eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej NFOŚiGWOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej NFOŚiGW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142137128

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstruktorska 3A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-673

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nfosigw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej NFOŚiGW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ef78e7e-cd37-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00095439/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Usługi ubezpieczenia mienia, OC, kosztów leczenia, komunikacyjne.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Pomoc techniczna POIiŚ

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ef78e7e-cd37-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym,a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl., oraz za pomocą poczty elektronicznej w przypadkach, w szczególności uniemożliwiających komunikację
Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt. 1.5.9 ogłoszenia (nie dotyczy składania ofert) z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy
e-Zamówienia. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 3. Minimalne wymagania
techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 6.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanym dalej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2452). Zamawiający zaleca następujący format przesyłanych danych: .pdf. 7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania
i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego odpowiednio w pkt. V oraz IX SWZ. 8. Zamawiający przekazuje link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania oraz Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia w Załączniku nr 8 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). 9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci
elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załączniki), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”), z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1 powyżej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) uprzejmie informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa;
2) Inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk (inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej - PZP). Jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, dane będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5) Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do treści swoich danych;
b) prawo ich sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, a także naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcy IT;
9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 PZP, a także podmioty prowadzące kontrole zamówień publicznych w NFOŚiGW,
tj. w szczególności: Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwa, Urząd Zamówień Publicznych;
10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AOOZ/06/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 270000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i kosztów leczenia podczas zagranicznych podróży służbowych (KL)
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od awarii i uszkodzeń;
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
4) ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie zagranicznych podróż służbowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został: w załączniku nr 4a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1; w załączniku nr 4c do SWZ – Dane dotyczące oceny ryzyka dla Części 1 (wraz z informacją o przebiegu szkodowości); w załączniku nr 4-1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

4.2.5.) Wartość części: 131000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W kryterium Cena - wg wzoru.
W kryterium Warunki ubezpieczenia- na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez NFOŚiGW
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego;
2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;
3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (wraz z usługą assistance);
Opis przedmiotu zamówienia w Części 2 zawiera zakres usług, które Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć w ramach zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z zamówienia objętego prawem opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został:
w załączniku nr 4b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2;w załączniku nr 4d do SWZ – Dane dotyczące oceny ryzyka– dla Części 2 (wraz z informacją o przebiegu szkodowości); w załączniku nr 4-2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.2.5.) Wartość części: 139000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji będzie uprawniało Zamawiającego do zamówienia, w okresie trwania Umowy, świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia podstawowego na warunkach wynikających z umowy, łącznie do 50 000 zł.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W kryterium Cena - wg wzoru.
W kryterium Warunki ubezpieczenia- na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia tzn.: działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2022 r. poz. 655), na podstawie zezwolenia w co najmniej w następującym zakresie:
- dla Części 1 zamówienia: zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej określonej w dziale II – pozostałe ubezpieczenia majątkowe i osobowe, obejmujące grupy: 1, 8, 9 i 13, opisane w Załączniku nr 1 do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
dla Części 2 zamówienia: zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej określonej w dziale II – pozostałe ubezpieczenia majątkowe i osobowe, obejmujące grupy: 1, 3, 10, i 18 opisane w Załączniku nr 1 do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument ów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zaleca się złożenie dokumentu odpowiednio z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 3 do SWZ),
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt VIII.1 SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj. o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
h) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,
i) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
j) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, a także art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
a także
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835),
(zaleca się złożenie dokumentu odpowiednio z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ). 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VIII.2.2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym, administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia pkt. 2 powyżej stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć zezwolenie lub inny dokument organu nadzoru potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku określonego w pkt. V odpowiednio dla każdej Części zamówienia, musi wykazać co najmniej 1 z Wykonawców, ten który zrealizuje usługi, do których te uprawnienia są wymagane, natomiast wykazanie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. V musi wykazać każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Część 1- Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
1.1. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wpływających na sposób realizacji umowy i powodujących konieczność zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany , o ile nie będą wpływały na zmianę ogólnego charakteru umowy;
1.2. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym m.in. danych teleadresowych, nr telefonicznych, nr kont bankowych;
1.3. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
1.4. ujawnienia się lub powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w SWZ;
1.5. wzrostu lub spadku ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia;
1.6. konieczności zmiany wysokości sum ubezpieczenia, wynikającej z zobowiązań Zamawiającego zaciągniętych po zawarciu Umowy;
1.7. zmiany przedmiotu ubezpieczenia na zasadach określonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia Części 1;
1.8. wyczerpania sumy gwarancyjnej lub jej części, o której mowa w Umowie Generalnej Ubezpieczenia Części 1 zamówienia, w Sekcji III
- z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości sum ubezpieczenia w okolicznościach, o których mowa powyżej, nie spowoduje łącznie wzrostu całkowitej wartości umowy o więcej niż 10 %.
2. Część 2 - Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
1.1. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wpływających na sposób realizacji umowy i powodujących konieczność zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany , o ile nie będą wpływały na zmianę ogólnego charakteru umowy;
1.2. oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym m.in. danych teleadresowych, nr telefonicznych, nr kont bankowych;
1.3. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
1.4. ujawnienia się lub powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nieprzewidzianego w SWZ;
1.5. wzrostu lub spadku ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia;
1.6. konieczności zmiany wysokości sum ubezpieczenia, wynikającej z zobowiązań Zamawiającego zaciągniętych po zawarciu Umowy;
1.7. zmiany przedmiotu ubezpieczenia na zasadach określonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia – CZĘŚĆ 2 – UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE;
- z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości sum ubezpieczenia w okolicznościach, o których mowa powyżej, nie spowoduje łącznie wzrostu całkowitej wartości umowy o więcej niż 10 %.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy, na Platformie e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, w szczególności za
pośrednictwem „Formularza do komunikacji”.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże do BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
5. Oferta – pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania
oświadczeń w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 01 lipca 2023r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.