eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu w ramach proj. zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczeniaOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu w ramach proj. zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świecie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351067

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 124

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 333 23 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@swiecie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiecie.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu w ramach proj. zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b2cd19a-cec3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012589/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa mebli oraz niezbędnego wyposażenia do budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu w ramach proj. zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Projekt Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające na Platformie, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików. Pdf,
f. Platforma zakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8.
g. Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z
serwerem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”) .
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221. Ustawy Pzp.
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformyzakupowej.pl Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawców jest dostępna https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Poniżej osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami, przy czym komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert.
• w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Grzegorz Gliniecki
e-mail: gliniecki@swiecie.eu , tel. 52 33 32 362
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia parteru: Beata Szymańska
e-mail: kontakt@bibliotekaswiecie.pl, tel. 52 333 48 10
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia I piętra: Ewelina Janiszewska
e-mail: kierownik@oiir-swiecie.eu, tel. 52 32 00 691
• w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: Joanna Sieradzka
e-mail: sieradzka@swiecie.eu , tel. 52 33 32 353
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj.: OR-IN.271.06.2023.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, tel. 52 33 32 323, faks. 52 33 32 311, e-mail: sekretariat@swiecie.eu
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: daneosobowe24h@wp.pl
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, nr postępowania OR-IN.271.06.2023.
2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
6) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): a. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
b. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR-IN.271.06.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla potrzeb budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu w ramach projektu zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Część I: Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla potrzeb budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu. Zakres dostaw w ramach części I obejmuje dostawę mebli oraz wyposażenia wraz z ich montażem dla potrzeb budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu.

1) Zamawiający wymaga, aby elementy wyposażenia tego samego typu objęte przedmiotem zamówienia pochodziły z jednej kolekcji, tj. aby posiadały wspólną stylistykę, kolorystykę, formę, detale. Meble powinny stanowić elementy systemu meblowego z nadanymi symbolami, który Wykonawca posiada w ofercie lub utworzy go na potrzeby postępowania, umożliwiając Zamawiającemu zmianę konfiguracji mebli oraz rozbudowę w przyszłości o kolejne elementy.
2) Dostarczone elementy wyposażenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Niedopuszczalne jest oferowanie przez Wykonawcę cudzego produktu pod własną marką z zatajeniem oryginalnych oznaczeń. W przypadku wystąpienia podejrzenia oferowania jako własnego produktu, który istnieje lub istniał w ofercie innego podmiotu pod inną nazwą, Wykonawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących pochodzenia produktu oraz zgody podmiotu posiadającego prawa do wzoru przemysłowego danego produktu na modyfikację i dalszą odsprzedaż produktu pod inną nazwą. W przypadku braku pisemnej zgody podmiotu posiadającego prawa do wzoru przemysłowego danego produktu na dalszą odsprzedaż produktu pod inną nazwą oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
3) Dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepoddawane żadnym naprawom, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem, muszą odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz muszą spełniać wymagania przedstawione w specyfikacji warunków zamówienia.
4) Koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu Produktów ponosi Wykonawca.

Kalkulacje cenowe dla części I znajdują się w
Załącznik Nr 10 do SWZ Wyszyńskiego parter - wyposażenie-meble Formularz cenowy
Załącznik Nr 11 do SWZ Wyszyńskiego piętro - wyposażenie-meble Formularz cenowy

Dokumentacja projektowa dla części I znajduje się w Załączniku Nr 9A i 9B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39112000-0 - Krzesła

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39121000-6 - Biurka i stoły

39121100-7 - Biurka

39121200-8 - Stoły

39141100-3 - Regały

39141400-6 - Kuchnie do zabudowy

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39155000-3 - Meble biblioteczne

39155100-4 - Wyposażenie bibliotek

39172000-8 - Lady

39133000-3 - Zestawy wystawowe

33192000-2 - Meble medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Opis kryterium oceny
1. Cena – 60%
2. Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady – 40%
Razem 100%

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów. Cena – (C) – waga 60 %. Punkty za kryterium „Cena" (C) – maksymalnie 60 pkt (1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
a) kryterium 1 – Cena

Najniższa cena brutto = najniższa cena oferowana wśród wszystkich podlegających ocenie ofert/ cena zaoferowana w badanej ofercie x 60 pkt

W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
W kryterium „okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady” ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ Załącznik wspólny dla Części I, II, III i IV).
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo w pełnych latach (tzn. bez możliwości zaoferowania okresu wynoszącego np. 3,5 roku lub 4,5 roku) i nie może być krótszy niż 2 lata.
- w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady krótszy niż 2 lata lub zaoferuje okres gwarancji oraz rękojmi za wady w niepełnych latach lub w przypadku gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- w przypadku wskazania podstawowego 2 – letniego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 0 pkt.,
- w przypadku wskazania 3 – letniego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 5 pkt.,
- w przypadku wskazania 4 – letniego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 15 pkt.,
- w przypadku wskazania 5 – letniego lub dłuższego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 40 pkt.
W kryterium nr 2 oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
2. Łączną ilość punktów (Lp.) przyznanych danej ofercie stanowić będzie suma punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która otrzyma największą ilość punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów komputerowych i innych sprzętów elektronicznych dla potrzeb budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu.
Zakres dostaw w ramach części II obejmuje dostawę zestawów komputerowych i innych sprzętów elektronicznych dla potrzeb budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych, laptopów, czytników kodów kreskowych, urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów, ekranów projekcyjnych, uchwytów do projektora, monitoru interaktywnego dla potrzeb budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu w ramach ww. zadania spełniających wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1) Urządzenia muszą zostać zamontowane i uruchomione we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.
2) Dostarczony przedmiot umowy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania, w pełni sprawny i gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, musi odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz musi być zgodny z ofertą Wykonawcy.
3) Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
4) Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
5) Przedmiot zamówienia będzie dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz ewentualnym oprogramowaniem towarzyszącym niezbędnym do prawidłowego korzystania z tych elementów.
6) Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
7) Koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu Produktów ponosi Wykonawca.
8) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

Kalkulacje cenowe dla części II znajdują się w:
Załącznik Nr 12 do SWZ Wyszyńskiego parter – wyposażenie - sprzęt elektroniczny Formularz cenowy
Załącznik Nr 13 do SWZ Wyszyńskiego piętro – wyposażenie - sprzęt elektroniczny Formularz cenowy

Dokumentacja projektowa dla części II znajduje się w Załączniku Nr 9C i 9D do SWZ oraz w Załączniku Nr 18 do SWZ Wyszyńskiego parter Formularz asortymentowy i Załączniku Nr 19 do SWZ Wyszyńskiego piętro Formularz asortymentowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Opis kryterium oceny
1. Cena – 60%
2. Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady – 40%
Razem 100%

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów. Cena – (C) – waga 60 %. Punkty za kryterium „Cena" (C) – maksymalnie 60 pkt (1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
a) kryterium 1 – Cena

Najniższa cena brutto = najniższa cena oferowana wśród wszystkich podlegających ocenie ofert/ cena zaoferowana w badanej ofercie x 60 pkt

W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
W kryterium „okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady” ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ Załącznik wspólny dla Części I, II, III i IV).
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo w pełnych latach (tzn. bez możliwości zaoferowania okresu wynoszącego np. 3,5 roku lub 4,5 roku) i nie może być krótszy niż 2 lata.
- w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady krótszy niż 2 lata lub zaoferuje okres gwarancji oraz rękojmi za wady w niepełnych latach lub w przypadku gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- w przypadku wskazania podstawowego 2 – letniego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 0 pkt.,
- w przypadku wskazania 3 – letniego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 5 pkt.,
- w przypadku wskazania 4 – letniego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 15 pkt.,
- w przypadku wskazania 5 – letniego lub dłuższego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 40 pkt.
W kryterium nr 2 oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
2. Łączną ilość punktów (Lp.) przyznanych danej ofercie stanowić będzie suma punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która otrzyma największą ilość punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres dostaw w ramach części III obejmuje dostawę sprzętu do pomieszczeń rehabilitacyjnych oraz pomieszczenia lekarskiego dla potrzeb budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu.

1) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieeksponowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowy” należy rozumieć przedmiot zamówienia oryginalnie zapakowany, nieużywany przed dniem dostarczenia.
2) Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
3) Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
4) Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
5) Koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu Produktów ponosi Wykonawca.
6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

Kalkulacja cenowa dla części III znajduje się w:
Załącznik Nr 14 do SWZ Wyszyńskiego piętro – wyposażenie medyczne Formularz cenowy

Dokumentacja projektowa dla części III znajduje się w Załączniku Nr 9E do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33196000-0 - Pomoce medyczne

33196100-1 - Sprzęt dla osób starszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Opis kryterium oceny
1. Cena – 60%
2. Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady – 40%
Razem 100%

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów. Cena – (C) – waga 60 %. Punkty za kryterium „Cena" (C) – maksymalnie 60 pkt (1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
a) kryterium 1 – Cena

Najniższa cena brutto = najniższa cena oferowana wśród wszystkich podlegających ocenie ofert/ cena zaoferowana w badanej ofercie x 60 pkt

W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
W kryterium „okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady” ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ Załącznik wspólny dla Części I, II, III i IV).
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo w pełnych latach (tzn. bez możliwości zaoferowania okresu wynoszącego np. 3,5 roku lub 4,5 roku) i nie może być krótszy niż 2 lata.
- w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady krótszy niż 2 lata lub zaoferuje okres gwarancji oraz rękojmi za wady w niepełnych latach lub w przypadku gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- w przypadku wskazania podstawowego 2 – letniego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 0 pkt.,
- w przypadku wskazania 3 – letniego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 5 pkt.,
- w przypadku wskazania 4 – letniego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 15 pkt.,
- w przypadku wskazania 5 – letniego lub dłuższego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 40 pkt.
W kryterium nr 2 oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
2. Łączną ilość punktów (Lp.) przyznanych danej ofercie stanowić będzie suma punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która otrzyma największą ilość punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres dostaw w ramach części IV obejmuje dostawę pozostałego wyposażenia dla potrzeb budynku przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu m.in. akcesoria łazienkowe.

1) Dostarczony przedmiot umowy musi być dopuszczony do obrotu i stosowania, w pełni sprawny i gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, musi odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz musi być zgodny z ofertą Wykonawcy.

2) Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

3) Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
4) Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
5) Koszty i ryzyko transportu, wniesienia, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu Produktów ponosi Wykonawca.
6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

Kalkulacje cenowe dla części IV znajdują się w:
Załącznik Nr 15 do SWZ Wyszyńskiego parter – inne wyposażenie Formularz cenowy
Załącznik Nr 16 do SWZ Wyszyńskiego piętro– inne wyposażenie Formularz cenowy.

Dokumentacja projektowa dla części IV znajduje się w Załączniku Nr 9F i 9G do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44410000-7 - Artykuły łazienkowe i kuchenne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44613800-8 - Pojemniki na tworzywa odpadowe

39831700-3 - Automatyczne dozowniki mydła

38622000-1 - Lustra

39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Opis kryterium oceny
1. Cena – 60%
2. Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady – 40%
Razem 100%

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów. Cena – (C) – waga 60 %. Punkty za kryterium „Cena" (C) – maksymalnie 60 pkt (1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
a) kryterium 1 – Cena

Najniższa cena brutto = najniższa cena oferowana wśród wszystkich podlegających ocenie ofert/ cena zaoferowana w badanej ofercie x 60 pkt

W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
W kryterium „okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady” ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ Załącznik wspólny dla Części I, II, III i IV).
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo w pełnych latach (tzn. bez możliwości zaoferowania okresu wynoszącego np. 3,5 roku lub 4,5 roku) i nie może być krótszy niż 2 lata.
- w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady krótszy niż 2 lata lub zaoferuje okres gwarancji oraz rękojmi za wady w niepełnych latach lub w przypadku gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- w przypadku wskazania podstawowego 2 – letniego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 0 pkt.,
- w przypadku wskazania 3 – letniego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 5 pkt.,
- w przypadku wskazania 4 – letniego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 15 pkt.,
- w przypadku wskazania 5 – letniego lub dłuższego okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów w zakresie kryterium nr 2 – 40 pkt.
W kryterium nr 2 oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
2. Łączną ilość punktów (Lp.) przyznanych danej ofercie stanowić będzie suma punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która otrzyma największą ilość punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy Części I zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:

a) posiada wiedzę i doświadczenia niezbędne do wykonania zamówienia, tj.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że wykonał:
• co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wyposażenia obejmującego dostawę mebli wraz z ich montażem, z których wartość była nie mniejsza niż 150.000,00 zł brutto

wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Dotyczy Części II zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:

a) posiada wiedzę i doświadczenia niezbędne do wykonania zamówienia, tj.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że wykonał:
• co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu elektronicznego obejmującego co najmniej 5 zestawów komputerowych (obejmujących komputer, monitor, klawiaturę i mysz) lub 5 laptopów o łącznej wartości dostawy nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto

wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Dotyczy Części III zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Dotyczy Części IV zamówienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4)zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dotyczy Części I, II, III i IV

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SWZ; Załącznik wspólny dla Części I, II, III i IV.

2) Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt) 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postepowaniu, Zamawiający może żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ. Załącznik wspólny dla Części I, II, III i IV.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dotyczy Części I:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik Nr 4A do SWZ dla części I
Dotyczy Części II:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik Nr 4B do SWZ dla części II

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W związku z art. 106 ustawy Pzp Zamawiający żąda innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia, że zaoferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia tj. Załącznik Nr 17 do SWZ - Dotyczy części I, II, III, IV Załącznik wspólny dla Części I, II, III, IV
dla części II Zamawiający dodatkowo żąda złożenia:
Załącznika Nr 18 do SWZ Wyszyńskiego parter Formularz asortymentowy i Załącznika Nr 19 do SWZ Wyszyńskiego piętro Formularz asortymentowy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z art. 107 ustawy Pzp ust. 2 jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu art. 107 ust. 2 ustawy Pzp nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY Z OFERTĄ
1.1. Do formularza ofertowego – do Zał. Nr 1 do SWZ Wyk. zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Zał. Nr 2A do SWZ; Zał. dla Części I, II, Zał. Nr 2B do SWZ; Zał. dla Części III i IV.
1.2. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.3. Pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy)
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.
1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( jeśli dotyczy)
Zobowiązanie Zał. Nr 5 do SWZ - dotyczy Części I, II, (lub inny podmiotowy środek dowodowy) jeżeli dotyczy, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
UWAGA: Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz. XI ust. 1 pkt. 1.1 SWZ Zał. Nr 2A do SWZ; Zał. dla Części I, II, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wyk. powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdz. XI SWZ.

1.5. Wadium – nie dotyczy
1.6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wyk. wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).
1.7. Formularz cenowy:
dla części I: Załącznik Nr 10 do SWZ Wyszyńskiego parter - wyposażenie-meble Formularz cenowy; Załącznik Nr 11 do SWZ Wyszyńskiego piętro - wyposażenie-meble Formularz cenowy. Dokumenty folder Kalkulacje cenowe dla części I
dla części II: Załącznik Nr 12 do SWZ Wyszyńskiego parter - wyposażenie- sprzęt elektroniczny Formularz cenowy; Załącznik Nr 13 do SWZ Wyszyńskiego piętro - wyposażenie- sprzęt elektroniczny Formularz cenowy. Dokumenty folder Kalkulacje cenowe dla części II
dla części III: Załącznik Nr 14 do SWZ Wyszyńskiego piętro – wyposażenie medyczne Formularz cenowy
Dokument folder Kalkulacje cenowe dla części III
dla części IV: Załącznik Nr 15 do SWZ Wyszyńskiego parter – inne wyposażenie Formularz cenowy; Załącznik Nr 16 do SWZ Wyszyńskiego piętro– inne wyposażenie Formularz cenowy. Dokumenty folder Kalkulacje cenowe dla części IV.
1.8. Zał. Nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zał. wspólny dla Części I, II, III i IV.
1.9. Przedmiotowe środki dowodowe

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt. 1.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ. Załącznik wspólny dla Części I, II, III i IV.
Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp dotyczy również Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących
Załącznik Nr 3A do SWZ – dla części I,
Załącznik Nr 3B do SWZ – dla części II,
Załącznik Nr 3C do SWZ – dla części III,
Załącznik Nr 3D do SWZ – dla części IV.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Szczegółowy opis w SWZ.
Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - dotyczy części I, II i III. Nie dotyczy części IV.
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z ustawą Pzp. Środki ochrony prawnej zgodnie z ustawą Pzp i zostały opisane w rozdziale XXXVII SWZ.
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.