w kryterium „Prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni trzech lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim” + punkty uzyskane w ramach kryterium "zabezpieczenie dodatkowego skutera wodnego z platformą ratowniczą lub łodzi motorowej wyposażonej w sprzęt ABC i aparat tlenowy oraz drona ratującego życie"


Najniższa oferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
„Cena”= ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena ofertowa badanej oferty

Przyznanie punktów w kryterium – jakość świadczenia usług „Prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni trzech lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim"
Ocenie będzie podlegało prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni trzech lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim:
Jeśli wykonawca wykaże prowadzenie działalności ratowniczej na 8 stanowiskach ratowniczych w ciągu roku, wówczas otrzyma 0 punktów w kryterium "Prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni trzech lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim”
Jeśli wykonawca wykaże prowadzenie działalności ratowniczej na 9-10 stanowiskach ratowniczych w ciągu roku, wówczas otrzyma 10 punktów w kryterium "Prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni trzech lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim
Jeśli wykonawca wykaże prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku
w ilości powyżej 10 stanowisk ratowniczych, wówczas otrzyma 20 punktów
w kryterium "Prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni trzech lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim.

Przyznanie punktów w kryterium – jakość świadczenia usług „Zabezpieczenie dodatkowego skutera wodnego z platformą ratowniczą lub łodzi motorowej wyposażonej w ABC i aparat tlenowy oraz drona ratującego życie"
Jeśli wykonawca nie zaoferuje zabezpieczenia w postaci dodatkowego skutera wodnego z platformą ratowniczą lub łodzi motorowej wyposażonej w ABC i aparat tlenowy, wówczas otrzyma 0 punktów w kryterium "Zabezpieczenie skutera wodnego z platformą ratowniczą lub łodzi motorowej wyposażonej w ABC i aparat tlenowy oraz drona ratującego życie"
Jeśli wykonawca zaoferuje zabezpieczenie w postaci dodatkowego skutera wodnego z platformą ratowniczą lub łodzi motorowej wyposażonej w sprzęt ABC i aparat tlenowy, wówczas otrzyma 10 punktów w kryterium "Zabezpieczenie skutera wodnego z platformą ratowniczą lub łodzi motorowej wyposażonej w ABC i aparat tlenowy"
Jeśli wykonawca zaoferuje zabezpieczenie w postaci dodatkowego skutera wodnego z platformą ratowniczą lub łodzi motorowej wyposażonej w sprzęt ABC i aparat tlenowy oraz dodatkowo drona ratującego życie tj. posiadającego możliwość przekazywania dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym wówczas otrzyma 20 punktów w kryterium "Zabezpieczenie skutera wodnego z platformą ratowniczą lub łodzi motorowej wyposażonej w ABC i aparat tlenowy oraz drona ratującego życie".

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość świadczenia usług: prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu roku na przestrzeni trzech lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych na wybrzeżu morskim

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość świadczenia usług - Zabezpieczenie dodatkowego wyposażenia - skutera wodnego z platformą ratowniczą lub łodzi motorowej wyposażonej w sprzęt ABC i aparat tlenowy oraz drona ratującego życie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zgodę Ministra właściwego do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2020 r. poz. 350 z późń. zm.);
Zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:
1) W zakresie doświadczenia wykaże że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert lub wykonuje nadal, co najmniej jedną usługę ratownictwa wodnego tj. wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne na brzegu morskim o długości co najmniej 800 mb (można łączyć odcinki) i wartości minimum 400.000 zł brutto za jeden rok;
2) wykaże dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: samochodem terenowym lub quadem zapewniającym transport między kąpieliskami Jarosławiec Wschód „Plaża Centralna”, Jarosławiec „Plaża Dubaj I”, Jarosławiec „Plaża Dubaj II”, Jarosławiec Zachód „Pas startowy”, Jarosławiec Zachód „Plaża Rusinowo”, Jarosławiec Zachód „Rusinowo II”.
Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza się łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujące podmiotowe środki dowodowe:
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te usługi były wykonane zgodnie z załącznikiem nr 6.
Dowody określające czy wskazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Interaktywny formularz oferty; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów -jeżeli dotyczy; oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust. 4 ustawy pzp - jeżeli dotyczy; pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo upoważniające do podpisania i złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik, wadium. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wnoszone formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 15 9315 0004 0022 3861 2000 0010. Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego.
Jeżeli wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenie, o których mowa powyżej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) Upływu terminu związania ofertą,
2) Zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin jego wniesienia.
Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) Którego oferta została odrzucona,
3) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) Po unieważnieniu postępowania w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
1) wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych,
3) zmiany terminu realizacji zamówienia w innych uzasadnionych przypadkach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.