eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Opracowanie planu zagospodarowania terenu dla zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Kaliszu, kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę



Ogłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie planu zagospodarowania terenu dla zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Kaliszu, kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN-ZACHODNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388702595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bukowska 12 lokal 121

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-810

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 534 628 510

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@simkzn-zachodni.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.simkzn-zachodni.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie planu zagospodarowania terenu dla zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Kaliszu, kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92432e40-d2c1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/simkzn-zachodni/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/simkzn-zachodni/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/simkzn-zachodni/proceedings
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
9. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@simkzn-zachodni.pl - z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenia, o których mowa w pkt IX ppkt 1 mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. w z siedzibą w Poznaniu, ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań, NIP 779 25 26 507 (dalej: „Administrator”);
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań lub poczty elektronicznej: biuro@simkzn-zachodni.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie planu zagospodarowania terenu dla zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Melcera w Kaliszu na działkach nr ewid. 1/6, 1/7, 44/20/ 44/23 i części działki nr 6 (w trakcie podziału), kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę” prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umo-wy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczą-cych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczą-cych;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarza-nia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planu zagospodarowania terenu dla zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Melcera w Kaliszu na działkach nr ewid. 1/6, 1/7, 44/20/ 44/23 i części działki nr 6 (w trakcie podziału), kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę (dalej także: Zamówienie podstawowe).
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia podstawowego oraz sposób realizacji zamówienia, określają:
 załącznik nr 4a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Zamówienia podstawowego
 załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje realizację II etapu inwestycji obejmującej pola inwestycyjne zawierające trzy budynki mieszkalne wielorodzinne (dalej jako Prawo Opcji). Szczegółowy regulacje dotyczące prawa opcji, w tym opis przedmiotu zamówienia w zakresie Prawa Opcji określa załącznik nr 4b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Zamówienia podstawowego wraz z Prawem Opcji oraz załącznik nr 5 do SWZ- Projektowane postanowieniach umownych, w szczególności § 4.
Załącznik nr 4b do SWZ zawiera opis przedmiotu zamówienia dla Zamówienia podstawowego wraz z Prawem Opcji. Jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z Prawa Opcji wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 4b.
Zamawiający skorzysta w Prawa Opcji jeżeli cena najkorzystniejszej oferty będzie mieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia podstawowego wraz z Prawem Opcji. Maksymalna wartość prawa opcji wynosi 37,50% wartości zamówienia wraz z prawem opcji i została uwzględniona w szacowanej wartości zamówienia. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z Prawa Opcji najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 330 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP:
a) Przedmiot zamówienia uzupełniającego: powtórzenie podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego (wszystkich lub niektórych) określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4a lub 4b do SWZ, w szczególności: polegających na sprawowaniu nadzoru autorskiego nad realizacją robót w przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych, aktualizacji dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub innej dokumentacji której dotyczy niniejszej zamówienie.
b) Wielkość lub zakres zamówienia: do kwoty 50 000,00 zł netto;
c) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:
 dotychczasowy Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż zamówienia podstawowego,
 zgodnie z warunkami umowy podstawowej oraz warunkami ustalonymi w wyniku negocjacji,
 w wyniku negocjacji zostanie w szczególności uzgodnione wynagrodzenie oraz termin wykonania zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium 1: Cena ofertowa brutto za Zamówienie podstawowe - waga: 65%
Kryterium 2: Cena ofertowa brutto za Prawo Opcji - waga 35%
2. Sposób przyznawania punktów:
- Kryterium 1: Cena ofertowa brutto za Zamówienie podstawowe
C - cena ofertowa brutto za Zamówienie podstawowe = maksymalnie 65 punktów
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
C=(Cmin/Cbad )*100*65%
gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena ofertowa brutto za Zamówienie podstawowe,
Cmin - najniższa cena spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu (brutto),
Cbad - cena oferty badanej (brutto) za Zamówienie podstawowe.
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena ofertowa brutto za Zamówienie podstawowe” będzie cena ofertowa brutto za Zamówienie podstawowe podana przez wykonawcę w ofercie.
- Kryterium 2: Cena ofertowa brutto za Prawo Opcji
Cop - cena ofertowa brutto za Prawo Opcji = maksymalnie 35 punktów
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cop=(Cmin/Cbad )*100*35%
gdzie:
Cop-ilość punktów oferty badanej w kryterium cena ofertowa brutto za Prawo Opcji
Cmin- najniższa cena spośród ofert badanych niepodlegających odrzuceniu (brutto),
Cbad-cena oferty badanej (brutto) za Prawo Opcji
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena ofertowa brutto za Prawo Opcji” będzie cena ofertowa brutto za Prawo Opcji podana przez wykonawcę w ofercie.
3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4. Punktacja przyznawana ofertom kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych po zastosowaniu wskazanych powyżej kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał min. dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy nowego budynku wielorodzinnego lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym co najmniej jeden z garażem wbudowanym wielostanowiskowym) o powierzchni użytkowej mieszkalnej min. 2000 m² i minimum 50 mieszkaniach w każdym z budynków, w oparciu o którą to dokumentację projektową uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę realizowaną w ramach jednej umowy.
Przez budowę Zamawiający rozumie nowoprojektowany obiekty budowlany, z wyłączeniem rozbudowy, nadbudowy i odbudowy.
b) wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w trakcie trwania umowy będzie dysponował co najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności:
 architektonicznej - bez ograniczeń
 konstrukcyjno – budowlanej - bez ograniczeń
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń
 instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – dopuszczone uprawnienia w ograniczonym zakresie
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – dopuszczone uprawnienia w ograniczonym zakresie
 drogowej - dopuszczone uprawnienia w ograniczonym zakresie
a dodatkowo:
i. osoba posiadająca uprawnienia w specjalności architektonicznej oraz osoba posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej powinna/y mieć doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w zakresie budowy nowego budynku wielorodzinnego lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym co najmniej jeden z garażem wbudowanym wielostanowiskowym) o powierzchni użytkowej mieszkalnej min. 2000 m² i minimum 50 mieszkaniach w każdym z budynków, w oparciu o którą to dokumentację projektową uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.
ii. osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, powinna mieć doświadczenie w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w zakresie sieci lub instalacji lub urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku lub zespole budynków wielorodzinnych (w tym co najmniej jeden budynek z garażem wbudowanym wielostanowiskowym) o powierzchni użytkowej mieszkalnej min. 2000 m² i 50 mieszkaniach w każdym z budynków.
Zamawiający dopuszcza łącznie doświadczenia osoby, którą wykonawca dysponuje w dowolny sposób z zastrzeżeniem, że wykonawca powinien wykazać, że dysponuje jedną lub kilkoma osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie projektowania w specjalnościach wymienionych w lit. b powyżej a ponadto posiadającą/ymi doświadczenie opisane w lit. i-ii powyżej.
2. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
3. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Ogłoszeniu oraz SWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskaza-nych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wzór oświadczenia stanowi za-łącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres pro-wadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór Wykazu usług stanowi załącznik nr 8 do SWZ);
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wy-konania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ),
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ),
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 3do SWZ),
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 6 do SWZ) oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VIII ppkt 1 SWZ - załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
e) oryginał dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
f) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
g) dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
h) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty/usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 10 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wadium.
2. Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
W tytule przelewu należy wskazać numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP.2.2022
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 PZP.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 31 1130 1088 0001 3174 7320 0001
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego (wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert).
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium w tej formie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
 nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 kwotę gwarancji/poręczenia,
 termin ważności gwarancji/poręczenia,
 bezwarunkowe, nieodwołalne, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 PZP.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt IX ppkt 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
b) w przypadku, o którym mowa w pkt VII ppkt 2 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 10 do SWZ.
3. Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt IX ppkt 6 i 7 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
a) w pkt IX ppkt 7 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
b) w pkt IX ppkt 6 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
2. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres i warunki zmian umowy zostały określone w paragrafie 15 Załącznika nr 5 - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/simkzn-zachodni/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz
2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.