eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żagań › "KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 104695F W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO KLUCZOWYCH USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻAGANIU" W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJOgłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 104695F W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO KLUCZOWYCH USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻAGANIU” W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Słowiański 17

1.5.2.) Miejscowość: Żagań

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 684771040

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@um.zagan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zagan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 104695F W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO KLUCZOWYCH USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻAGANIU” W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcd1ffe7-d1d6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157683

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031292/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Kompleksowa przebudowa drogi nr 104695F w celu zwiększenia dostepnosci do kluczowych uslug społecznych w Żaganiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi zalogować się na miniPortalu- dla Wykonawcy i odszukać postępowanie o realizację którego chce się ubiegać.
Ponadto Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz skrzynkę ePUAP, do której Zamawiający będzie kierował korespondencję. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz dostęp do formularza do komunikacji z Zamawiającym.

10.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu, z którym należy się zapoznać https://miniportal.uzp.gov.pl

Miniportal nie zawiera instrukcji odnośnie sporządzenia dokumentów w formie elektronicznej oraz składania podpisu w formie elektronicznej. Kwestie te reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie( Dz.U z 2020 r. poz. 2452 ), z którym Wykonawca powinien się zapoznać we własnym zakresie.

10.3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

10.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. podpisanie dedykowanego formularza do złożenia oferty nie oznacza podpisania druku formularza oferty, oświadczeń, wykazów czy innych załączonych do oferty dokumentów, one musza zostać podpisane elektronicznie odrębnie po ich sporządzeniu, przed ich zaszyfrowaniem i przed załączeniem ich do dedykowanego formularza do złożenia oferty.

10.5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia- o którym mowa w art.125ust.1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP na właściwy adres i skrzynkę:
Nazwa skrzynki ePUAP: URZĄD MIASTA ŻAGAŃ
Adres skrzynki ePUAP: /6581xuoheg/SkrytkaESP.

10.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się również elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem Identyfikatora postępowania z miniportalu oraz numerem ogłoszenia (BZP);

10.7. Zamawiający i Wykonawca mogą dodatkowo komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, email: info@um.zagan.pl; z wyłączeniem możliwości składania ofert, które zawsze muszą odbywać się poprzez miniPortal i ePUAP.

10.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żagań przy plac Słowiański 17, 68-100 Żagań;
 z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować:
iod@um.zagan.pl *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zmianami ), zwana dalej „ustawą Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych na podstawie uzyskanego pozwolenia realizacji inwestycji pn. „Kompleksowa przebudowa drogi nr 104695F w celu zwiększenia dostępności do kluczowych usług społecznych w Żaganiu”. Przedmiot zamówienia należy wykonać wg formuły „Zaprojektuj i wybuduj ” tj. I etap – przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej – projekt budowlany i projekt techniczny wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń wynikających z przepisów szczegółowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD z klauzulą natychmiastowej wykonalności lub zgody właściwego organu na przebudowę drogi oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Etap II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów budowlanych i technicznych.
Przedmiotowe zadanie polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu kompleksowej przebudowy drogi na 104695F ul. Skarbowa, działka nr 901, w Żaganiu na odcinku 700 m wg określonych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym wytycznych oraz zgodnie z obowiązującymi na tym obszarze miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz Zalecaniami Konserwatorskimi Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5142.133.2021 (mZag) z dnia 10.01.2022 r.

W związku z wąskim pasem drogowym, w celu realizacji założonych w projekcie elementów niezbędne jest zastosowanie zapisów Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i uzyskanie decyzji Zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z klauzulą natychmiastowej wykonalności.
W związku z planowanym trybem realizacji inwestycji w procedurze Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRiD) dopuszcza się możliwość pozyskania nowych zaleceń konserwatorskich dopuszczających rozwiązania odmienne od aktualnie obowiązujących zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres dopuszczalnych zmian przy założeniu uzyskania akceptacji Lubskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mógłby dotyczyć rodzaju nawierzchni (np. bitumiczna) oraz odstępstw w kwestii wycinki drzew celem ulokowania ścieżki rowerowej.

Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi wytyczne do projektowania oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych oraz realizacji przedmiotu zamówienia.

4.3. Zamówienie obejmuje swoim zakresem:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w której skład wchodzą :
a. projekt budowlany zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2002 r, ,poz. 1333 ze zmianami),
b. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
c. kosztorys,
d. uzyskanie decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym zapewnienie nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami ziemnymi,
e. uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
f. uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych oraz pokrycie ich kosztów,
g. uzyskanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o pozwoleniu na budowę,
h. opracowanie tymczasowej i stałej organizacji ruchu,
i. haromonogram rzeczowo-finansowy;
2) Dokumentację projektową wykonaną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla
przedmiotowego zamówienia zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
pozostałymi dokumentami Zamawiającego, umową i obowiązującymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), a
także zgodną z wszelkimi aktami obowiązującymi na terenie kraju normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna być
opracowana przez uprawnionych projektantów i powinna spełniać wymagania
Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie
z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką
inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające
prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu;
3) Sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się
w trakcie prac projektowych i realizacji;
4) Przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji sporządzanej
dokumentacji projektowej, przed złożeniem jej do dalszych uzgodnień i pozwoleń;
5) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji
pozwolenia na budowę;
6) Zapewnienie kierownika budowy, oraz zapewnienie nadzoru archeologicznego jeżeli
zostanie ustanowiony decyzją LWKZ;
7) Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
8) Przejęcie od Zamawiającego placu budowy;
9) Zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej;
10) Wykonanie robót budowlanych zgodnych z dokumentacją i pozwoleniami;
11) Wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń;
12) Zagospodarowanie terenu;
13) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie dokumentacji
powykonawczej geodezyjnych pomiarów powykonawczych;
14) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

4.4. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających
z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie ryczałtowej.
Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.5. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN-EN lub równoważnym oraz o gorszych parametrach niż określone w projekcie.
4.6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty oraz aby uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy, dla przedmiotu zamówienia realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj. Wizje lokalna można przeprowadzić samodzielnie lub z przedstawicielem Zamawiającego po uprzednim umówieniu telefonicznym- tel. 68 477 1016.
4.7. Inwestycja jest dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
4.8. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić po otrzymaniu promesy z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
4.9. Inne dodatkowe informacje do opisu przedmiotu zamówienia :
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia;
2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia oraz o ile są mu znane to podał nazwy tych podwykonawców;
3) Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45232460-4 - Roboty sanitarne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) najniższa cena - 60 %,= 60 pkt
b) okres gwarancji - 30 %= 30 pkt
c) aspekty społeczne zatrudnienie -10 % = 10 pkt
a1 ) Oferta z najniższą ceną otrzyma – 60 pkt, każda następna oferta oceniana będzie na podstawie wzoru:

cena najniższa spośród złożonych ofert
Wartość pkt oferty n = ------------------------------------------- x 60 % x 100
cena oferty badanej n
Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku ;
b1) Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości otrzyma 30 pkt, każda następna oferta oceniania będzie na podstawie wzoru :
okres gwarancji badanej oferty n
Wartość pkt oferty n = -------------------------------------- x 30 % x 100
najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (należy podać w miesiącach). Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego jak 36 miesięcy lub nie podania żadnego okresu gwarancji – oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SWZ.
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy jak 60 miesięcy, oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów, jak za 60 miesięcy gwarancji i taka wartość zostanie przyjęta do umowy, w przypadku wyboru oferty;
c1) Przy ocenie Kryterium Aspekty Społeczne –Zatrudnienie, Wykonawca otrzyma punkty gdy wykaże, że przedmiot zamówienia realizowany będzie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na pełen etat, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami ) w całym okresie jego realizacji.
Za każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na pełen etat przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma 2 punkty. Maksymalna ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełen etat, która będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty to 5 osób. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę większej ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, t.j 6 i więcej, Zamawiający przyjmie jako podstawę do oceny maksymalną dopuszczalną ilość 5 osób.
Wymóg zatrudniana przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę pracowników fizycznych, wykonujących na budowie prace ogólnobudowlane w szczególności wykonujących roboty przygotowawcze, związane z budową konstrukcji dróg i ciągów pieszych, wykonywaniem nawierzchni różnego typu, wykonywaniem sieci i instalacji, z wyłączeniem osób kierujących budową, świadczących usługi dostawcze, transportowe, najmu sprzętu oraz geodezyjne. Maksymalna ilość punktów przyznanych w tym kryterium do 10 pkt.
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wszystkich kryteriów może osiągnąć oferta to 100 punktów( 60 punktów za kryterium Cena + 30 punktów za kryterium Okres Gwarancji + 10 punktów na kryterium Aspekty Społeczne-Zatrudnienie.
Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z największą ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja Jakosci

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty spoleczne- zatrudnienie art. 95 ust.1

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
jak 500 000 z, przez okres od co najmniej daty złożenia oferty do czasu odbioru
końcowego zadania;
2) Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli :
- wykaże się, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę drogi o wartości (dokumentacji
projektowej) nie mniejszej niż 100 000 zł. oraz wykaże się, że w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
wykonał co najmniej dwa zadania polegające na budowie bądź przebudowie lub
remoncie drogi o o wartości minimum 500 000 zł. brutto każde ,
lub wykaże się zamiennie, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej dwa zadania
odpowiadające zakresem budowie bądź przebudowie bądź remoncie drogi, w
formule „ zaprojektuj i wybuduj”, o wartości 600 000 zł.;
- dysponuje personelem, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia tj. co
najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jak również w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych , wpisaną do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Kierownik Budowy musi posiadać uprawnienia określone w art. 37 c ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz.
256 t.j. ze zm.).
Kierownik budowy musi posiadać doświadczenie w budowie analogicznych obiektów
potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami wymaganymi w art. 37 c ustawy z dnia
23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów( Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1078), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ( zał. nr 4)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2);
- dokument (aktualna polisa lub inny dokument) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 500 000 zł;
- wykaz robót budowlanych( zał. nr 5-1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, ( zał. nr 5);
- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 6);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał w ofercie te dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z wymienionych wyżej dokumentów, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

20.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 59 000,00 zł. (słownie pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
20.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2.
20.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. z 2020 r. poz.299).
20.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Santander Bank Polska S.A. O/Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101.
20.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
20.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
20.7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą,
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynności unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
20.8. Zamawiający, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) którego oferta została odrzucona,
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
20.9.Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, określonych w dziale IX Ustawy Pzp.
20.10. Zamawiający zwraca wadium wniesione z pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
20.11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
20.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli :
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust.1 ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) wykonawca, którego oferta została wybrana : -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1) W ofercie Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia podają nazwy Firm wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i wskazują Pełnomocnika do ich reprezentacji ;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 2). Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy prawnych wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują usługę lub robotę budowlaną, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy;
4) Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny
wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy. Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji.,
2) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, zatwierdzeń itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
3) zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują koniecznością zmiany założeń projektowych określonych w opisie przedmiotu umowy.
UWAGA: W przypadku, gdy dokonanie zmiany wymaga dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami pozwalającymi na jego realizacji;
4) Zmiany w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca może zmienić podwykonawcę, lub zrezygnować z Podwykonawcy. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, przedstawiając
Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą niż wystąpienie w/w zmian;
5) zmiana w zakresie Personelu Wykonawcy :
- Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcje kierownik budowy oraz kierownika robót, jeżeli uzna że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków.
Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną osobę z wymaganymi uprawnieniami, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, po dostarczeniu Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez w/w osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót.
Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy oraz kierownika robót może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.