eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › "Przebudowa fragmentów stropów w budynku nr 24ABCDW"Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa fragmentów stropów w budynku nr 24ABCDW”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@polatom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polatom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prace naukowo - badawcze w zakresie radiofarmaceutyków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa fragmentów stropów w budynku nr 24ABCDW”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c9f3de7-ced5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158157

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.polatom.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/polatom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: szczegółowe wymagania określa SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegółowe wymagania określa SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): szczegółowe wymagania określa SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 15/P/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa fragmentów stropów w budynku nr 24ABCDW - siedzibie Zamawiającego,
pomiędzy parterem w obrysie pomieszczeń nr 6c, 7/8c, 9c, a piętrem w obrysie pomieszczeń nr 112c, 113c, 114c,
wzmocnienie stropu pomiędzy piwnicą, a parterem pod częścią pomieszczenia 7/8c, przebudowa otworów w ścianach wraz
z robotami towarzyszącymi oraz wykończeniowymi części ww. pomieszczeń. Budynek znajduje się na terenie NCBJ OR
POLATOM.
Szczegółowy opis, zakres zamówienia oraz wymagania jakościowe i organizacyjne określa
dokumentacja techniczna, która stanowi Załącznik A do SWZ w skład której wchodzą
następujące opracowania:
1.1. Ekspertyza nośności stropu pod pomieszczeniami nr I I 2C, I I 3C i l I 4C
1.2. Ekspertyza określającą nośność stropu pod pomieszczeniem 7/8C
1.3. Projekt budowlany w tym:
Tom I - Projekt architektoniczno-budowlany
Tom II - Załączniki projektu budowlanego
Tom Ill - Projekt techniczny
1.4. Przedmiar robót
1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
I .6. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zawarte w Załączniku B do SWZ (Wymagania związane z
bezpieczeństwem radiologicznym), Załączniku C do SWZ (Dodatkowe wymagania), Załączniku D do SWZ (Regulamin),
harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz istotnych postanowieniach umowy, przy czym Zamawiający informuje, że:
- Załączony przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny, który może posłużyć jako materiał
pomocniczy do wykonania przez Wykonawcę własnej kalkulacji ilościowej i zakresowej oraz wyceny przedmiotu
zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę netto i cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)].
2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp).
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1. ustawy Pzp oraz z art. 109 ust. 1. pkt 1). pkt 4).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki nie
podlegania wykluczeniu dotyczą każdego z Wykonawców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu jeżeli każdy z Wykonawców przedłoży wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia.
2. spełniają, na podstawie art. 112 ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę. W Polsce rejestrami, o których mowa powyżej, są
Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej .
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki
zostaną spełnione jeżeli spełnia je każdy z Wykonawców.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów. -
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
d) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że:
d.1. W okresie ostatnich 5 lat od terminu składania ofert wykonał co najmniej 3 roboty o wartości
nie mniejszej niż 100 000,00 PLN netto związane z przebudową konstrukcji budynku, lub nadbudową bądź rozbudową
budynku, realizowaną w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę (zestawienie robót z krótkim opisem tematycznym
inwestycji, adresem inwestycji, nazwą inwestora, terminem realizacji, numerem pozwolenia na budowę). Do wykazu należy
dołączyć dowody potwierdzające , że te roboty budowlane zostały wykonane należycie. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek zostanie spełniony jeżeli spełni przynajmniej jeden z
Wykonawców
d.2.
1) Zapewni i skieruje do realizacji przedmiotowego zadania Kierownika budowy posiadającego od co najmniej 10-ciu
pełnych lat licząc od daty złożenia oferty uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
2) co najmniej jedna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności związanych z
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i
zużywających energię elektryczną w zakresie: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
nie wyższym niż 1 kV na stanowisku DOZORU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca
2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci.3) co najmniej jedna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności związanych z
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i
zużywających energię elektryczną w zakresie: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym
nie wyższym niż 1 kV na stanowisku EKSPLOATACJI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1
lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci.
4) co najmniej jedną osobą posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności związanych z
eksploatacją urządzeń wytwarzających, magazynujących, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz
innych urządzeń energetycznych w zakresie:
- sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie
wyższym niż 500 kW;
- urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie
wyższej niż 500 kW;
na stanowisku DOZORU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci.
5) co najmniej jedną osobą posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności związanych z
eksploatacją urządzeń wytwarzających, magazynujących, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz
innych urządzeń energetycznych w zakresie:
- sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie
wyższym niż 500 kW;
- urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie
wyższej niż 500 kW;
na stanowisku EKSPLOATACJI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpisy lub informacje z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
2. zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4.oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej- wg wzoru Załącznik nr 3;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. odpisy lub informacje z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
2. zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4.oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej- wg wzoru Załącznik nr 3;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
odpisy lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Wykaz robót budowlanych wg wzoru Załącznik Nr 7 - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
3. Wykaz osób wg wzoru Załącznik nr 4, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

szczegóły określa SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający wymaga
przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt A.2, a.3, A.4, A7 od każdego z nich.
W przypadku, gdy w celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca będzie polegał
na zasobach innego podmiotu, wówczas podmiot, na którego zasobach
będzie polegał, Wykonawca musi samodzielnie spełnić warunek posiadania zdolności technicznej i
złożyć dokumenty opisane w pkt A.5. Ponadto konieczne jest przedstawienie Zamawiającemu pisemnego zobowiązania
tego podmiotu do uczestniczenia wraz z Wykonawcą w wykonywaniu zamówienia, określającego w jakim stopniu i zakresie
będzie osobiście uczestniczyć przy realizacji zamówienia, ponosząc solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą - wzór
stanowi Załącznik nr 9.
W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują ten zakres zamówienia do
realizacji którego te zdolności są wymagane. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (np. konsorcjum/spółka
cywilna), przynajmniej jeden z podmiotów musi spełniać

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących
Załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/polatom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna) z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨ rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;2) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę̨ lub będącą takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) Wykonawcę̨ oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę̨ lub będący taką jednostką
dominującą̨ od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.