eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Roboty budowlane w zakresie budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy", dla ZZMw Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy”, dla ZZMw Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 122010240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0d2a447d-9e41-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane w zakresie budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy”, dla ZZMw Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d2a447d-9e41-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158959

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045835/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.48 Budowa Scieżki wzdłuż rzeki Rudawy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064936

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NP.26.2.3.23.BM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7940320,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.3.23.BM
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi roboty ogólnobudowlane w zakresie utwardzenia gruntu, remontu istniejącego utwardzenia, wraz z zakupem lub wykonaniem, dostawą i montażem elementów małej architektury, wykonaniem nawierzchni oraz budową sieci elektroenergetycznej oświetlenia wraz z budową przyłączy elektroenergetycznych do szaf oświetlenia przedstawionych w treści SWZ i jej załącznikach, w szczególności w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej z załącznikami.
1.3 Miejsce wykonywania robót budowlanych obejmuje działki ewidencyjne nr 191/1, obr. 7, dz. nr 1/1, 1/2, 343/2 obr. 9, dz. nr 466/1 obr. 10, dz. nr 557 obr. 11, dz. nr 4/2, 4/8, 4/9, 409/1, 423/1, obr. 14, dz. nr 253, 328/1, 328/2, 341/5 obr. 48, dz. nr 239/1, 242/7, 242/8, 242/10, 242/12, 242/13, 245, 246, 239/30, 239/28 obr. 49 – Krowodrza w Krakowie.
1.4 W ramach zamówienia należy wykonać zakres podstawowy oraz ewentualnie zakresy objęte prawem opcji, w całości lub części, przysługujących Zamawiającemu.
1.5 Zamówienie w zakresie podstawowym obejmuje roboty w zakresie utwardzenia gruntu, remontu istniejącego utwardzenia, budowy obiektów małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową i załącznikami.
1.6 W zakresie zamówienia objętego prawem opcji 1 należy wykonać roboty budowlane obejmujące budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia wzdłuż utwardzonej powierzchni gruntu wraz z budową przyłączy elektroenergetycznych do szaf oświetlenia w ramach zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Rudawy zgodnie z dokumentacją projektową i załącznikami.
1.7 W zakresie zamówienia objętego prawem opcji 2 należy wykonać roboty budowlane obejmujące budowę obiektów towarzyszących ścieżce rowerowej w ramach zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Rudawy zgodnie z dokumentacją projektową i załącznikami.
1.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ i umowie w zakresie opcji dotyczy możliwości zlecenia wykonania kolejnych robót budowlanych. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie zamówienia objętego prawem opcji w całości lub w części. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, w całości lub w części, żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę kolejnych robót budowlanych w całości lub w części. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie (zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 31.08.2023r., a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników oraz za cenę i terminach wynikających z treści złożonej oferty i zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza zlecenie prawa opcji, w całości lub w części, po zakładanym dniu 31.08.2023r. pod warunkiem wykonania robót objętych opcją w terminie umownym.
1.7 Prace należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana w skrócie STWiORB).
1.8 Integralną częścią SWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary, tabele elementów wytworzonych, wzory kart akceptacji materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, wzory protokołów stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ (1 plik w formacie zip). Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
1.9 Zamawiający zaleca wykonywanie robót budowlanych na koronie wału przeciwpowodziowego etapami, możliwie jak najkrótszym odcinkami, z uwagi na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji robót budowlanych
1.10 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 5) 7. SWZ i Załączniku nr 9 do SWZ.
1.11 Wykonawca zapewnienia sprawowanie kierownictwa budowy/robót przez kierownika budowy/robót przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy/robót, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem budowy/robót, oświadczenia złożonego przez tę osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień, sporządzenia Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji, jak również do wskazania kierowników branżowych, w przypadku ich zmiany bądź utraty ważności stosownych dokumentów lub zmiany bądź wprowadzenia nowych osób personelu, które nie były przewidziane do realizacji zamówienia w treści oferty Wykonawcy.
1.12 Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania na własny koszt tablicy informacyjnej unijnej w terenie w terminie podanym przez Zamawiającego oraz 2 tablic pamiątkowych po zakończeniu robót według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić przy pomocy Platformy e-Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112330-7 - Rekultywacja terenu

39113600-3 - Ławki

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8840000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13425779,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8840000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CITYBRUK Sp. z o.o. Sp.k

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5130260191

7.3.3) Ulica: Szczodrkowice 180

7.3.4) Miejscowość: Skała

7.3.5) Kod pocztowy: 32-043

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

BUDOTEAM SP. Z O.O.
30-094 Kraków . ul. Bolesława Wallek – Walewskiego 4/3, NIP: 677-244-18-94,

Część prac drogowych , doradztwo techniczne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8840000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-22 do 2023-10-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.