eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Dostawa części zamiennych do sprzętu przeładunkowego i transportowegoOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa części zamiennych do sprzętu przeładunkowego i transportowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320927404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ciasna 7

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-601

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 1rblog.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 1rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa części zamiennych do sprzętu przeładunkowego i transportowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6626bfd2-cd4b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158295

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028026/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Dostawa części zamiennych do sprzętu przeładunkowego i transportowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/1rblog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: za pomocą platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/1rblog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do pełnego i prawidłowego
korzystania z platformy zakupowej przez użytkowników Wykonawcy konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego
uprawnionego użytkownika Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do autentyfikacji i podpisu
elektronicznego.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Sytemu (Regulamin Portalu e - Usług) dostępnym z poziomu modułu Elearning dla wszystkich użytkowników platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu, ul. Ciasna 7, 78 – 600 Wałcz, tel. 261 47 24 24, reprezentowana przez Komendanta;
1.2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e – mail: 1rblog.iod@mil.ron.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 261 472 209;
Więcej informacji zawarto w Rozdziale XXII SWZ "Ochrona Danych Osobowych (RODO)"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 23/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1. Dostawa zestawu części do wózków widłowych GPW400T.
1. Oferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta. Wyroby winny być nowe, nie używane, nie regenerowane, w jakości / gatunku / kategorii I (pierwszej), bez śladów korozji, odkształceń i deformacji, powinny spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób.
2. Dostarczone przez Wykonawcę wyroby powinny być zgodne pod względem oznaczeń katalogowych (numerów katalogowych) wyszczególnionych w Rozdziale III SWZ oraz w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Przywołanie przez Zamawiającego nazwy części zamiennych, numeru/symbolu katalogowego oraz wskazanie katalogu za pomocą którego podano numer/symbol katalogowy jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Operowanie przez Zamawiającego numerami/symbolami katalogowymi ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się numerami/symbolami katalogowymi ma wyłącznie charakter przykładowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42400000-0 - Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42419000-6 - Części urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, którego oferta uzyska najwyższa liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania
określone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2. Dostawa zestawu części do wózków spalinowych i akumulatorowych typu CPCD20, CPD20
1. Oferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta. Wyroby winny być nowe, nie używane, nie regenerowane, w jakości / gatunku / kategorii I (pierwszej), bez śladów korozji, odkształceń i deformacji, powinny spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób.
2. Dostarczone przez Wykonawcę wyroby powinny być zgodne pod względem oznaczeń katalogowych (numerów katalogowych) wyszczególnionych w Rozdziale III SWZ oraz w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Przywołanie przez Zamawiającego nazwy części zamiennych, numeru/symbolu katalogowego oraz wskazanie katalogu za pomocą którego podano numer/symbol katalogowy jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Operowanie przez Zamawiającego numerami/symbolami katalogowymi ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się numerami/symbolami katalogowymi ma wyłącznie charakter przykładowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42400000-0 - Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42419000-6 - Części urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, którego oferta uzyska najwyższa liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania
określone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3. Dostawa zestawu części do wózków widłowych spalinowych typu DV 1638.33.017T.
1. Oferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta. Wyroby winny być nowe, nie używane, nie regenerowane, w jakości / gatunku / kategorii I (pierwszej), bez śladów korozji, odkształceń i deformacji, powinny spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób.
2. Dostarczone przez Wykonawcę wyroby powinny być zgodne pod względem oznaczeń katalogowych (numerów katalogowych) wyszczególnionych w Rozdziale III SWZ oraz w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Przywołanie przez Zamawiającego nazwy części zamiennych, numeru/symbolu katalogowego oraz wskazanie katalogu za pomocą którego podano numer/symbol katalogowy jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Operowanie przez Zamawiającego numerami/symbolami katalogowymi ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się numerami/symbolami katalogowymi ma wyłącznie charakter przykładowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42400000-0 - Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42419000-6 - Części urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, którego oferta uzyska najwyższa liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania
określone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4. Dostawa przewodów i końcówek hydrauliki siłowej.
1. Oferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta. Wyroby winny być nowe, nie używane, nie regenerowane, w jakości / gatunku / kategorii I (pierwszej), bez śladów korozji, odkształceń i deformacji, powinny spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób.
2. Dostarczone przez Wykonawcę wyroby powinny być zgodne pod względem oznaczeń katalogowych (numerów katalogowych) wyszczególnionych w Rozdziale III SWZ oraz w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Przywołanie przez Zamawiającego nazwy części zamiennych, numeru/symbolu katalogowego oraz wskazanie katalogu za pomocą którego podano numer/symbol katalogowy jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Operowanie przez Zamawiającego numerami/symbolami katalogowymi ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się numerami/symbolami katalogowymi ma wyłącznie charakter przykładowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42400000-0 - Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42419000-6 - Części urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, którego oferta uzyska najwyższa liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania
określone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5. Dostawa zestawu części do wózków transportowych akumulatorowych typu WNA-1320, WAN 13.
1. Oferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta. Wyroby winny być nowe, nie używane, nie regenerowane, w jakości / gatunku / kategorii I (pierwszej), bez śladów korozji, odkształceń i deformacji, powinny spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób.
2. Dostarczone przez Wykonawcę wyroby powinny być zgodne pod względem oznaczeń katalogowych (numerów katalogowych) wyszczególnionych w Rozdziale III SWZ oraz w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Przywołanie przez Zamawiającego nazwy części zamiennych, numeru/symbolu katalogowego oraz wskazanie katalogu za pomocą którego podano numer/symbol katalogowy jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Operowanie przez Zamawiającego numerami/symbolami katalogowymi ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się numerami/symbolami katalogowymi ma wyłącznie charakter przykładowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42400000-0 - Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42419000-6 - Części urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, którego oferta uzyska najwyższa liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania
określone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6. Dostawa zestawu części do wózków transportowych spalinowych MULTITASK M250M.
1. Oferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta. Wyroby winny być nowe, nie używane, nie regenerowane, w jakości / gatunku / kategorii I (pierwszej), bez śladów korozji, odkształceń i deformacji, powinny spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób.
2. Dostarczone przez Wykonawcę wyroby powinny być zgodne pod względem oznaczeń katalogowych (numerów katalogowych) wyszczególnionych w Rozdziale III SWZ oraz w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Przywołanie przez Zamawiającego nazwy części zamiennych, numeru/symbolu katalogowego oraz wskazanie katalogu za pomocą którego podano numer/symbol katalogowy jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Operowanie przez Zamawiającego numerami/symbolami katalogowymi ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się numerami/symbolami katalogowymi ma wyłącznie charakter przykładowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42400000-0 - Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42419000-6 - Części urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, którego oferta uzyska najwyższa liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania
określone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu”, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp wg załącznika nr 2 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego przedmiotowych środków dowodowych i nie żąda przedłożenia
przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedłożyć również:
a) pełnomocnictwo, do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia);
b) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę wspólnie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – pełnomocnika).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli dotyczą one m.in.:
1) zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie o tej samej lub lepszej jakości i parametrach przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia (przy zachowaniu dotychczasowych cen). Każdorazowo decyzje o skorzystaniu z takiej możliwości podejmuje Zamawiający, informując o tym Wykonawcę,
2) zmiany terminu wykonania umowy jeżeli jego niedochowanie wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem §11 ust. 5 projektowanych postanowień umowy,
3) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
4) zmiany przepisów prawnych (np. akcyza, VAT), jeżeli wpłynie na sposób wykonania lub na wysokość ceny - zgodnie ze zmienionymi przepisami,
5) zmiany Odbiorcy lub miejsca dostawy (zgodnie ze wskazaniem właściwej instytucji wojskowej), wynikających z potrzeb Sił Zbrojnych RP,
6) zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w wypadku, kiedy Wykonawca określił go, co do tożsamości w ofercie lub rezygnacji z podwykonawcy,
7) zmiany zakresu podwykonawstwa,
8) umożliwienia dalszej realizacji przedmiotu umowy przez konsorcjum lub spółkę cywilną, z których składu ubył jego członek/wspólnik.
2. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności oraz pisemnego wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.
3. Na podstawie art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Strony mogą dokonać zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: : Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/1rblog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminie do 90 dni liczonych od dnia zawarcia umowy.
2. W przypadku gdy ostatni dzień realizacji zamówienia przypada na dzień wolny od pracy tj. sobota, niedziela lub dni ustawowo wolne od pracy, to termin realizacji przypada na dzień roboczy poprzedzający dzień realizacji zamówienia.
3. Dopuszcza się złożenie w zadaniach od 1 do 6 oferty równoważnej tj. zaoferowanie części zamiennych o innych oznaczeniach katalogowych (numerów/symbolów katalogowych) – pod warunkiem zamienności części zamiennych pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i montażowych. W takim wypadku oferowany przez Wykonawcę wyrób musi w pełni zastępować wyrób oryginalny, żądany przez Zamawiającego, być co najmniej na poziomie parametrów wskazanego wyrobu lub lepszych tj. być o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych określonych przez Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.