eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzesze › Robota budowlana w ramach zadania: "Dostosowanie kotłowni Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu do wymogów Uchwały Antysmogowej"



Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Robota budowlana w ramach zadania: „Dostosowanie kotłowni Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu do wymogów Uchwały Antysmogowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276184500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gliwicka 20

1.5.2.) Miejscowość: Orzesze

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-180

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalorzesze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalorzesze.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Robota budowlana w ramach zadania: „Dostosowanie kotłowni Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu do wymogów Uchwały Antysmogowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d88c4a2-cf02-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00097280/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA KOTŁOWNIE WRAZ Z INSTALACJĄ TECHNOLOGICZNĄ I WEWNĘTRZNĄ GAZU BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1d88c4a2-cf02-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1d88c4a2-cf02-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie tj.:
1) Komputer PC:
a) parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
b) zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
MS Windows 7 lub nowszy
OSX/Mac OS 10.10,
Ubuntu 14.04
c) zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
Chrome 66.0 lub nowsza
Firefox 59.0 lub nowszy
Safari 11.1 lub nowsza
Edge 14.0 i nowsze
2) Tablet/Telefon
a) Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b) Przeglądarka Chrome 61 lub nowa
11. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies.
12. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
13. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy dostępne są w zakładce Centrum pomocy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Chorób Płuc w Orzeszu,
ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze, tel.: 32 22 13 661 lub 662, faks: 32 22 15 920, e-mail: sekretariat@szpitalorzesze.pl.
2. reprezentantem administratora w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu jest inspektor ochrony danych osobowych - Pan Tomasz Piesiur, iod@szpitalorzesze.pl;
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe będą przez Szpital Chorób Płuc w Orzeszu przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
7. Mają Państwo prawo:
a) do dostępu do swoich danych osobowych - Zamawiający może żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania dostępu do danych, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
b) do poprawiania swoich danych osobowych,
c) prawo do żądania od Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ograniczenia przetwarzania danych - wystąpienie z tym żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu w ramach prowadzonego postępowania i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W tym celu Zamawiający wymagał będzie złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z treścią ujętą w druku oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/7/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostosowanie kotłowni Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu do wymogów Uchwały Antysmogowej położonej w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 20, polegającej na przebudowie budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczenia gospodarczego na kotłownię wraz z instalacją technologiczną , wewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją technologiczną wewnętrzną gazu budynku głównego Szpitala

4.2.6.) Główny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium, cena 90% oraz okres gwarancji 10%. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla kryterium oceny oferty. Wyniki wszystkich obliczeń podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, tj. - jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie,- jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest większa lub równa 5, to (niezależnie od tego, co jest za nią) ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o 1, chyba że taka dokładność nie pozwoli na zróżnicowanie łącznej punktacji ofert. W takim przypadku zaokrąglenie nastąpi do dalszej liczby miejsc po przecinku, chyba że dalsze zwiększanie dokładności obliczeń nie skutkuje zróżnicowaniem łącznej punktacji ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert - procentowo.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu Zamawiający określa następujące warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa
w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:
1.1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy.
1.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy.
1.3. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) wykazanie się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 1 000 000,00 zł.
b) Posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę łączną nie niższą niż 500 000,00 zł.
1.4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej:
- jedną robotę budowlaną w zakresie robót polegających na budowie1 lub przebudowie2 lub remoncie/renowacji3 budowli kotłowni z instalacją gazu, instalacją c.o. oraz instalacją elektryczną o wartości minimum 600 000,00 zł brutto.
Zamawiający dopuszcza wykonanie 2 robót w zakresie roboty budowlanej opisanej powyżej o wartości minimum 350 000,00 zł brutto każda.
W przypadku wykonawców podających wartości robót w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość brutto tych robót po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
1 Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), przez „budowę̨” rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę̨, rozbudowę̨, nadbudowę̨ obiektu budowlanego.
2 Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez „przebudowę̨” rozumie się̨ wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego,
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość́ , długość́ , szerokość́ bądź́ liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
3 Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez „remont” rozumie się̨ wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się̨ stosowanie wyrobów budowlanych innych niż̇ użyto w stanie pierwotnym. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
- kierownikiem budowy który winien posiadać uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
- kierownikiem robót, który winien posiadać uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, który w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
- kierownikiem robót, który musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy złożyć na wezwanie:
1.1.1. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. |o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Zamawiający zaznacza, że jeżeli do postępowania zostanie złożona jedna oferta Zamawiający odstąpi od wzywania wykonawcy do złożenia oświadczenia na wezwanie, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej.
1.1.2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. powyżej składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który polega na zdolnościach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składa również dokument, o którym mowa w ppkt 1.1.2. powyżej dotyczący tego podmiotu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć na wezwanie:
1.2.1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 1.2.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
1.2.3. Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w Postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie.
Wzór Wykazu robót dołączony stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.
Uwagi:
- Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót,
w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
1.2.4. Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór Wykazu osób dołączony stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji.
Załączniki te podlegają uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ. 2. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Wraz z ofertą należy złożyć :
1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie wskazanym odpowiednio w Rozdziale VIII i Rozdziale IX SWZ, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wskazane w SWZ.
2. Odpis lub Informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp jest umocowana do jego reprezentowania, z zastrzeżeniem
poniżej.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (o ile Wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp),
5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy – dot. wyłącznie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Dowód wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia – zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIV SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą określonego w Rozdziale XV ust. 1 SWZ, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w okolicznościach i na warunkach opisanych w Załączniku nr 4 do SWZ.
Zmiany umowy mogą także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Pozostałe zmiany zostały określone w załączniku nr 4 do swz Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: elektronicznie poprzez platformę https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia środków ochrony prawnej, określonych w przepisach działu IX Ustawy. 2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia środki ochrony prawnej, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX Ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.