eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Postomino › Organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KULTURY I SPORTU W POSTOMINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320769419

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 97

1.5.2.) Miejscowość: Postomino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-113

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 59 810 93 73

1.5.8.) Numer faksu: 59 810 93 73

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.blaszczyk@postomino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ckis.postomino.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ffcde603-cf8f-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytucja Kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffcde603-cf8f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00210325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022527/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja i prowadzenie kąpielisk w Jarosławcu w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159113

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 485000,00

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kąpielisk oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2023. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 27 sierpnia 2023 r., przy czym sezon kąpielowy trwa od 26.06.2023 do 27.08.2023 r.
W ramach usług ratowniczych Wykonawca zobowiązany będzie:
1) zapewnić bezpieczeństwo na obszarze kąpielisk zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa dla kąpielisk,
2) utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego;
3) zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami odnoszącymi się do kąpielisk, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 poz. 108);
4) zapewnić jednolite stroje dla osób świadczących usługi,
5) zapewnić stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego poprzez zapewnienie min. trzyosobowych zespołów ratowników na każde 100 m linii brzegowej kąpieliska, w tym co najmniej jednego ratownika wodnego od strony lustra wody;
6) zorganizować punkt medyczny na terenie kąpieliska oraz zatrudnić personel do obsługi punktu medycznego z kwalifikacjami ratownika medycznego;
7) zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze oraz punkt medyczny w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny (leki i artykuły sanitarne, a także w parasole, parawany i leżaki), natomiast kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze;
8) utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać braki;
9) wyraźnie oznaczyć granice miejsc wykorzystywanych do kąpieli, w ramach których oznaczyć strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik dla dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 286);
10) umieścić w ogólnie dostępnym miejscu regulaminy (informacje) dotyczące zasad korzystania z kąpielisk oraz sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi
11) zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru oraz codziennie przekazywać informacje do Serwisu kąpieliskowego,
12) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych;
13) zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli w miejscach, w których kąpiel jest niebezpieczna;
14) oczyszczać powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek;
15) upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
16) zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
17) zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania;
18) zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami;
19) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji umowy,
20) zorganizować zespół szybkiego reagowania obejmujący swym zasięgiem plaże wschodnią i zachodnią, który w momencie zgłoszenia o wypadku natychmiast wypływa łodzią motorową w celu udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym;
21) ubezpieczyć zatrudnionych ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków;
22) prowadzić dziennik wizualnej oceny jakości wody, udzielonej pomocy medycznej,
dzienniki pracy sprzętu motorowodnego, dziennik pracy poszczególnych stanowisk ratowniczych, których kserokopię po zakończeniu sezonu kąpieliskowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu,
Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć kąpielisko zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 261 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć stanowiska ratownicze i bazę ratowniczą w środki dezynfekcyjne oraz środki ochrony osobistej takie jak maseczki jednorazowe, rękawice lateksowe itp. umożliwiające dostęp do nich ratownikom, w związku z pandemią COVID-19;
Informować osoby korzystające z kąpieliska o konieczności zachowania dystansu społecznego oraz przepisach dotyczących zachowań w związku z pandemią COVID-19 za pomocą dostępnych środków komunikacji, w szczególności przez megafony;
W ramach usług zapewniających bezpieczeństwo Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) przestrzegania przepisów, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2020 r. poz. 350 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 310).
2) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) współpracy z policją do analizy zagrożeń i identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wody do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji,
b) przeprowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na:
 oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,
 objęciu nadzorem, we współpracy z policją miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli,
 uświadamianiu o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, poprzez przeprowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
c) informowania i ostrzegania o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia,
d) zapewnienia warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób wchodzących w skład kadry ratowniczej wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach. Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień.
Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do dokonania przeglądu sprzętu, o którym mowa w pkt 3 §3 w Projekcie umowy.
Usługi o których mowa w rozdziale 3 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
1) postanowienia Kodeksu Cywilnego;
2) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 310);
3) ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.);
4) ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., nr 81, poz. 889 ze zm.);
5) ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. nr 127, poz. 857 ze zm.);
6) ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 882 z późn. zm.);
7) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012r. poz. 108);
8) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu, znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.);
9) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stal ą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108);
10) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.).
Miejsce realizacji zamówienia:
1) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Wschód „Plaża Centralna” – usytuowane na 254,3 km wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 300 m,
2) Kąpielisko morskie: Jarosławiec „Plaża Dubaj I” – usytuowane na 255,2 km wybrzeża, szerokość basenu kąpieliskowego 100 m
3) Kąpielisko morskie: Jarosławiec „Plaża Dubaj II” – usytuowane na 255,4 km wybrzeża, szerokość basenu kąpieliskowego 80 m
4) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Zachód „Pas startowy” – usytuowane na 257 km wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 100 m,
5) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Zachód „Plaża Rusinowo” – usytuowane na 257,4 km wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 100 m.
6) Kąpielisko morskie: Jarosławiec Zachód „Rusinowo II” usytuowane na 257,6 km wybrzeża, szerokość basenu kąpielowego 100 m
Zamawiający udostępnia miejsca noclegowe na terenie Ośrodka Wczasowego "Przywodny" w Jarosławcu przy ul. Spacerowej. Koszt udostępnienia miejsca noclegowego wynosi 15,00 zł netto (osobodoba).

4.5.3.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 496000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 546514,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 546514,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9551507219

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 18

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-383

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 546514,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.