eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z obiektów MOSiR w RybnikuOgłoszenie z dnia 2022-05-13

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z obiektów MOSiR w Rybniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku

1.3.) Oddział zamawiającego: MOSIR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000330045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gliwicka 72

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir.zam@miastorybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mosir.rybnik.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Sport i Rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z obiektów MOSiR w Rybniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d27094f-c0d9-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158838

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022652/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy wody i odprowadzanie ścieków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00128298/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne: Dostawy wody mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca prowadzi działalność na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika dot. zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/ZWR/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 559345,12 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody i odprowadzanie ścieków z obiektów MOSiR w Rybniku, zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami:
- Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. nr 123 z 2006r., poz. 858 z późn. zm.);
- Decyzją Prezydenta Miasta Rybnika Nr GK: 0153/13/02 z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
- Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalonym przez Radę Miasta Rybnika dnia 28 grudnia 2005r. (Uchwała Nr 655/XLI/2005).
Dostawy wody i odprowadzenie ścieków dotyczą następujących obiektów MOSiR w Rybniku:
1. stadion i kąpielisko RUDA, ul. Gliwicka 72 – woda i ścieki
2. boisko piłkarskie Niedobczyce, ul. Górnośląska 44 – woda i ścieki
3. boisko Orlik, ul. Górnośląska 103 – woda
4. Boisko Chwałęcice, ul. Heleny Marusarzówny - woda
5. kąpielisko Chwałowice, ul. 1 Maja – woda
6. ośrodek Kamień, ul. Hotelowa – woda i ścieki
7. stadion LA, ul. Żużlowa – woda i ścieki
8. Mini Żużel, ul. Pod Hałdą – woda, hydrant
9. boisko piłkarskie Ochojec, ul. Cystersów 34 – woda
10. pływalnia kryta Rybnik, ul Powstańców Śl. 42 – woda i ścieki
11. kąpielisko Pniowiec, ul. Pniowska - woda
12. boisko piłkarskie Radziejów, ul. Szyb Marcin – woda i ścieki
13. boisko piłkarskie Radziejów, ul. Spółdzielcza – woda
14. boisko piłkarskie Orzepowice, ul. Łączna – woda i ścieki, hydrant
15. boisko Ligocka Kuźnia, ul Partyzantów – woda i ścieki
16. boisko Niewiadom, ul Sportowa – woda i ścieki
17. boisko Wielopole, ul. Podleśna – hydrant
18. ośrodek rekreacyjno – sportowy RUDA – ścieki
19. Ośrodek Kamień, ul. Hotelowa – woda i ścieki, hydrant
20. Bushido, ul. Floriańska – woda i ścieki
21. Hotel Turysta, ul. Hotelowa – woda i ścieki
22. Pluskadełko, ul. Hotelowa – woda i ścieki

4.5.3.) Główny kod CPV: 41110000-3 - Woda pitna

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65111000-4 - Przesył wody pitnej

90480000-5 - Usługi gospodarki ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 678982,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 678982,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 678982,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 642-26-64-990

7.3.3) Ulica: ul. Pod Lasem 62

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-210

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 678982,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.