eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jakubów › Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności komunikacyjno-informacyjnej budynku Urzędu Gminy Jakubów - Poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebamiOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności komunikacyjno-informacyjnej budynku Urzędu Gminy Jakubów - Poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jakubów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582718

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mińska 15

1.5.2.) Miejscowość: Jakubów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-306

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jakubow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jakubow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności komunikacyjno-informacyjnej budynku Urzędu Gminy Jakubów - Poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b55aae8-cef4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158330

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020907/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Jakubów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b55aae8-cef4-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Oświadczenie RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BiF.271.6.2023.AW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności komunikacyjno-informacyjnej budynku Urzędu Gminy Jakubów w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Jakubów”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Zakup i montaż 2 domofonów;
2) Zakup i montaż 3 planów tyflograficznych;
3) Instalację pętli indukcyjnej mobilnej – 1 komplet wraz z przeszkoleniem pracowników
4) Oznaczenie pomieszczeń za pomocą czarnodruku/piktogramu oraz alfabetu Braille'a – 30 sztuk;
5) Wykonanie nakładek na poręcze z alfabetem Braille'a – 20 sztuk;
6) Kontrastowe oznaczenie schodów za pomocą nakładek kontrastowych, antypoślizgowych – 20 sztuk (20 mb);
7) Zakup maty ewakuacyjnej – 1 sztuka;
8) Montaż pola uwagi – 20 sztuk;
9) Oznaczenie przeszkleń za pomocą taśmy kontrastowej – 6 sztuk (6 mb).

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczególności z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Standardów dostępności dla polityki spójności.

4. Inwestycja realizowana będzie w budynku Urzędu Gminy Jakubów – ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów.W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi także:
- zapewnienie fachowego nadzoru nad dostawą i montażem,
- przedstawienie kompletu atestów, deklaracji, aprobat i dopuszczeń,
- przedstawienie wymaganych protokołów z badań i sprawdzeń,

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia – 36 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
6. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego
i wydajnościowego. Warunkiem zastosowania materiału lub urządzenia równoważnego jest spełnienie łącznie następujących warunków:
a) materiał (zamiennie produkt) lub urządzenie równoważne musi zapewnić osiągnięcie tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
b) materiał lub urządzenie równoważne musi zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiOR,
c) równoważne materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
d) wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, jest zobowiązany uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem
i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ,
e) wykonawca jest zobowiązany wykazać równoważność zastosowanych materiałów lub urządzeń.
7. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w pkt. VI SWZ opisu przedmiotu zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego Wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów art.22 § 1 kodeksu pracy. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w dniu zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa powyżej , na podstawie art.22 § 1 Kodeksu Pracy.
8. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku,
o którym mowa w ust. 8, na miejscu realizacji zamówienia w celu weryfikacji czy osoby wykonujące
czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym
mowa w ust. 10. Podczas kontroli osoby oddelegowane przez Wykonawcę zobowiązane są do podania
imienia i nazwiska wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego.
W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących zamówienie,
Zamawiający wzywa Wykonawcę do pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły
podania imienia i nazwiska podczas Kontroli Zamawiającego.
10. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o wykonanie czynności
w ramach ustawowych kompetencji w celu sprawdzenia/kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę lub przez Podwykonawcę osób na umowę o pracę przy czynnościach o których mowa w ust. 9.
11. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 8-12, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o których mowa odpowiednio w niniejszej umowie.
12. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
13. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z następujących względów:
Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE ). Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:
a) przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych, rozdzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi
z odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót wykonywanych przez różnych wykonawców,
b) przy tego typu robotach (równoległe wykonywanie prac z różnych branż) nie ma możliwości jednoznacznego określenia zasad odpowiedzialności za jeden plac budowy (przekazany byłby równolegle wielu wykonawcom), nie jest także możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności wielu kierowników budowy,
c) przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych wykonawców nie możliwe byłoby jednoznaczne określenie zasad odpowiedzialności OC (np. w razie jednoczesnego wykonywania robót przez wielu wykonawców utrudnione byłoby ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkody objęte polisą OC.
14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik do SWZ „Szczegółowy opis zamówienia”

4.2.6.) Główny kod CPV: 32552600-3 - Domofony

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30195000-2 - Tablice

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

33185000-0 - Aparaty słuchowe

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę
punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.,
• spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i SWZ;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust.1,
• Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2020 r poz. 1076 i 1086 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
• Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt.4 ustawy jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
• Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Wykonawca składa dokument potwierdzający, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
• Zaświadczenie albo inny dokument właściwego oddziału regionalnego lub właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt.1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z zaświadczeniem Wykonawca składa dokument potwierdzający, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż:
50 000,00 zł
• Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane , a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy , w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy .
W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca wykonał co najmniej jedną dostawę/usługę w zakresie ułatwienia dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach użyteczności publicznej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony formularz oferty, załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych – Załączniki do niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy
z wykonawców.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy) oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia
z postępowania.
5. Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu, przedstawia oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.
6. Oświadczenie RODO.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnie Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika, który będzie upoważniony do:
• reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
• reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy
z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy prawo zamówień publicznych oraz wskazanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,
w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
e) waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub
kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z art. 439 prawa zamówień publicznych
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie:
a) terminu zakończenia realizacji robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem,
że zmiana ta nie wynika z winy Wykonawcy oraz których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty,

b) innych istotnych zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa, jeżeli będą miały wpływ na przedmiot zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z dokumentami, opatrzonymi kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, o których mowa w rozdziale X pkt. 1 należy złożyć na Platformie e-Zamówienia .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.