eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa materiałów promocyjnych, toreb dla Instytutu Adama MickiewiczaOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów promocyjnych, toreb dla Instytutu Adama Mickiewicza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Adama Mickiewicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140470071

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mokotowska 25

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-560

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kkieloch@iam.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów promocyjnych, toreb dla Instytutu Adama Mickiewicza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f87e6303-ce63-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158577

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00111183/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów promocyjnych dla IAM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://iam.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://iam.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://iam.ezamawiajacy.pl
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wymaga założenia konta.
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy zostały szczegółowo opisane w Instrukcji dla Wykonawcy, która jest dostępna na Platformie w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plan zamówień publicznych.
6. Zgodnie z 67 ustawy Pzp., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB ram, procesor Intel IV 2 GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Osx10,4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w tym: Chrome; Mozilla Firefox; Internet Explorer minimalna wersja 10.0, zaleca się jej aktualną wersję;
4) włączona obsługa JavScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/IAM/2023/03

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych, toreb dla Instytutu Adama Mickiewicza. a) Żółta Torba „Jelonek” – Wystawa Arrasów Zygmunta Augusta w Wilnie, Złoty i Srebrny Wiek
Ilość: 100 szt.
Materiał całej torby: rączki, tył i przód dno płaskie, panama bawełna 250 gram lub równoważny
Kolor: żółty Pantone 585U
Wymiary: wysokość 42 cm +/- 2 cm, Szerokość 38 cm +/- 2 cm
Rączki premium: wymiary: 4 cm/70 cm, kolor żółty Pantone 585U
Kieszonka: wymiary: do formatu A5 wszyta w listwę podwinięcia, materiał panama bawełna 250 gram lub równoważny, kolor żółty Pantone 585U
Zadruk elektroniczny : 1 kolor tła: żółty Pantone 585U na całej powierzchni
Podpis: liczba znaków – od 40 do 50 znaków ze spacjami
Metka dla 50 sztuk: żółta Pantone 585U wszyta z lewej strony frontu torby, materiał: tyvek soft lub równoważny, wymiary metki: po wszyciu 80 mm x 30 mm, zadruk na metce dwustronny 1+1 (przód i tył inny wzór; 3 logo – IAM, partner, partner).
Metka dla 50 sztuk: żółta Pantone 585U wszyta z lewej strony frontu torby, materiał: tyvek soft lub równoważny, wymiary metki: po wszyciu 50 mm x 30 mm, zadruk na metce dwustronny 1+1 (przód i tył inny wzór; 1 logo – IAM)
b) Niebieska torba „Jelonek”– Wystawa Arrasów Zygmunta Augusta w Wilnie, Złoty i Srebrny Wiek
Ilość: 100 szt.
Materiał całej torby: rączki, tył i przód dno płaskie, panama bawełna 250 gram lub równoważny
Kolor: niebieski Pantone 551U
Wymiary: wysokość 42 cm +/- 2 cm, Szerokość 38 cm +/- 2 cm
Rączki premium: wymiary: 4 cm/70 cm, kolor niebieski Pantone 551U
Kieszonka: wymiary: do formatu A5 wszyta w listwę podwinięcia, materiał panama bawełna 250 gram lub równoważny, kolor niebieski Pantone 551U
Zadruk elektroniczny : 1 kolor tła: niebieski Pantone 551U na całej powierzchni
Podpis: liczba znaków od 40 do 50 znaków ze spacjami
Metka dla 50 sztuk: niebieska Pantone 551U wszyta z lewej strony frontu torby, materiał: tyvek soft lub równoważny, wymiary metki: po wszyciu 80 mm x 30 mm, zadruk na metce dwustronny 1+1 (przód i tył inny wzór; 3 logo – IAM, partner, partner).
Metka dla 50 sztuk: niebieska Pantone 551U wszyta z lewej strony frontu torby, materiał: tyvek soft lub równoważny, wymiary metki: po wszyciu 50 mm x 30 mm, zadruk na metce dwustronny 1+1 (przód i tył inny wzór; 1 logo – IAM)
c) Torba „Postartistic Assembly” – Gwangju Biennale 2023
ilość: 250 sztuk
Kolor materiału: jasny niebieski (błękit) (tył i przód, dno płaskie), bawełna 270g/m2.
Rączki premium: 4 x 70 cm (szer/dł) (tolerancja do 1 cm ) kolor zielony identyczny jak odcień zieleni nadruku.
Wymiary torby: 42 x 38 cm (szer/dł)
Zadruk: z jednej strony (sitodruk): front 3 kolory
Kolory grafiki na froncie: Zielony Pantone 340 C/U, Czarny 100%, Biały
Kieszonka: wymiary: do formatu A5 wszyta w listwę podwinięcia wykonana w kolorze jasny niebieski (błękit), materiał bawełna 270g/m2.
Metka: czarna wszyta z lewej strony frontu torby, materiał tyvek soft lub równoważny,
wymiary metki po wszyciu 50 mm x 20 mm
zadruk na metce dwustronny 1+1 (przód i tył inny wzór) 100% czarny
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w przypadku gdy upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty.
4) próbkę (jedna torba), przy czym próbkę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://iam.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 07.04.2023r. do godziny 13:00, natomiast próbkę stanowiącą treść oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj.: Instytut Adama Mickiewicza (recepcja), ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, do dnia 07.04.2023r,. do godziny 13:00.
Opakowanie z próbką powinno być oznakowane w poniższy sposób:
„Próbka do postępowania 12/IAM/2023/03. Nie otwierać przed dniem 07.04.2023 r., godz. 13:30”
adresat: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie próbki, jej wcześniejsze otwarcie w przypadku nieprawidłowego oznaczenia opakowania.
Ocena punktowa w kryterium „jakość”, dokonana zostanie na podstawie załączonej do oferty 1 próbce torby o podobnych wymaganiach, które zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, pkt a), torba „Jelonek”. Wykonawca maksymalnie może złożyć 1 próbkę i otrzymać w tym kryterium do 60 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy próbki lub załączy więcej niż jedną próbkę otrzyma 0 pkt w kryterium jakość, co jednak nie uniemożliwia mu wzięcia udziału w postępowaniu i złożeniu oferty. Próbka stanowi treść oferty i nie będzie podlegała uzupełnieniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.