eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Osowiec-Twierdza › Ochrona kolonii lęgowej ptaków siewkowych w BrzostowieOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona kolonii lęgowej ptaków siewkowych w Brzostowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200667985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 8

1.5.2.) Miejscowość: Osowiec-Twierdza

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-110

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@biebrza.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.biebrza.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona kolonii lęgowej ptaków siewkowych w Brzostowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a13964a4-ce28-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158657

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00120895/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Monitoring ptaków siewkowych w Brzostowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a13964a4-ce28-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452) – dalej jako „rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. W związku z powyższym, udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO na temat przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę pełni Pan Paweł Gudel. Z IOD można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@biebrza.org.pl lub w siedzibie Administratora w czasie pełnienia dyżurów przez IOD, bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,
3) Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:
- zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),- podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonaniem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości), wynikających z prawa Unii i prawa polskiego - (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej ewentualnego wycofania,
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania tj. przez czas wykonania umowy i upływ okresu przedawnienia roszczeń,
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy,
6) dane osobowe, które nam Państwo powierzacie są odpowiednio zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem i utratą. Dane osobowe w celach wymienionych w pkt. 3 powyżej będziemy przetwarzać, tj. do czasu zakończenia współpracy i upływu okresu przedawnienia roszczeń,
7) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych przepisów prawa do uzyskania danych, jak też podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy,
8) nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
10) posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
11) państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W części I zamówienia „Ochrona kolonii lęgowej ptaków siewkowych w Brzostowie – obsługa ogrodzenia” obejmuje usługę przetransportowania elementów ogrodzenia, montaż i demontaż ogrodzenia oraz nadzór nad dwoma ogrodzeniami pod napięciem elektrycznym.
A. Przetransportowanie sprzętu Zamawiającego (siatka ogrodzeniowa, pastuch, elektryzatory, akumulatory oraz inne niezbędne akcesoria) z magazynu znajdującego się w Osowcu-Twierdzy lub/i Goniądzu do Brzostowa. Do budowy ogrodzenia zostanie wykorzystany sprzęt udostępniony protokolarnie przez Zamawiającego. Sprzęt powinien być rozstawiony w kolonii ptaków siewkowych w dniu wydania sprzętu. Po demontażu, sprzęt musi być odwieziony do magazynu w Osowcu-Twierdzy lub/i Goniądzu do godziny 15:00, w dniach, w których czynne jest biuro Zamawiającego.
B. Montaż dwóch ogrodzeń elektrycznych. Dokładna lokalizacja postawienia ogrodzeń na łąkach koło wsi Brzostowo powinna być uzgodniona z Zamawiającym. Termin rozstawienia sprzętu jest uzależniony od terminu wykonania pierwszej kontroli przez wykonawcę monitoringu sukcesu gniazdowego ptaków siewkowych w Brzostowie (część II zamówienia). Wykonawca monitoringu będzie zobowiązany do przeprowadzenia pierwszej kontroli w terminie 15-25.04.2023 r. (z możliwością przesunięcia tego terminu do 6.05.2023 r. w przypadku występowania w pierwotnym terminie wyjątkowo wysokiego stanu wody). Ogrodzenia powinny zostać postawione po pierwszej kontroli wykonawcy monitoringu sukcesu gniazdowego, w tym: pierwsze ogrodzenie między pierwszą a drugą kontrolą (najpóźniej w dniu drugiej kontroli), a drugie między pierwszą a trzecią kontrolą (najpóźniej w dniu trzeciej kontroli; przy czym możliwe jest rozstawienie obu ogrodzeń jednego dnia).
Ogrodzenia zostaną zbudowane z siatki o wysokości ok. 110-120 cm. Wykonawca będzie miał do dyspozycji 800 metrów siatki (podzielonej na 16 odcinków o długości 50m). Powierzchnia pojedynczego ogrodzenia powinna wynosić od 1 000 do 10 000 m2.
C. Regularny dozór poprawności działania ogrodzenia. Jako dozór ogrodzenia należy rozumieć kontrolę na miejscu kompletności wszystkich elementów obu ogrodzeń, przepływu prądu, wykonanie dokumentacji oraz podjęcie, w miarę konieczności, działań konserwacyjno-naprawczych, do których w szczególności może należeć: przywrócenie prawidłowego ustawienia elementów ogrodzenia, dokaszenie roślinności znajdującej się bezpośrednio przy siatce, jeżeli utrudnia swobodny przepływ prądu, wymiana akumulatora, w razie jego rozładowania się. W przypadku stwierdzenia kradzieży jakiegokolwiek elementu ogrodzenia, należy o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz policję.
Kontrole powinny odbywać się średnio co 2-3 dni (dopuszczalny odstęp między kontrolami: 2-4 dni). Należy, w miarę możliwości, unikać wykonywania prac w weekendy i dni wolne od pracy. Kontrole polegające na dozorze ogrodzenia powinny być wykonywane przez 1-3 osób. W przypadku występowania, przez kilka kolejnych dni, nieodpowiednich warunków pogodowych (deszcz, wiatr), możliwe jest, w konsultacji z Zamawiającym, zmniejszenie częstotliwości wykonywania kontroli.
W przypadku, gdyby wykonawcą monitoringu sukcesu gniazdowego (część II zamówienia) i wykonawcą ochrony czynnej (część I zamówienia) byłby ten sam podmiot, możliwe jest, a nawet wskazane, aby łączyć wykonywanie w tym samym czasie obu czynności, w celu ograniczenia obecności w kolonii lęgowej ptaków do niezbędnego minimum.
Każda wizyta wykonawcy w kolonii lęgowej (zarówno w trakcie montażu/demontażu ogrodzenia, jak i podczas dozoru ogrodzenia) musi być udokumentowana w postaci fotografii i wpisu do karty kontroli. Każda kontrola musi być udokumentowana minimum czterema fotografiami przedstawiającymi elementy obu ogrodzeń oraz, w przypadku montażu i demontażu ogrodzenia, wykonywanie prac przy ogrodzeniu. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia karty kontroli zgodnie z poniższym wzorem. Karta powinna być wypełniona czytelnie. Montaż ogrodzenia jest pierwszą kontrolą, a demontaż ostatnią. Ponadto wykonawca powinien w terenie zamierzyć, przy pomocy urządzenia GPS (obchodząc oba zbudowane ogrodzenia dookoła), dokładną lokalizację obu ogrodzeń. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wypełnionej karty kontroli, dokumentacji fotograficznej oraz danych przestrzennych z dokładną lokalizacja obu ogrodzeń (w postaci pliku GPX lub warstwy SHP) w terminie do 31 lipca 2023 r.
D. Demontaż ogrodzenia. Czas funkcjonowania ogrodzenia uzależniony będzie od tego, jak długo w ogrodzeniu będą się znajdowały czynne gniazda ptaków siewkowych. Ogrodzenie powinno być zdemontowane w dniach 19-23.06.2023 r. lub wcześniej, jeśli na ogrodzonej powierzchni nie będzie aktywnych gniazd ptaków siewkowych. W przypadku, gdy wykonawca monitoringu sukcesu gniazdowego stwierdzi brak aktywnych gniazd w ogrodzeniach, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę ochrony czynnej. Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do demontażu obu ogrodzeń w terminie najpóźniej 7 dni od otrzymania powyższej informacji od Zamawiającego. Zwrot kompletnego i nieuszkodzonego sprzętu musi nastąpić w dniu jego demontażu.
Przewidywany czas funkcjonowania ogrodzeń wynosić będzie od 3 do 10 tygodni. W latach 2012-2022, ostatnie aktywne gniazda w kolonii ptaków siewkowych notowano średnio 1.06 (zakres: od 12.05 do 18.06).
E. Bezpieczeństwo ptaków a realizacja zamówienia. Czas trwania prac musi być jak najkrótszy. Montaż i demontaż ogrodzenia nie powinien trwać dłużej niż 3 godziny. Pojedyncza kontrola polegająca na dozorze ogrodzenia nie powinna trwać dłużej niż 1 godzinę, chyba że ogrodzenie będzie wymagało naprawy, wtedy może trwać dłużej. W celu ograniczenia niepokojenia ptaków w kolonii lęgowej, wskazane jest wykonywanie części kontroli wspólnie z wykonawcą monitoringu sukcesu gniazdowego. Wizyty w kolonii mogą odbywać się tylko w dni bezdeszczowe i bez silnego wiatru. Kontrole powinny się rozpoczynać nie wcześniej niż o godzinie 7:00. Kontrole powinny się kończyć najpóźniej na dwie godziny przed zachodem słońca. W przypadku występowania upalnej pogody, kontroli nie należy wykonywać w godzinach 10:00-15:00.
F. Wykonawca będzie odpowiedzialny także za:
a) uzgadnianie z Zamawiającym, i we współpracy z wykonawcą monitoringu sukcesu gniazdowego ptaków siewkowych, dokładnej lokalizacji i terminu rozstawienia ogrodzeń;
b) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach napotkanych w trakcie realizacji zamówienia;
c) zapewnienie sprzętu pływającego do wykonywania kontroli oraz transportu sprzętu;
d) zapewnieni odpowiedniej liczby osób do przeprowadzenia sprawnego montażu i demontażu ogrodzenia;
e) w przypadku rozładowania się jednego z akumulatorów i wymiany go na rezerwowy – naładowanie rozładowanego akumulatora;
f) dokumentowanie wykonanych kontroli oraz montażu i demontażu ogrodzenia;
g) spełnianie wymogów BHP w trakcie wykonywania swoich zadań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym

90721700-4 - Usługi ochrony gatunków zagrożonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W części II zamówienia „Ochrona kolonii lęgowej ptaków siewkowych w Brzostowie – monitoring efektów” obejmuje wykonanie monitoringu przyrodniczego efektów prowadzonych działań ochronnych polegających na czynnej ochronie kolonii lęgowej ptaków siewkowych w formie zabezpieczenia gniazd siatką pod napięciem elektrycznym.
A. Kontrole terenowe. Wykonawca wykona 6-12 kontroli w kolonii lęgowej w celu określenia sukcesu gniazdowego. Kontrole polegać będą na wyszukaniu wszystkich gniazd ptaków siewkowych obecnych na powierzchni „Brzostowo” oraz określeniu dla każdego gniazda, czy nastąpiła strata lęgu, czy udany wylęg.
Pierwszą kontrolę należy wykonać w terminie 15-25.04.2023 r. W przypadku występowania wyższych, niż przeciętne, temperatur w pierwszej połowie kwietnia wskazane jest przeprowadzenie pierwszej kontroli bliżej 15.04.2023 r. Możliwe jest opóźnienie pierwszej kontroli do maksymalnie 6.05.2023 r., ale tylko w przypadku występowania wyjątkowo wysokiego stanu wody w basenie dolnym w okresie podstawowym (tj. 15-25.04). Za wyjątkowo wysoki stan wody rozumie się stan wody powyżej 350 cm na wodowskazie w Burzynie (na podstawie strony https://hydro.imgw.pl/). Wykonawca może opóźnić termin pierwszej kontroli po dniu 25.04.2023 r. o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni z wyjątkowo wysokim stanem wody w okresie 15-25.04.2023 r.
Za ostatnią kontrolę można uznać kontrolę, która będzie spełniała przynajmniej jeden z trzech poniższych warunków:
a) wykonano co najmniej 6 kontroli i na szóstej lub późniejszej kontroli nie stwierdzono już żadnych aktywnych gniazd ptaków siewkowych na badanej powierzchni,
b) będzie 12. kontrolą,
c) kontrola, która zostanie wykonana po 18 czerwca 2023 r.
Częstotliwość kontroli. Średni odstęp między kontrolami powinien mieścić się w przedziale 4,5-5,5 dnia. Dopuszczalny zakres odstępów pomiędzy dwoma kolejnymi kontrolami może wynosić 4-8 dni. W przypadku występowania przez kilka kolejnych dni nieodpowiednich warunków pogodowych (deszcz, wiatr) możliwe jest, w konsultacji z Zamawiającym, zmniejszenie częstotliwości wykonywania kontroli.
Powierzchnia „Brzostowo”. Powierzchnia badawcza zajmuje około 45 ha, przy czym optymalne siedliska do założenia gniazd przez czajkę, rycyka i krwawodzioba (tzw. „grądziki”) zajmują 15 ha. Wykonawca uzyska od Zamawiającego warstwę shape z lokalizacją „grądzików”.
Każda kontrola polega na wyszukiwaniu wszystkich aktywnych gniazd ptaków siewkowych Charadriiformes, z wyjątkiem rybitw z rodzaju Chlidonias i mew Larinae. Szczególną uwagę należy poświęcić na odnalezienie gniazd, które były aktywne na poprzedniej kontroli. Dla każdego gniazda należy określić przynależność gatunkową, zapisać liczbę jaj w gnieździe. Lokalizację gniazda należy zapisać przy pomocy urządzenia GPS. Dodatkowo należy, dla każdego gniazda określić, czy znajduje się wewnątrz ogrodzenia elektrycznego, czy poza nim. Wszystkie gniazda znalezione na poprzednich kontrolach muszą być kontrolowane ponownie aż do wylęgu piskląt lub zniszczenia lęgu. Los lęgu (sukces, strata, nieznany) powinien zostać zarejestrowany wraz z przyczyną ewentualnych strat i, o ile to możliwe, z określeniem przyczyny straty lęgu. Do określenia przyczyn strat w lęgach zaleca się stosowanie dodatkowych metod (loggerów temperaturowych, fotopułapek).
B. Raport końcowy. Raport należy dostarczyć w terminie do 15.08.2023 r. Powinien on zawierać co najmniej:
a) szczegółowy opis stosowanych metod prac terenowych oraz analizy danych;
b) opis uzyskanych wyników (liczba stwierdzonych gniazd, ich przynależność gatunkowa, sukces gniazdowy poszczególnych gatunków, określenie przyczyn strat w lęgach, porównanie sukcesu gniazdowego pomiędzy powierzchniami ogrodzonymi a resztą gniazd);
c) sukces gniazdowy obliczony zgodnie z zaleceniami zawartymi w publikacji: Mayfield H. 1975. Suggestions for calculating nest success. Wilson Bulletin 87: 456 – 466;
d) porównanie sukcesu gniazdowego wewnątrz ogrodzeń i poza nimi z wykorzystaniem metody statystycznych;
e) wnioski i zalecenia ochronne;
f) odniesienie wyników uzyskanych w 2023 r. do wcześniejszych lat prowadzenia monitoringu sukcesu gniazdowego na powierzchni „Brzostowo”;
g) do raportu należy załączyć co najmniej 10 fotografii, z których co najmniej 3 będą przedstawiać wykonywanie prac terenowych i co najmniej 5 znalezione gniazda;
h) do raportu należy załączyć dane wektorowe (w postaci pliku GPX lub warstwy SHP) przedstawiające lokalizację wszystkich znalezionych gniazd wraz z podaniem nazwy/numeru każdego gniazda zgodnego z załącznikiem tabelarycznym;
i) załącznik tabelaryczny zawierający co najmniej następujące informacje dla każdego gniazda: nazwa/numer gniazda, współrzędne geograficzne (w formacie ss,dddddd), gatunek ptaka, wynik poszczególnych kontroli, informacja o stracie lub sukcesie gniazdowym.
C. Bezpieczeństwo ptaków a realizacja zamówienia. Kontrole mogą być wykonywane tylko w dni bezdeszczowe i bez silnego wiatru. Kontrole powinny się rozpoczynać nie wcześniej niż o godzinie 7:00. Kontrole powinny się kończyć najpóźniej na dwie godziny przed zachodem słońca. Czas trwania pojedynczej kontroli musi być jak najkrótszy. Maksymalnie dopuszczalny czas trwania pojedynczej kontroli może wynosić 6 godzin. W przypadku występowania upalnej pogody, kontrole należy przerywać w godzinach 10:00-15:00.
D. Wykonawca będzie odpowiedzialny także za:
a) informowanie Zamawiającego o terminie pierwszej i ostatniej kontroli;
b) bezzwłoczne przekazanie Zamawiającemu danych o lokalizacji gniazd w kolonii po pierwszej i drugiej kontroli;
c) bezzwłoczne poinformowanie Zamawiającego o braku aktywnych lęgów na powierzchniach ogrodzonych;
d) zapewnienie sprzętu pływającego do wykonywania kontroli;
e) zapewnieni odpowiedniej liczby osób do sprawnego przeprowadzenia kontroli;
f) dokumentowanie wykonanych kontroli;
g) spełnianie wymogów BHP w trakcie wykonywania swoich zadań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym

90721700-4 - Usługi ochrony gatunków zagrożonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
1.4.1. W części I postępowania Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
1.4.2. W części II postępowania Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał doświadczenie w usłudze monitoringu przyrodniczego obejmującego swym zakresem wyszukiwanie gniazd ptaków z rzędu siewkowych Charadriiformes. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał (wykonuje) co najmniej jedną usługę polegającą na monitoringu przyrodniczym obejmującym swoim zakresem wyszukiwanie gniazd ptaków z rzędu siewkowych Charadriiformes na kwotę co najmniej 1 000 zł brutto;

W celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu należy wykorzystać Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz wykonanych usług.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. XIII SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (dotyczy wyłącznie części II postępowania)dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie , przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn o niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy Wykonawcy – formularz interaktywny udostępniony na platformie e-Zamówienia;
2. Oświadczenie składane w celu uzyskania punktów w kryterium oceny ofert – załącznik nr 10 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 1 SWZ -załącznik nr 2 do SWZ ;
3. Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XIX pkt 3 SWZ -załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4. Wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z Rozdziałem X pkt 6 SWZ (jeżeli dotyczy);
5. Dokument/-y, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z Rozdziałem X pkt 13.3 SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XV pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia – Załącznik nr 9 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 i 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 14:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający, przewiduje że do negocjacji ofert zaprosi 3 wykonawców, których oferty, nie podlegały odrzuceniu, a których oferty spełniają w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin realizacji zamówienia:
- część I: do dnia 31 lipca 2023 r. w tym termin budowy ogrodzeń do dnia 05 maja 2023 r. i termin demontażu ogrodzenia do dnia 23 czerwca 2023 r.;
- część II: do dnia 15 sierpnia 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.