eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Roboty budowlane w zakresie budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy", dla ZZMw Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy”, dla ZZMw Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 122010240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane w zakresie budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy”, dla ZZMw Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d2a447d-9e41-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064936

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045835/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.48 Budowa Scieżki wzdłuż rzeki Rudawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0d2a447d-9e41-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W związku z pełną elektronizacją zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia i
zwraca uwagę, iż komunikacja w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych odbywa się przy użyciu komunikacji
elektronicznej zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:
- składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
http://ezamowienia.gov.pl
- pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie
oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem:
przetargi@zzm.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 8) SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 39) SWZ: Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NP.26.2.3.23.BM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 7940320,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.3.23.BM
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi roboty ogólnobudowlane w zakresie utwardzenia gruntu, remontu istniejącego utwardzenia, wraz z zakupem lub wykonaniem, dostawą i montażem elementów małej architektury, wykonaniem nawierzchni oraz budową sieci elektroenergetycznej oświetlenia wraz z budową przyłączy elektroenergetycznych do szaf oświetlenia przedstawionych w treści SWZ i jej załącznikach, w szczególności w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej z załącznikami.
1.3 Miejsce wykonywania robót budowlanych obejmuje działki ewidencyjne nr 191/1, obr. 7, dz. nr 1/1, 1/2, 343/2 obr. 9, dz. nr 466/1 obr. 10, dz. nr 557 obr. 11, dz. nr 4/2, 4/8, 4/9, 409/1, 423/1, obr. 14, dz. nr 253, 328/1, 328/2, 341/5 obr. 48, dz. nr 239/1, 242/7, 242/8, 242/10, 242/12, 242/13, 245, 246, 239/30, 239/28 obr. 49 – Krowodrza w Krakowie.
1.4 W ramach zamówienia należy wykonać zakres podstawowy oraz ewentualnie zakresy objęte prawem opcji, w całości lub części, przysługujących Zamawiającemu.
1.5 Zamówienie w zakresie podstawowym obejmuje roboty w zakresie utwardzenia gruntu, remontu istniejącego utwardzenia, budowy obiektów małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową i załącznikami.
1.6 W zakresie zamówienia objętego prawem opcji 1 należy wykonać roboty budowlane obejmujące budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia wzdłuż utwardzonej powierzchni gruntu wraz z budową przyłączy elektroenergetycznych do szaf oświetlenia w ramach zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Rudawy zgodnie z dokumentacją projektową i załącznikami.
1.7 W zakresie zamówienia objętego prawem opcji 2 należy wykonać roboty budowlane obejmujące budowę obiektów towarzyszących ścieżce rowerowej w ramach zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Rudawy zgodnie z dokumentacją projektową i załącznikami.
1.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ i umowie w zakresie opcji dotyczy możliwości zlecenia wykonania kolejnych robót budowlanych. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie zamówienia objętego prawem opcji w całości lub w części. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, w całości lub w części, żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę kolejnych robót budowlanych w całości lub w części. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie (zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 31.08.2023r., a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników oraz za cenę i terminach wynikających z treści złożonej oferty i zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza zlecenie prawa opcji, w całości lub w części, po zakładanym dniu 31.08.2023r. pod warunkiem wykonania robót objętych opcją w terminie umownym.
1.7 Prace należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana w skrócie STWiORB).
1.8 Integralną częścią SWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary, tabele elementów wytworzonych, wzory kart akceptacji materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, wzory protokołów stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ (1 plik w formacie zip). Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
1.9 Zamawiający zaleca wykonywanie robót budowlanych na koronie wału przeciwpowodziowego etapami, możliwie jak najkrótszym odcinkami, z uwagi na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie realizacji robót budowlanych
1.10 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 5) 7. SWZ i Załączniku nr 9 do SWZ.
1.11 Wykonawca zapewnienia sprawowanie kierownictwa budowy/robót przez kierownika budowy/robót przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy/robót, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem budowy/robót, oświadczenia złożonego przez tę osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień, sporządzenia Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji, jak również do wskazania kierowników branżowych, w przypadku ich zmiany bądź utraty ważności stosownych dokumentów lub zmiany bądź wprowadzenia nowych osób personelu, które nie były przewidziane do realizacji zamówienia w treści oferty Wykonawcy.
1.12 Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania na własny koszt tablicy informacyjnej unijnej w terenie w terminie podanym przez Zamawiającego oraz 2 tablic pamiątkowych po zakończeniu robót według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić przy pomocy Platformy e-Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112330-7 - Rekultywacja terenu

39113600-3 - Ławki

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ i umowie w zakresie opcji dotyczy możliwości zlecenia wykonania kolejnych robót budowlanych. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie zamówienia objętego prawem opcji w całości lub w części. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, w całości lub w części, żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę kolejnych robót budowlanych w całości lub w części. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie (zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 31.08.2023r., a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników oraz za cenę i terminach wynikających z treści złożonej oferty i zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza zlecenie prawa opcji, w całości lub w części, po zakładanym dniu 31.08.2023r. pod warunkiem wykonania robót objętych opcją w terminie umownym. Maksymalna
wartość objęta prawem opcji na kwotę 1122172,02 zł netto.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 214 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, albo na innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (na przykład ogródki jordanowskie, place zabaw, parki, tereny leśne będące w zarządzie lub utrzymaniu ZZM w Krakowie), do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, w tym w aspekcie budowy nawierzchni, budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia wraz z budową przyłączy elektroenergetycznych do szaf oświetlenia, obiektów i urządzeń małej architektury oraz odwodnienia wraz z zagospodarowaniem terenu.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na całość zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w pkt 15) SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
2.3.1 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto),
2.3.2 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 8.000.000,00 PLN brutto (słownie: osiem milionów złotych brutto).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.4.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, czyli:
2.4.1.1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami w specjalności drogowej oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu nawierzchni utwardzonych o łącznej powierzchni wykonanych nawierzchni w dwóch wykazanych robotach wnoszącej co najmniej 8 tysięcy m2, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.1.2 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektów budowlanych,
2.4.1.3 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu instalacji elektrycznych w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób przeznaczonych do nadzorowania i kontrolowania budowy przy realizacji zamówienia w powyższych branżach i specjalnościach, w przypadku posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia wymaganych dla określonych funkcji.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.), mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. między innymi w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 1646) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1117 z późn. zm.),
2.4.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykażą, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu nawierzchni utwardzonych o łącznej powierzchni wykonanych nawierzchni utwardzonych w dwóch wykazanych robotach wynoszącej co najmniej 8 tysięcy m2, oraz o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1.1 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
1.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
1.3 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
1.4 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
1.5 dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
3.2 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3.3 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy – odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
3.4 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji),
3.5 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium. Zgodnie z zapisami ujętymi SWZ: w pkt 29)
Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami pkt. 12) SWZ: Opis sposobu przygotowywania oferty

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 442 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania umowy, natomiast zaznacza, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp bez względu na jej wartość. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana wartość zaliczek przekracza 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy.
8. Zaliczka może zostać udzielona na wniosek Wykonawcy, który występuje do Zamawiającego informując o chęci otrzymania zaliczki. We wniosku Wykonawca musi określić wysokość zaliczki wraz ze wskazaniem prac wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym zaznaczyć należy, iż w przypadku zmiany harmonogramu po udzieleniu zaliczki, czynnikiem determinującym do jej rozliczenia jest termin wskazany przez Wykonawcę we wniosku o zaliczkę. Wskazane prace muszą wynikać z harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającego z danego roku kalendarzowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiającego wniosku, Wykonawca składa Zamawiającemu fakturę zaliczkową. W przypadku, w którym zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczą zakresu prac, na które pobrana została zaliczka, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wystąpienia do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę terminu jej rozliczenia wraz z podaniem przyczyny zmiany, przy czym stosowne pismo powinno być złożone przed upływem terminu zakończenia prac, na które została udzielona zaliczka.
9. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał przedmiot umowy w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek. W przypadku żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki do form zabezpieczenia zaliczki, wysokości zabezpieczenia oraz sposobu wniesienia i zwrotu zabezpieczenia stosuje się przepisy § 12 niniejszej umowy.
10. Zaliczka lub kolejna zaliczka zostanie zapłacona na podstawie stosownej faktury, przy czym w przypadku gdy wartość danej zaliczki lub nierozliczonych zaliczek wyniesie co najmniej 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy, to zaliczka zostanie wypłacona dopiero po dostarczeniu bezwarunkowej, nieodwołalnej gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, ważnej co najmniej przez okres dłuższy niż 30 dni liczonych od daty końcowej wykonania zamówienia wskazanej w umowie lub ważnej do rozliczenia zaliczki w całości w ramach wykonanego określonego zakresu zamówienia. Zapisy gwarancji muszą stosownie do okoliczności odpowiadać treści dotyczących wymagań związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, opisanych w SWZ. Wszelkie koszty gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej związanej z zaliczką ponosi Wykonawca. Zamawiający dopuszcza wypłacenie Wykonawcy zaliczki do końca III kwartału danego roku kalendarzowego. Jeżeli zachodzi potrzeba wypłaty zaliczki w IV kwartale za wyjątkiem miesiąca grudnia danego roku kalendarzowego, Wykonawca jest zobligowany złożyć zabezpieczenie na pełną wartość wypłacanej zaliczki przed jej otrzymaniem. Niedochowanie wymagań opisanych w zdaniach poprzednich spowoduje nieprzyjęcie lub odesłanie danej faktury zaliczkowej przez Zamawiającego, a tym samym niedokonanie ewentualnej płatności z tym związanej.
11. Otrzymana zaliczka musi zostać rozliczona w danym roku kalendarzowym, przy czym:
a) zaliczka musi zostać rozliczona najpóźniej za prace wykonane we wrześniu,
b) w sytuacji niewykorzystania zaliczki w części lub w całości, należy ją zwrócić na rachunek Zamawiającego w terminie do dnia 13 października danego roku kalendarzowego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określa treść projektowanych postanowień umowy, w szczególności § 15, przedstawionych w pkt 7) SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.