eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › USŁUGA WYCHOWAWCY W PUNKCIE WSPARCIA DZIENNEGO W BARLINKUOgłoszenie z dnia 2022-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA WYCHOWAWCY W PUNKCIE WSPARCIA DZIENNEGO W BARLINKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811799290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Północna 15

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: tel./fax: + 48 95 747 23 03

1.5.8.) Numer faksu: tel./fax: + 48 95 747 23 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcprmysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcprmysliborz.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA WYCHOWAWCY W PUNKCIE WSPARCIA DZIENNEGO W BARLINKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35897f82-92d7-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00062636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062625/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wynagrodzenie 3 wychowawców (2 grupy dzieci x 2 punkty w Myśliborzu i w Barlinku)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

PROJEKT „RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA 2019 – 2023" FINANSOWANEGO ZEŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACHREGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Pliki (inne niż oferta) mogą być przesyłane w formatach: *.doc, *.docx, *.txt, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.csv, *.pdf, *.jpg, *.git, *.png, *.tif,.zip, *.rar., *.padex, *.xades.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu (zwane dalej: Zamawiającym) ul. Północna 15, 74 – 300 Myślibórz tel./faks +48/ 95 7 47 23 03 e- mail: sekretariat@pcprmysliborz.pl. 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Alicję Małowiecką. Kontakt: ul. Północna 15,74-300 Myślibórz, tel./faks+48/95 747 23 03 wew. 509, e – mail iod@pcprmysliborz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Usługa realizacji czynności przewidzianych dla psychologa w ramach projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”. Postępowanie umieszczone w rejestrze, a odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne przepisy ustawy Pzp. Rozwinięcie w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AO.431.1.2.2022.MZL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 268800 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 50000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji czynności przewidzianych dla wychowawcy w Punkcie Wsparcia Dziennego w Barlinku, zgodnie z zadaniami Punktu Wsparcia Dziennego zgodnie z zadaniami Punktu Wsparcia Dziennego wskazanymi poniżej, tj.:
a) objęcie opieką dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć,
b) pomoc w nauce dzieciom i młodzieży, w tym wyrównywanie braków edukacyjnych,
c) rozwijanie umiejętności i uzdolnień dzieci młodzieży,
d) profilaktyka wychowawcza,
e) organizacja zajęć, gier i zabaw rozwojowych,
f) współpraca z rodzicami/opiekunami,
g) dożywianie dzieci i młodzieży,
h) kształtowanie prawidłowych postaw i kontaktów dziecka z rodziną i otoczeniem rówieśniczym,
i) pomoc w sytuacjach kryzysowych, problemach szkolnych, rodzinnych i osobistych dzieci i młodzieży,
j) dążenie do kształtowania postaw społecznie pożądanych i niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku zewnętrznym i dorosłym życiu,
k) współpraca ze szkołami, kuratorami i pracownikami socjalnym,
l) podejmowanie innych działań w ramach działalności punktu na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia.
2. Wykonywanie ww. usług będzie trwało 3 godziny dziennie 5 dni w tygodniu, tj. około 60 godzin w miesiącu, na podstawie realnie przepracowanych godzin, w zależności od dni roboczych w miesiącu przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. i będzie polegało na pracy z dziećmi i młodzieżą (łącznie do 15 uczestników w podziale na dwie grupy wiekowe). Przez godzinę należy rozumieć 60 minut.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312110-3 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę w pracy z dziećmi i rodziną

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - osobą pracującą z dziećmi jako wychowawca w Punkcie Wsparcia Dziennego, może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
a) wykształcenie wyższe:
- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
i posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe pracy z dziećmi lub rodziną,
b) co najmniej wykształcenie średnie i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi lub rodziną,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Wykonawca powinien spełniać warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dopuszcza w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale V ust. 1 ogłoszenia o zamówieniu (specyfikacji warunków zamówienia) możliwości wspierania się zasobami podmiotów trzecich (tj. nie dopuszcza się możliwości polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów).
5. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami rozdziału VI specyfikacji warunków zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:
Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wykluczenie wykonawcy następuje przy uwzględnieniu art. 111 ustawy Pzp.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Ogłoszenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Ogłoszenia oraz:
a) w przypadku wykształcenia wyższego
- oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4
do Ogłoszenia;
- kserokopię dyplomu lub innego dokumentu poświadczonego własnym podpisem
za zgodność z oryginałem potwierdzającego ukończenie właściwych studiów/szkoły/szkoleń oraz z którego wynika, że wykonywany był wymagany rodzaj pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, referencje itp.) przez okres minimum 2 lat;
b) w przypadku wykształcenia średniego:
- oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5
do Ogłoszenia,
- kserokopię potwierdzoną własnym podpisem za zgodność z oryginałem dokumentu,
z którego wynika, że wykonywany był wymagany rodzaj pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, referencje itp.) przez okres minimum 3 lat.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
b) oświadczenie Wykonawcy sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
c) oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – w przypadku wykształcenia wyższego;
d) oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – w przypadku wykształcenia średniego;
e) kserokopię dyplomu lub innego dokumentu poświadczonego własnym podpisem za zgodność z oryginałem potwierdzającego ukończenie właściwych studiów/szkoły/szkoleń tylko w przypadku wykształcenia wyższego;
f) dokumenty potwierdzające minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi lub rodziną w przypadku wykształcenia średniego;
g) dokumenty potwierdzające minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi lub rodzina w przypadku wykształcenia wyższego;
h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności w/w dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;
i) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych wykonawcy.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga: W przypadku wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza, aby powyższe oświadczenie złożyć wraz z ofertą. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji złożonego oświadczenia, gdy w toku postępowania zmieni się jego sytuacja tj. włączenie do grupy kapitałowej.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 121 Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na Formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem do SWZ.
2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela/pełnomocnika Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię lub elektronicznie poświadczoną kopię) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.1517 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.
3) Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania była prowadzona w języku polskim.
4) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu ministra Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy zawarte w SWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składane są w oryginale.
5) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy zawarte w SWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 i 79 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 124 pkt 1 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

8. Zleceniobiorca złoży oświadczenie o ubezpieczeniu społecznym i zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach mających wpływ na ubezpieczenie społeczne.
9. W przypadku, gdy w trakcie okresu obowiązywania niniejszej umowy zmianie ulegnie:
a) stawka podatku od towarów i usług (VAT lub należności publicznoprawnych z tytułu zatrudnienia na umowę cywilnoprawną);
b) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasada podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zasada gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy zostanie zwaloryzowane o ile zmiany te miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca wnioskując do Zamawiającego o dokonanie zmian wynagrodzenia zobowiązany jest udowodnić w jaki sposób powyższe zmiany wpłynęły na koszty wykonania zamówienia.
10. Każda ze stron, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, uprawniona jest do żądania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy (składka ubezpieczeniowa) zgodnie z poniższymi zasadami:
a) zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się pierwszy dzień kolejnego roku kalendarzowego obowiązywania umowy;
b) poziom zmiany kosztów związanych z realizacją umowy, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi powyżej 10 %;
c) jako podstawę do ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje się średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający wniosek strony o zmianę wynagrodzenia;
d) zmiana (obniżenie lub wzrost) wskaźnika określonego w lit. c) powyżej progu określonego w lit. b) uprawnia strony do zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy w takiej samej proporcji, w jakiej zmianie uległ ww. wskaźnik w stosunku do wskaźnika z roku zawarcia umowy;
11. Maksymalna dopuszczalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w całym okresie realizacji umowy wynosi 20 % wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1.
12. Strona zainteresowana zmianą wysokości należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia, w terminie 30 dni od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będącego podstawą zmiany, zawierającego propozycję zmiany wynagrodzenia wraz z kalkulacją kosztów.
13. Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Zleceniobiorcy.
14. Jeżeli zostanie wykazane, że zmiana wysokości kosztów związanych z realizacją umowy uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy (składka ubezpieczeniowa), Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Zleceniobiorcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl; Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP lub za pośrednictwem Portalu mini Portal.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7. Zamawiający nie przewiduje wznowień ani zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej.
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
17. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.