eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa herbaty i cukruOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa herbaty i cukru

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Górnośląskie Przerdsiębiorstwo Wodociągów S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271506695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojewódzka 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-026

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gpw.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpw.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka wodna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa herbaty i cukru

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5245ff7-ced1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158176

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/107418/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z art. 61 ust.1 Ustawy komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznych wyłącznie za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:
https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl.
https://oneplace.marketplanet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.2. Komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
1.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2,
1.4. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 Ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe,pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U z 2023 r., poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych, tj. w formatach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) – dalej „Rozporządzenie KRI”.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 powyżej, przekazywane w Postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. w Rozporządzeniu KRI) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ, tj. przy użyciu Platformy.
4. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty danych tj. plików o wielkości do 2 GB: pdf., .doc., .docx, xls, xlsx, .rtf, .xps., .odt., ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
5. W przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są formaty danych wskazane w Rozporządzeniu KRI. Zamawiający rekomenduje formaty .zip oraz .7Z.
6. Czas odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.
Pozostałe uregulowania w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w specyfikacji warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice; tel.: +48 32 60 38 861; fax: +48 32 60 38 614; e-mail: gpw@gpw.katowice.pl (dalej: Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 505 981 042, e-mail: iodo@gpw.katowice.pl Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa herbaty i cukru”.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, klauzula informacyjna zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) dot. przetwarzania danych osobowych w ramach postępowań realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych, przeznaczona dla uczestnika postępowania prowadzonego przez spółkę
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZP/321/9/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 325908,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 73648,76 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa herbaty czarnej ekspresowej oraz cukru białego kryształ dla Pracowników Spółki.
1.1. Herbata czarna ekspresowa – 2931 opakowań po 100 saszetek
Przykład produktu: np. Tylos Finest Ceylon, Lipton, Teekane lub równoważna.
Uwaga:
Użyte powyżej nazwy własne mają charakter wyłącznie przykładowy i nie stanowią preferencji Zamawiającego. Wykonawca może zaoferować produkt równoważny. Przez produkt równoważny należy rozumieć produkt, który będzie posiadał zawartość procentową herbaty czarnej w zakresie od 98% do 100% i spełniał pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 4 do SWZ.
1.2. Cukier – 5964 opakowań po 1 kg
2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15831000-2 - Cukier

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena ofertowa – 100%.
2. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.
3. Każdy z Wykonawców zgodnie z kryterium - cena ofertowa otrzyma odpowiednią liczbę punktów (maksymalnie 100 pkt), wyliczoną w następujący sposób:
Cn
IP = ------- x A
Cb
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IP liczba punktów,
Cn cena ofertowa najniższa, spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cb cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A znaczenie/waga kryterium wyrażona w punktach (1%=1pkt) – 100 pkt.
4. Przy obliczaniu punktów w kryterium „cena ofertowa”, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra po przecinku zostanie zaokrąglona w górę.
5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający dla celów zastosowania kryterium ceny doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
6. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
7. Jeżeli w Postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względy
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zostanie wezwany na podstawie art. 274 ust. 1 Ustawy do złożenia:
1.1. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale XII ust. 1 SWZ.
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu wykazania, że oferowana herbata jest zgodna z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 4 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą Specyfikację oferowanego produktu, sporządzoną przez Wykonawcę zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Specyfikacja oferowanego produktu, sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ.
Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Ustawy (tymczasowe oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania) składa każdy z Wykonawców – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
3. Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca (osoba/y wystawiające pełnomocnictwo). Poświadczenia może dokonać również notariusz
4. Specyfikację oferowanego produktu, o której mowa w Rozdziale III ust. 5 pkt. 5.1 SWZ sporządzoną zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ.
Specyfikację przekazuje się w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wspólne ubieganie się o zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum Wykonawców, wspólników spółki cywilnej), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie /pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki cywilnej wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 5 pkt 5.3. Rozdziału XIX SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy składa każdy z Wykonawców – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia
z postępowania.
1.5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 5 do SWZ.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku nr 5 do SWZ.
2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 2)÷4) oraz ust. 2 Ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl przy użyciu zakładki „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 lipca 2023 r., przy czym:
I partia – w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy,
II partia – w terminie od 24 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.