eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa sprzętu dla Wojskowych Straży Pożarnych z podziałem na II części - postępowanie nr 20/DOgłoszenie z dnia 2023-03-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu dla Wojskowych Straży Pożarnych z podziałem na II części
– postępowanie nr 20/D

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510698342

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Saperska 1

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-073

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rziolsztyn.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna MON

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu dla Wojskowych Straży Pożarnych z podziałem na II części
– postępowanie nr 20/D

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d11e6c40-cd6b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157598

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00479046/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu dla WSP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z częścią XII SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 20/D

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 139187,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Wojskowych Straży Pożarnych z podziałem na II części:
• Część I – dostawa sprzętu dla WSP
1) Hełm strażacki, w ilości 30 szt.,
2) Kurtyna (zasłona) wodna 52, w ilości 5 szt.,
3) Kurtyna (zasłona)wodna 75, w ilości 5 szt.,
4) Prądownica wodno-pianowa 52 typu TURBO, w ilości 5 szt.,
5) Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52, w ilości 6 szt.,
6) Prądownica wodno-pianowa 75 typu TURBO, w ilości 5 szt.,
7) Smok ssawny skośny 75, w ilości 5 szt.,
8) Siekiera, w ilości 10 szt.,
9) Podpinka linkowa, w ilości 20 szt.,
10) Wysysacz (inżektor) pionowy, w ilości 5 szt.,
11) Zestaw kominiarski profesjonalny dla straży, w ilości 11 szt.,
12) Bosak podręczny, w ilości 30 szt.,
13) Bosak lekki z drążkiem aluminiowym składanym lub teleskopowym, w ilości 30 szt.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
Magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, ul. Saperska 1; w godzinach
7:30 - 13:00.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres:
Część I – dostawa sprzętu dla WSP
• 10 lat na skorupę hełmu;
• wyposażenie koszyka wewnętrznego hełmu z poz. 1 opisu przedmiotu zamówienia: min. 24 – maks. 36 miesięcy, licząc od daty dostawy;
• poz. 2 – 13 opisu przedmiotu zamówienia: min. 12 – maks. 24 miesiące, licząc od daty dostawy.
4. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: 30 dni od dnia podpisania umowy.

4.2.5.) Wartość części: 97642,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18444111-4 - Hełmy ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wyposażenie koszyka wewnętrznego hełmu z poz. 1

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na poz. 2-13

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Wojskowych Straży Pożarnych z podziałem na II części:
• Część II – dostawa mierników (detektorów) wielogazowych dla WSP
1) Miernik wielogazowy z pompką typu DRAGER, MSA AUER lub równoważny, w ilości 12 szt.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
Magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, ul. Saperska 1; w godzinach 7:30 - 13:00.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres:
Część II – dostawa mierników (detektorów) wielogazowych dla WSP
• poz. 1 opisu przedmiotu zamówienia: min. 24 – maks. 36 miesięcy, licząc od daty dostawy.
4. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: 30 dni od dnia podpisania umowy.

4.2.5.) Wartość części: 41544,72 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18444111-4 - Hełmy ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 112 ust. 1-2 ustawy Pzp, dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową, posiadają wpis do właściwego rejestru zawodowego lub handlowego prowadzonego w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, ani informacji o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2021 r., poz. 275 ze zm.) innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (z załącznika do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa osobno każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia, wraz z ww. oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Oświadczenia powyższe składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

• Część I – dostawa sprzętu dla WSP
- aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez CNBOP (dotyczy poz. nr 1, 2, 3, 4, 5 opisu przedmiotu zamówienia Części I),
- deklaracja (certyfikat) zgodności (dotyczy poz. nr 6 opisu przedmiotu zamówienia Części I),
- karta katalogowa, pozwalająca na jednoznaczną identyfikację wyrobu (dotyczy poz. nr 1- 13 opisu przedmiotu zamówienia Części I).
• Część II – dostawa mierników (detektorów) wielogazowych dla WSP
- deklaracja (certyfikat) zgodności (dotyczy poz. nr 1 opisu przedmiotu zamówienia Części II),
- karta katalogowa, pozwalająca na jednoznaczną identyfikację wyrobu (dotyczy poz. nr 1 opisu przedmiotu zamówienia Części II).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

• Część I – dostawa sprzętu dla WSP
- aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez CNBOP (dotyczy poz. nr 1, 2, 3, 4, 5 opisu przedmiotu zamówienia Części I),
- deklaracja (certyfikat) zgodności (dotyczy poz. nr 6 opisu przedmiotu zamówienia Części I),
- karta katalogowa, pozwalająca na jednoznaczną identyfikację wyrobu (dotyczy poz. nr 1- 13 opisu przedmiotu zamówienia Części I).
• Część II – dostawa mierników (detektorów) wielogazowych dla WSP
- deklaracja (certyfikat) zgodności (dotyczy poz. nr 1 opisu przedmiotu zamówienia Części II),
- karta katalogowa, pozwalająca na jednoznaczną identyfikację wyrobu (dotyczy poz. nr 1 opisu przedmiotu zamówienia Części II).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę składa Pełnomocnik.
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów – jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
• Część I: 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100),
• Część II: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000.
W tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania, na które zostaje wnoszone wadium. Wadium jest przechowywane na rachunku nieoprocentowanym.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca dołączenie
do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą.
8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia,
b) precyzyjnie wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany,
d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
9. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
Gwaranta / Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. W przypadku wnoszenia przez konsorcjum wadium w formie gwarancji, powinna ona w swej treści zawierać wskazanie wszystkich Wykonawców tworzących Konsorcjum.
11. Z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6
ustawy Pzp.
12. Wadium w formie innej niż pieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane podpisem elektronicznym przez upoważnionego pracownika gwaranta/poręczyciela. Wadium takie winno zostać załączone do oferty.
13. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne lub inna forma prawna).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w rozdziale VIII. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego, kierowana będzie do wskazanego pełnomocnika.
1) Każda z firm wspólnie składających ofertę, złoży oddzielnie dla każdej z nich:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 (z załącznika do SWZ);
- oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 2 (na wezwanie Zamawiającego, jeżeli oferta zostanie najwyżej oceniona).
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedłożyć również:
a) pełnomocnictwo, do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia);
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, Wykonawcy składają oświadczenie w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wg wzoru z załącznika do SWZ),

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie ofert następuje poprzez użycie Portalu e-Usług SmartPZP (https://portal.smartpzp.pl)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.