eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Budowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i budujOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090476971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 174a

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-844

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52-582-27-23

1.5.8.) Numer faksu: 52-582-27-77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport zbiorowy

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 554-030-92-14

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 103

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-817

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 58 60 590

1.5.8.) Numer faksu: 52 586 60 573 (593)

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwik.bydgoszcz.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy MWiK Sp z o.o w Bydgoszczy oraz ZDMiKP w Bydgoszczy w dniu 20.02.2023, podmiotem upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiających jest ZDMiKP w Bydgoszczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e0d4a92-c94c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158716

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526383/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/736109

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/736109

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakup[owej www.platformazakupowa.pl tj:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 14 do SWZ).
Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do pisemnego poinformowania
i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach
i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze formularza ofertowego – Załącznik nr 3 SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 008/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w systemie zaprojektuj
i buduj w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych - w związku z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - dalej „uPb”, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacji robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację i uzyskane, wymagane przepisami prawa zezwolenie na ich rozpoczęcie dla przedsięwzięcia polegającego obsłudze komunikacyjnej nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej w, w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia szczegółowo określonych w załącznikach do SWZ stanowiących jej integralną część tj:
1) w programie funkcjonalno- użytkowym (PFU) wraz z załącznikami – Załącznik Nr 1 do SWZ,
2) we wzorze umowy wraz z załącznikami – Załącznik Nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria szczegółowo opisane w pkt. XXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
1) doświadczenia wykonawcy - wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej usługi obejmującej swoim zakresem opracowanie projektu budowlanego na budowę lub przebudowę ulicy o klasie funkcjonalno – technicznej „D” lub wyższej o długości nie mniejszej niż 300 m, w tym budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej o długości min. 300 m.
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie ulicy o klasie funkcjonalno – technicznej „D” lub wyższej o długości nie mniejszej niż 300 m, w tym budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej o długości min. 300 m.

Warunek będzie spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że wykonał ww. zakres łącznie
(w ramach jednego zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) lub oddzielnie (przy czym wykonane oddzielnie nie muszą dotyczyć tego samego zadania).
2) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami, które będą skierowane przez niego do realizacji zamówienia i posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej, dla poszczególnych funkcji, tj.:
a) projektant branży drogowej – minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej
minimalne doświadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w ww. specjalności, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, w tym co najmniej jedna usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy/ przebudowy ulicy o klasie funkcjonalno – technicznej „D” lub wyższej o długości nie mniejszej niż 300 m,
b) projektant branży sanitarnej – minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych
minimalne doświadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w ww. specjalności, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, w tym co najmniej jedna usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy/ przebudowy kanalizacji sanitarnej/deszczowej o dł. min. 300m

c) kierownik budowy – minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno- drogowej
minimalne doświadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych,

d) kierownik robót sanitarnych (wod-kan) – minimum 1 osoba
minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń.
minimalne doświadczenie zawodowe: min. 2 lata w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych w tej specjalności
Wymienione wyżej osoby winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez
Zamawiającego, czyli art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp. Oświadczenie/a składają odpowiednio: wykonawca / każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. (sporządzony według wzoru Zamawiającego), Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 12 i 13 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp - składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – Załącznik Nr 9

2) wykaz usług wykonanych – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru Zamawiającego) oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – Załącznik Nr 10;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług w zakresie projektowania lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 11.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy). Wzór oświadczenia stanowią załącznik nr 8 do SWZ. Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w pełnomocnictwie, o którym mowa w pkt XII.8.2) i XII.9.2) SWZ lub dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
2) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, określające w szczególności:
a) nazwę i wskazanie siedziby podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby,
b) nazwę i wskazanie siedziby wykonawcy, któremu podmiot trzeci udostępnił swoje zasoby,
c) określenie zamówienia publicznego, tj Budowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj nr postępowania 008/2023
d) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione),
e) sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, (tj. informacje, w jaki sposób udostępnione zasoby będą wykorzystywane przy wykonywaniu zamówienia publicznego),
f) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował),
g) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
h) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (nie dotyczy sytuacji finansowej lub ekonomicznej), zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zobowiązanie innego podmiotu sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (osoby/osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotu trzeciego).
Zobowiązanie wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu innego podmiotu, wykonawca dołącza do oferty jako załączniki.
3) Pełnomocnictwa ( jeśli dotyczą):
a) pełnomocnictwo/a, jeżeli z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, do których jest bezpłatny i ogólnodostępny dostęp lub z treści złożonych Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów nie wynika uprawnienie do podpisania oferty oraz względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą,
b) pełnomocnictwo/a wynikające z art. 58 ust. 2 uPzp, do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo – o ile dotyczy, Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
c) pełnomocnictwo/a, jeżeli z właściwego rejestru (do których jest bezpłatny i ogólnodostępny dostęp) lub z treści złożonych Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów nie wynika uprawnienie do podpisania zobowiązania innego podmiotu oraz względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych przez ten podmiot (w przypadku gdy wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 uPzp, (np. konsorcjum, spółka cywilna), to:
1) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności (art.99 § 2 K.c.) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców i dołączone do składanej oferty,
3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
4) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) w miejscach dotyczących danych poszczególnych wykonawców (nazwa, adres, NIP, REGON, kategorię przedsiębiorstwa, do której należy) należy wpisać stosowne dane dotyczące poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o dofinansowanie.
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wymienionym w pełnomocnictwie, występującym jako reprezentant pozostałych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym
art. 455 uPzp oraz w zakresie i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. 1. Projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określa wzór Umowy z załącznikami - załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/736109

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-18 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Podstawy wykluczenia z postępowania poza Pzp:
1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 tej ustawy, tj.:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności.
3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, o której mowa w art. 7 ust. 7 ww. ustawy.
5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
II. Zamawiający ustala minimalną wartość świadczeń objętych zamówieniem udzielonych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy o zamówienie publiczne w wysokości 75% całkowitej wartości określonej w treści formularza ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.