eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › DOSTAWA 2 SZTUK GŁOWIC DO FAKOEMULSYFIKACJI KOMPATYBILNYCH Z APARATURĄ EVA 8000 COMO5Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA 2 SZTUK GŁOWIC DO FAKOEMULSYFIKACJI KOMPATYBILNYCH Z APARATURĄ EVA 8000 COMO5

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100558733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 35

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rpisarska@tcz.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwtomaszowie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp.zo.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA 2 SZTUK GŁOWIC DO FAKOEMULSYFIKACJI KOMPATYBILNYCH Z APARATURĄ EVA 8000 COMO5

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65b33246-8b5f-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00152087/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Zakup głowic do fakoemulsyfikacji - Oddział Okulistyczny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-65b33246-8b5f-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-65b33246-8b5f-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
P. Renata Pisarska tel. 44 725 7230, e-mail: rpisarska@tcz.com.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący
bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-65b33246-8b5f-11ed-b4ea-f64d350121d2
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-65b33246-8b5f-11ed-b4ea-f64d350121d2
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz info rmacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. 9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. 10. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w SWZ , w tym rozdz. XII SWZ.W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej sekcji Zamawiający odsyła do SWZ Rozdział IX.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Tomaszowie Mazowieckim (97 – 200) ul. Jana Pawła II 35 e-mail: sekretariat@tcz.com.pl , tel. 44 725 71 34.
2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@tcz.com.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przetwarzanie tych danych jest obo-wiązkiem prawnym Administratora i jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego, przejrzystego i zgodnego z prawem przebiegu postępowania w tym w celu uzyskania podmiotowych środków do-wodowych związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. W razie niepoda-nia żądanego zakresu danych osobowych możliwe jest odrzucenie złożonej oferty.
/Podstawę prawną stanowią przepisy art. 6 ust.1 lit. c), lit. f) oraz art. 10 RODO w związku przepi-sami określonymi w art. 124 ustawy z dania 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych /.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:
- innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,
- podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem)
- uprawnionym podmiotom biorącym udział w postepowaniu na podstawie złożonego wniosku o udostępnienie oferty na podstawie art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z:
- art. 78 ustawy z 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych,
- art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 w odniesieniu do umów realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
przy czym zastosowanie ma przepis, który wskazuje na dłuższy okres przechowania dokumentacji.
6. Możecie Państwo skorzystać z przysługujących następujących praw:
- żądania dostępu do treści swoich danych,
- żądania sprostowania i uzupełnienia danych z zastrzeżeniem, że żądanie to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem, że prawa te są ograniczone w czasie prowadzonego postępowania.
7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pań-stwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilo-wania.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodo-wych.
10. Państwa dane zostały podane przez podmiot będący oferentem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/Sp./2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk głowic do fakoemulsyfikacji kompatybilnych z aparaturą EVA 8000 COMO5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku Nr 2A do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) aktualne na dzień złożenia oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania wzór załącznik nr 3 SWZ,
2) Oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A i 3B (jeżeli dotyczy) do SWZ,
3) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ (dokument składany na wezwanie Zamawiającego)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE :
Oryginalne ulotki producenta/lub katalogi z opisem przedmiotu zamówienia /lub ulotki o produkcie/lub karty danych technicznych - w języku polskim potwierdzające wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) określonych w załączniku nr 2 A do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE :
Oryginalne ulotki producenta/lub katalogi z opisem przedmiotu zamówienia /lub ulotki o produkcie/lub karty danych technicznych - w języku polskim potwierdzające wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) określonych w załączniku nr 2 A do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składana oferta zawiera:

1) Załącznik Nr 1 SWZ – Formularz interaktywny z Portalu e- zamówienia,
2) Załącznik Nr 2 SWZ -Formularz ofertowy Zamawiającego,
3) Załącznik Nr 2A SWZ - Zestawienie wymaganych parametrów , warunków gwarancji i szkoleń,
Wykonawca składa także, sporządzone w języku polskim:
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, którego wzór określa załącznik nr 3 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnia-niu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców z osobna.
5) oświadczenie Wykonawcy składane w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służą-cych ochronie bezpieczeństwa narodowego, zawartym w Formularzu ofertowym – załącznik nr 3A i 3B (jeżeli dotyczy) SWZ.
6) pełnomocnictwo upoważniając do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; pełnomocnic-two dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegają-cych się o udzielenie zamówienia konsorcja, spółki cywilne). Dokumenty potwierdzające umoco-wanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na ję-zyk polski.
7) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),
8) PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE tj. :
Oryginalne ulotki producenta/lub katalogi z opisem przedmiotu zamówienia /lub ulotki o produkcie/lub karty danych technicznych - w języku polskim potwierdzające wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) określonych w załączniku nr 2 A do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku: Wykonawcy wy-stępujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępo-waniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego za-mówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
2.2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty składa się w formie elektronicznej przy użyciu Platformy e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.