eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › REMONT BUDYNKU NR 12 (GARAŻ) W KNW PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W BRANIEWIEOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT BUDYNKU NR 12 (GARAŻ) W KNW PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W BRANIEWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT BUDYNKU NR 12 (GARAŻ) W KNW PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W BRANIEWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d36fedf9-cd57-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157475

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00127407/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 REMONT BUDYNKU NR 12 (GARAŻ) W KNW PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W BRANIEWIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich
użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Remont budynku nr 12 (garaż) w KNW przy ul. Wojska Polskiego w Braniewie”
nr postępowania 16/SZP/2023;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21WOG-SZP.2712.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont budynku nr 12 (garaż) w KNW przy ul. Wojska Polskiego
w Braniewie.


Charakterystyka obiektu:


Budynek garażowy położony na terenie zamkniętym kompleksu wojskowego, którego układ urbanistyczny jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Budynek nr 12 został wybudowany w 1936 roku, do budynku prowadzi wewnętrzna droga o nawierzchni asfaltowej zakończona placem manewrowym. Z tyłu i od szczytów budynku znajdują się tereny zielone. Jest to obiekt wolnostojący, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach jednospadowy drewniany, krokwie oparte na murze i płatwiach stalowych pośrednich z dwuteownika, wspartych na wiązarach stalowych kratowych, pokryty papą asfaltową na deskowaniu pełnym. Elewacja tynk gładki i nakrapiany, malowany w kolorze piaskowym, dołem cokół do wysokości 0,50 m z cegły ceramicznej licowanej, w ścianie frontowej częściowo pokryty tynkiem.
Budynek wyposażony w instalację: elektryczną i odgromową.
Budynek podczas wykonywania robót nie będzie użytkowany.
Dane liczbowe budynku:

 Długość budynku: - 73,70 m
 Szerokość budynku: - 12,84 m
 Wysokość budynku: - 4,15 m
 Powierzchnia zabudowy: - 946,31 m²
 Kubatura zewnętrzna: - 4 069,120 m³
 Kąt nachylenia połaci dachu: - 2º


Zakres robót:


1. Roboty budowlane

 Wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na papę asfaltową termozgrzewalną z ułożeniem na stropodachu styropapy 100 o gr 10cm.
 Wymiana rynien i rur spustowych odprowadzających wodę opadową
ze sprawdzeniem drożności i przeczyszczeniem przykanalików. Rynny
i rury z blachy tytanowo-cynkowej grubości 6mm.
 Wymiana obróbek blacharskich kołnierza po obwodzie budynku.
 Wymiana deskowania dachu z desek nasyconych na styk oraz obicia okapu. Okap z desek malowanych impregnatem powłokotwórczym dekoracyjnym.
 Wymiana części krokwi drewnianych o przekroju 14*12 cm z przedłużeniem połaci dachu o 15 cm z przodu i z tyłu
 Wymiana końcówek krokwi oraz impregnacja pozostałych krokwi impregnatem grzybobójczym, owadobójczym i ogniochronnym.
 Przemurowanie ciągłe pęknięcia ściany frontowej, naprawa muru przy nadprożach oraz licowania cokołu.
 Izolacja ścian fundamentowych od wewnątrz i zewnątrz.
 Skucie tynków zewnętrznych, oklejenie ścian styropianem gr 10 cm, wykonanie wypraw elewacyjnych z pomalowaniem farba fasadową.
 Skucie tynków wewnętrznych i wykonanie tynków wewnętrznych kat. III oraz wykonanie powłok malarskich farbami odpornymi na szorowanie.
 Wymiana posadzek betonowych pod ciężki sprzęt na gąsienicach o masie do 70 ton. Beton cementowy C35/45
 Wymiana bram garażowych stalowych rozwieralnych na bramy stalowe segmentowe, przemysłowe, podnoszenie elektrycznie z możliwością podnoszenia ręcznego, siedem bram z drzwiami serwisowymi, kolor szary.
 Wymiana stolarki okiennej stalowej na okna z pcv uchylno-rozwierne.
 Wymiana krat okiennych stalowych.
 Wykonanie nowej opaski z kostki betonowej, ograniczonej obrzeżem betonowym 80*30.
 Wymiana podjazdów betonowych przed garażami.
 Wywiezienie i utylizacja gruzu


2. Roboty elektryczne

 Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej 230V
z oprawami na przewodach typu YDYp 3*1,5 mm² wraz z osprzętem instalacyjnym.
 Wymiana instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V przewodami typu YDY 3 x 2,5mm² oraz YDY 5 x 4 mm² wraz z osprzętem instalacyjnym.
 Wymiana instalacji piorunochronnej.
 Badania odbiorcze instalacji elektrycznej oraz sporządzenie rysunków powykonawczych wykonanych robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, w zakresie do 50% wartości zamówienia
podstawowego. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w zakresie do
50% wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach
umowy) z uwzględnieniem dodatkowych
negocjacji prowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 40%

2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
P – Łączna liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę.
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”.
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi”.

3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

4. W kryterium „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi” zostanie zastosowany wzór:

okres udzielonej gwarancji i rękojmi badanej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
60

UWAGA:
a) Minimalny wymagany termin gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.
b) W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego terminu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin 36-miesięczny.
c) W przypadku wpisania terminu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.
d) W przypadku wpisania terminu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 60-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji i rękojmi faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.


5. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do należytego wykonania zamówienia tj., jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty:
– co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane (umowy), każda o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed
wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym
mowa w pkt.1 ppkt 1, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1
ppkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony
odpowiednio jak w terminie wskazanym w pkt 1 ppkt 2.
4) Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawców niebędących
podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, przepisy
pkt 1 ppkt 2) i 3) stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) lit. d SWZ,
tj. potwierdzających wykonanie, co najmniej dwóch robót ogólnobudowlanych (umów) każda o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane wraz
z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Wzór wykazu stanowi załącznik 5 do SWZ.
UWAGA:
• w przypadku, gdy Wykonawca wykonywał roboty budowlane wspólnie z innym Wykonawcą (np. w ramach konsorcjum)
w zakresie wykazania spełnienia powyższego warunku udziału
w postępowaniu może powołać się tylko na te roboty, które wykonywał samodzielnie. Nie może powoływać się na roboty, które faktycznie nie były przez niego wykonywane;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie rozwiązań równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia wraz
z ofertą środków dowodowych, jakimi Wykonawca udowodni, że oferowane rozwiązanie jest równoważne rozwiązaniom
opisanym w SWZ. Zamawiający nie ogranicza rodzaju tych środków dowodowych. W szczególności mogą to być wybrane
przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w Rozdziale IV ust. 5 niniejszej SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać
od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający nie ogranicza rodzaju przedmiotowych środków dowodowych. W szczególności mogą to być wybrane przez
Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w
Rozdziale IV ust. 5 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2), Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór - załącznik nr 6 do SWZ).
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30 400 PLN.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3
do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2), Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór - załącznik nr 6 do SWZ).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców składających ofertę wspólnie należy przedłożyć polisę
ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia zawierający rozszerzenie obejmujące każdego z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy (również terminu),
w szczególności:
1) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.
2) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy nw. okoliczności uniemożliwią realizację przedmiotu umowy:
a) panujące warunki atmosferyczne np. opady deszczu, śniegu lub gradu, silne wiatry, ekstremalne upały lub mrozy trwające, co najmniej 10% dni przewidzianych na realizację zamówienia wynikających z § 2 umowy. Wystąpienie powyższego musi być przez Wykonawcę udokumentowane
(np. dołączenie do wniosku potwierdzenia przez odpowiedni instytut meteorologiczny a w przypadku niemożliwości uzyskania takiego dokumentu, odpowiednie zapisy w dzienniku budowy lub innym dokumencie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego),
b) wystąpienie klęsk żywiołowych lub stanu epidemicznego uniemożliwiających realizację robót,
c) uwarunkowań technologicznych zależnych od warunków rzeczywistych stwierdzonych w trakcie wykonywania robót,
d) zwiększenia lub zmiany zakresu robót potwierdzonego protokołem konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne, jeżeli roboty te mają wpływ na termin wykonania niniejszej umowy,
e) wykrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych, szczątków ludzkich oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym lub/i historycznym,
f) odmienne od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy warunki wykonania przedmioty umowy,
w szczególności wykrycie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów budowlanych, instalacji lub urządzeń wymagających przebudowy w związku z wykonaniem umowy,
g) nastąpi wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub uprawniony organ z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy,
h) organ administracji lub inne podmioty odmówią wydania wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych
w pkt 2 lit a) – h), termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności .
Zmiana terminu wymaga wystąpienia Wykonawcy ze stosownym wnioskiem w formie pisemnej nie później niż na 7 dni przed upływem pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, o którym mowa
w § 2 ust. 1.
Powinien on zawierać prośbę o zmianę postanowień umowy wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz określenie zakresu tej zmiany (ilość dni, termin), która ma nastąpić. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 8:
a) zmiana lub wprowadzenie albo rezygnacja z podwykonawcy, który
nie występuje jednocześnie, jako inny podmiot w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
c) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,
4) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT;
5) zmiana wysokości wynagrodzenia w sytuacji wystąpienia okoliczności opisanych w § 14 umowy;
6) zmiany sposobu spełniania świadczenia w sytuacji, gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin wykonania zamówienia:
150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek
opisanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.