eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › USŁUGA WYCHOWAWCY W PUNKCIE WSPARCIA DZIENNEGO W BARLINKU



Ogłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
USŁUGA WYCHOWAWCY W PUNKCIE WSPARCIA DZIENNEGO W BARLINKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811799290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Północna 15

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: tel./fax: + 48 95 747 23 03

1.5.8.) Numer faksu: tel./fax: + 48 95 747 23 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcprmysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcprmysliborz.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA WYCHOWAWCY W PUNKCIE WSPARCIA DZIENNEGO W BARLINKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35897f82-92d7-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062625/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wynagrodzenie 3 wychowawców (2 grupy dzieci x 2 punkty w Myśliborzu i w Barlinku)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

PROJEKT „RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA 2019 – 2023" FINANSOWANEGO ZEŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACHREGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00062636/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AO.431.1.2.2022.MZL

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 268800 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 50000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji czynności przewidzianych dla wychowawcy w Punkcie Wsparcia Dziennego w Barlinku, zgodnie z zadaniami Punktu Wsparcia Dziennego zgodnie z zadaniami Punktu Wsparcia Dziennego wskazanymi poniżej, tj.:
a) objęcie opieką dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć,
b) pomoc w nauce dzieciom i młodzieży, w tym wyrównywanie braków edukacyjnych,
c) rozwijanie umiejętności i uzdolnień dzieci młodzieży,
d) profilaktyka wychowawcza,
e) organizacja zajęć, gier i zabaw rozwojowych,
f) współpraca z rodzicami/opiekunami,
g) dożywianie dzieci i młodzieży,
h) kształtowanie prawidłowych postaw i kontaktów dziecka z rodziną i otoczeniem rówieśniczym,
i) pomoc w sytuacjach kryzysowych, problemach szkolnych, rodzinnych i osobistych dzieci i młodzieży,
j) dążenie do kształtowania postaw społecznie pożądanych i niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku zewnętrznym i dorosłym życiu,
k) współpraca ze szkołami, kuratorami i pracownikami socjalnym,
l) podejmowanie innych działań w ramach działalności punktu na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia.
2. Wykonywanie ww. usług będzie trwało 3 godziny dziennie 5 dni w tygodniu, tj. około 60 godzin w miesiącu, na podstawie realnie przepracowanych godzin, w zależności od dni roboczych w miesiącu przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. i będzie polegało na pracy z dziećmi i młodzieżą (łącznie do 15 uczestników w podziale na dwie grupy wiekowe). Przez godzinę należy rozumieć 60 minut.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85312110-3 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39600 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Iwona Rudnicka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 71051504607

7.3.3) Ulica: ul. Wiosenna 71

7.3.4) Miejscowość: Moczkowo

7.3.5) Kod pocztowy: 74-320

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zastosowano kryteria oceny ofert:
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.