eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Sukcesywna dostawa rękawic diagnos, środków do dezynfekcji, pojemników na odpady medyczne i do moczu, jednorazowej odzieży ochronnej i obłożeń medycznych, materiałów opatrunkowych i jedn sprzętu medOgłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa rękawic diagnos, środków do dezynfekcji, pojemników na odpady medyczne i do moczu, jednorazowej odzieży ochronnej i obłożeń medycznych, materiałów opatrunkowych i jedn sprzętu med

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdański Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288627

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 3a

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-210

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gumed.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gumed.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa rękawic diagnos, środków do dezynfekcji, pojemników na odpady medyczne i do moczu, jednorazowej odzieży ochronnej i obłożeń medycznych, materiałów opatrunkowych i jedn sprzętu med

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33ffdfc4-d2a0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną przy użyciu platformy
zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gumed 2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania
z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ,składania ofert, odbierani dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz
innychczynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce„Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej podadresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formaty
plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM
PREZESARADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemówteleinformatycznych”. 4. Zalecenia: 1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
formatów:.pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 2) W celu ewentualnej
kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7Z 3) Wśród
formatów powszechnych a NIEwystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers
.pages. 4)Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi max 10MB,oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji
eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 5) Ze względu na niskie
ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w
miarę możliwości,przekonwertowanieplików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich
podpisem kwalifikowanym PAdES. 6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć
zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać
łącznie z dokumentem podpisywanym. 7)Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku
przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów
np.osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Zamawiający
zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego
wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 9) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np.
wplik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.5. Za datę przekazania oferty oraz wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ichprzekazania na platformie - https://platformazakupowa.pl/pn/gumed.6. Zamawiający, zgodnie z § 3
ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środkówkomunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261) określa
niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie https://platformazakupowa.pl tj.1)
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer
klasyPC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorerminimalnie wersja 10 0,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe
Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Platforma działa według standardu
przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,7) oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwer synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.7. Wykonawca, przystępując do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z
platforma zakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem
w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.https://
drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:a) administratorem
Pani/Pana danychosobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-
210 Gdańsk, kontaktz Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email:
iod@gumed.edu.plb)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanymz niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;c)
odbiorcami Pani/Pana danychosobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania woparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;d) Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie z art. 78ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, ajeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwaniaumowy;e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałemw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danychwynikają z ustawy Pzp;f) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;g) posiada Pani/Pan:− napodstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;− na podstawieart. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Panadotyczących narusza przepisy RODO;h) nie przysługuje
Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, dlub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GUM2022 ZP0046

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Srodki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

środki antyseptyczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

jednorazowa odzież ochronna i obłożenia medyczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

rękawice diagnostyczne niesterylne i chirurgiczne sterylne

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

materiały opatrunkowe, jednorazowy sprzęt medyczny

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pojemniki na odpady medyczne i pojemniki do moczu

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141123-8 - Pojemniki na skalpele

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty składane wraz z ofertą:1) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca składa oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu – załącznik nr 2 oraz załącznik nr 5 do SWZ – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. pkt. 1) powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak postaw wykluczenia.2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o
ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy pzp, dane umożliwiającedostęp do tych środków.3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego (dotyczy podmiotów zagranicznych):Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie
określonym w art. 109ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowaw ust. 3 pkt. 1) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami,jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.Dokumenty, te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następującewymagania:a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,b) sposób
składaniadokumentów w ofercie wspólnej:- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak
np.:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających
ofertęwspólną we własnym imieniu;- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy,
formularzcenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w
imieniuwszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;c) kopie dokumentów
dotyczącychkażdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za
zgodność zoryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych
Wykonawców.Przedpodpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy
składający ofertęwspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę
konsorcjum, zawierającą,co najmniej:- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia
gospodarczegoobejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,- określenie
zakresu działaniaposzczególnych stron umowy,- czas obowiązywania umowy, który nie może
być krótszy, niżokres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:
a) produkt zaoferowany w ofercie został wycofany z produkcji lub dystrybucji, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany tego produktu na produkt o parametrach nie gorszych niż w ofercie, w takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż zaoferowany produkt został wycofany z produkcji lub producent produktu zaprzestał jego produkcji. Wykonawca zobowiązany jest przekazać podpisany przez producenta lub dystrybutora dokument z oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego produktu z jednoczesną propozycją zmian.
b) zmiana ceny spowodowana zmianą obowiązujących stawek podatkowych: Cena brutto umowy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT, na skutek zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
c) zmiana terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1 poprzez jego wydłużenie o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku niewyczerpania wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa - https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.