eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tanowo › Budowa pojedynczej samodzielnej kancelarii leśnictwa Siedlice wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 823/2 Gmina Police, obręb SiedliceOgłoszenie z dnia 2023-03-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa pojedynczej samodzielnej kancelarii leśnictwa Siedlice wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 823/2 Gmina Police, obręb Siedlice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO TRZEBIEŻ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zalesie 1

1.5.2.) Miejscowość: Tanowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-004

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 91 312 69 83

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: trzebiez@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://trzebiez.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa pojedynczej samodzielnej kancelarii leśnictwa Siedlice wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 823/2 Gmina Police, obręb Siedlice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5a5e1f3-ce0e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00089679/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa pojedynczej samodzielnej kancelarii leśnictwa Siedlice wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 823/2 Gmina Police, obręb Siedlice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_trzebiez

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_trzebiez

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”) dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_trzebiez. Złożenie, zmiana i wycofanie oferty lub oferty następuje wyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy. Szczegółowe informacje na temat pozyskania usługi podpisu kwalifikowanego, zaufanego i osobistego zawarte są w pkt 10 SWZ. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy, klikając w zakładce „Oferty” przycisk „Złóż ofertę”. Za datę wpływu oświadczeń, ofert, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy. Aktualna data i godzina,
zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy. W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy. Zamawiający, informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. Wymagania sprzętowe dla Wykonawcy:
1) przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
2) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek,
3) system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
4) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
5)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
6)komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
7)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP (sporządzane wg wzorów stanowiących odpowiednio załącznik nr 3A, 3B, 3C, 3D do SWZ), sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. złożenie, zmiana i wycofanie oferty lub oferty następuje wyłącznie w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy. Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany
podpisami kwalifikowanymi, zaufanymi lub osobistymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio wykonawcę, współkonsorcjanta, podmiot trzeci użyczający osoby lub podwykonawców. Sposób złożenia oferty, a także wymagania techniczne szczegółowo zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież Zalesie 1, 72-004 Tanowo. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p.
Karolinę Kaczmarek, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem +91 432 87 12 . Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności .
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2014 r., przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub w przypadku udzielenia zamówienia 10 lat od momentu wygaśnięcia zawartej umowy. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje zawarte zostały w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku biurowego – kancelarii leśnictwa Siedlice na potrzeby administracyjne i obsługi interesantów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą. Zamawiający wymaga, aby budowa budynku kancelarii realizowana była w technologii drewnianej z wykorzystaniem prefabrykowanych gotowych elementów (modułów).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej składającej się z:
1) Projekt budowlany TOM 1:
- Projekt zagospodarowania terenu,
- Projekt architektoniczno – budowlany,
- Załączniki : Informacja BIOZ.
2) Projekt budowlany TOM 2:
- Projekt techniczny;
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
4) Przedmiar robót;
5) Pozwolenie na budowę.
Inne szczegółowe wymagania:
1) Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używa własnych narzędzi, materiałów i urządzeń dostarczonych własnym staraniem.
2) Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz muszą być zgodne z polskimi normami, posiadać atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające zastosowanie materiałów w budownictwie.
3) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie koszty związane z utrzymaniem zaplecza i placu budowy oraz utylizacją i wywozem odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót.
3) Wykonawca zobowiązany jest wykonać badanie szczelności budynku metodą ciśnieniową (Blower Door Test) oraz detekcję nieszczelności w celu zlokalizowania wszelkich niekontrolowanych przecieków powietrza przez obudowę budynku. Badanie należy wykonać w trakcie wykonywania budowy, w momencie gdy wszystkie elementy zapewniające szczelność budynku zostały wykonane, a jeszcze przed pracami wykończeniowymi. W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy uszczelnić budynek w celu uzyskania parametrów szczelności wynikającej z normy dla budynków z wentylacją mechaniczną. Zasady przeprowadzenia badań szczelności budynków metodą ciśnieniową określa norma PN-EN 13829 ISO 9972 ,,Cieplne właściwości użytkowe budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”. Urządzenia służące do wykonywania testów musząc posiadać odpowiednie atesty i kalibrację gwarantujące rzetelność pomiaru. Aby wyeliminować ewentualne trudności, które mogłyby zakłócić przebieg pomiaru szczelności powietrznej
budynku, zaleca się przeprowadzenie oględzin badanego obiektu na 1 do 2 tygodni przed planowanym terminem pomiaru – oględziny takie należy przeprowadzić z osobą odpowiedzialną za plac budowy.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren Nadleśnictwa Trzebież, gmina Police, działka nr ewid. 823/2, obręb ewidencyjny Siedlice.
Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy przez okres równy udzielonej Gwarancji Jakości.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
Zamawiający zgodnie z art. 95PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- robót ziemnych,
- robót konstrukcyjno – budowlanych,
- robót instalacyjnych sanitarnych,
- robót w zakresie instalacji elektrycznych,
- robót wykończeniowych,
- zagospodarowania terenu;
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.).
Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej. Zasady równoważności zostały szczegółowo opisane w SWZ. Szczegółowe informacje nt. OPZ zawarte zostały w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena – 60%, 2)Okres gwarancji – 40%.
W ramach kryterium „Cena” ocenie podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty. Ilość punktów przyznanych w tym kryterium zostanie ustalona na podstawie wzoru: C = Cn/Co x 100 pkt x waga 60 %, gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”; Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych; Co - cena oferty ocenianej.
W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocenie podlegać będzie okres gwarancji wyrażony w miesiącach, zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu Oferty. W ramach kryterium „Okres gwarancji” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. Punkty przyznawane za to kryterium będą ustalane zgodnie z poniższym opisem:
Okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt
Okres gwarancji 48 miesięcy – 20 pkt
Okres gwarancji 60 miesięcy – 40 pkt
Do oceny punktowej w ramach kryterium „Okresu gwarancji” brany będzie okres udzielonej gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia, zadeklarowany na formularzu Oferty (sporządzony wg załącznika nr 2 do SWZ), gdzie Wykonawca może wskazać jeden z trzech okresów gwarancji:
36 miesiące, 48 miesięcy, 60 miesięcy. Zamawiający wskazuje, że:
- minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,
- maksymalny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca za każde dodatkowe 12 miesięcy wydłużenia 36 miesięcznego okresu gwarancji uzyska 20 pkt. Wykonawca może
maksymalnie wydłużyć okres gwarancji do 60 miesięcy co będzie odpowiadało uzyskaniem 40 pkt.
Okres gwarancji jakości dłuższy niż 60 miesięcy dla potrzeb obliczania punktacji będzie traktowany jako 60 miesięcy. Natomiast do umowy zostanie wprowadzony przedłużony okres gwarancji jakości wynikający z formularza Oferty (załącznik nr 2 do SWZ). Jeżeli Wykonawca poda minimalny okres gwarancji jakości tj. 36 miesięcy lub nie wskaże okresu gwarancji to uzyska 0 pkt w kryterium „Okres gwarancji”. Oferta z krótszym okresem gwarancji niż 36 miesięcy jako nieodpowiadająca warunkom zamówienia zostanie
odrzucona.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w/w kryteriach oceny ofert.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa do wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku sytuacji ekonomicznej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie się wykonanie prac na podstawie jednej umowy) polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku wolnostojącego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.
- przez pojęcie „budowa” rozumie się wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
- przez pojęcie „przebudowa” rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji,
- przez pojęcie „remont” rozumie się wykonywanie w istniejącym
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
- co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, umożliwiające kierowanie budową w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia tj. w zakresie budowy budynków, oraz
- co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia tj. w zakresie budowy instalacji wodnej i kanalizacyjnej, oraz
- co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia tj. w zakresie budowy instalacji elektrycznej.

W stosunku do każdego z ww. uprawnień Zamawiający akceptuje również odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646). Zamawiający uzna niniejszy warunek udziału w postępowaniu za spełniony także w sytuacji, gdy wszystkie z ww. uprawnień będzie posiadała jedna osoba.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP w zw. z art. 266 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Szczegółowe informacje zawarte zostały w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1.) i 6.3.) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg załącznika nr 3B do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP,
art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP,
art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.),
art. 109 ust. 1 pkt. 8) i 10) PZP.
Pełen i szczegółowy opis, w szczególności dot. polegania na zdolnościach i sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, podmiotów spoza terytorium RP znaleźć można w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
Szczegółowy i pełen opis, w tym informacje nt. polegania na zdolnościach i sytuacji podmiotów udostępniających zasoby znaleźć można w SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
b) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 3A i załącznik 3B do SWZ, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
- Wykonawcę,
- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 3C i załącznik nr 3D do SWZ,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art. 118 w zw. z art. 266 PZP, o ile dotyczy,
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 9.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
e) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby dostarczy dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
f. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu
udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, złożonych wraz z ofertą (np. odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym lub w formie opisanej w pkt 9.18 -9.20. SWZ,/ pełnomocn. lub inny dokum. potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowion. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentow. ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam. publicz., jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym lub w formie opisanej w pkt 9.18 -9.20. SWZ, podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadcz., o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykon., w przypadku wykon. wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas
Bank Polska S.A. nr rachunku: 23 1600 1462 1016 7990 0000 0010 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa pojedynczej samodzielnej kancelarii leśnictwa Siedlice wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 823/2 Gmina Police, obręb Siedlice” . Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać
Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Szczegółowe informacje zawarte zostały w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 5.6. niniejszego ogłoszenia obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W związku z powyższym na podstawie postanowień zawartych w art. 117 ust. 4 PZP Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:
1) w zakresie zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów określonych w Harmonogramie oraz Terminu Wykonania, stosownie do przypadku:
a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy;
b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw;
c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy;
d) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy;
e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich;
f) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów;
g) o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy - przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.
2) w zakresie zmiany kolejności wykonywania lub zmiany terminów wykonania poszczególnych świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie jednakże bez dokonywania zmiany Terminu Wykonania. Przedmiotowa zmiana będzie mogła być wprowadzona w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt 1).
3) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w szczególności robót zamiennych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:
a) wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
b) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;
c) w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowsze zamienniki zaoferowanych elementów Przedmiotu Umowy a uzyskanie elementów zaoferowanych przez Wykonawcę będzie bardzo utrudnione;
d) jak również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1) i 2) - z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania techniczne będą spełniały wymagania funkcjonalne określone w Dokumentacji Projektowej w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania dotychczasowe.
4) w zakresie zmiany Wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w pkt 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
Ustalenie zmienionej kwoty Wynagrodzenia odbywać się będzie na zasadach szczegółowo opisanych w projekcie umowy będącym załącznikiem do SWZ.
2. Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
Niezależnie od postanowień , Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, nie stanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP.
Szczegółowe informacje zawarte w SWZ - załącznik nr 4 Projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_trzebiez

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835).
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów .
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby .
Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny całkowitej podanej w Ofercie.
Szczegółowe informacje zawarte w SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w treści wadium wnoszonego w formach: gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych zostali wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo powinno z niej wynikać, że Wykonawca, na którego
gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, bądź w ich treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do Wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to zostało wystawione
(zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 czerwca 2020 r. sygn. akt KIO 662/20; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 970/20; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2020 r., sygn. akt KIO 1183/20, uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 marca 2021 r., sygn. akt KIO/KD 6/21).
SWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_trzebiez.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.