eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › "ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PŁUGIEM W CELU ZAPOBIEGANIA AWARIOM i NIWELOWANIA ICH NEGATYWNYCH SKUTKÓW GOSPODARCZYCH i SANITARNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOPRZYWNICA"Ogłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PŁUGIEM W CELU ZAPOBIEGANIA AWARIOM i NIWELOWANIA ICH NEGATYWNYCH SKUTKÓW GOSPODARCZYCH i SANITARNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOPRZYWNICA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOPRZYWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 88

1.5.2.) Miejscowość: Koprzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-660

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158477040

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@koprzywnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koprzywnica.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PŁUGIEM W CELU ZAPOBIEGANIA AWARIOM i NIWELOWANIA ICH NEGATYWNYCH SKUTKÓW GOSPODARCZYCH i SANITARNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOPRZYWNICA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38e72fdd-ba39-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157462

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062739/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PŁUGIEM W CELU ZAPOBIEGANIA AWARIOM i NIWELOWANIA ICH NEGATYWNYCH SKUTKÓW GOSPODARCZYCH i SANITARNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOPRZYWNICA

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00119155/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 190000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego do prac sanitarnych i drogowych wraz z pługiem komunalnym.
2. Ciągnik powinien posiadać minimalne parametry:
1) Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy niezarejestrowany.
2) Rok produkcji nie starszy jak z 2021 r.
3) Silnik – 4 cylindrowy turbodoładowany min. EURO IIIB.
4) Wyposażony w filtr cząstek stałych bez (AdBlue).
5) Pojemność znamionowa - min. 4100- max. 4300 cm³.
6) Moc ciągnika – min. 95 KM.
7) Napęd 4 WD.
8) WOM tylny min. 2 zakresy 540/540E obr/min załączane z kabiny ciągnika.
9) Skrzynia biegów synchronizowana z rewersem mechanicznym i reduktorem,
10) Liczba biegów min.12/12.
11) Skrzynia prędkość 40 km/h z systemem hamulców wielotarczowych na przednie koła.
12) Instalacja pneumatyczna jedno i dwu hamulców przyczep.
13) Rozdzielacz hydrauliczny III sek. 3 pary plus jedno wyjście swobodnego spływu oleju.
14) Koła przód: min. 340/85R24 spawana felga.
15) Koła tył: min. 420/85R34 spawana felga.
16) Podnośnik tylny sterowany mechanicznie
17) Dodatkowe reflektory przednie do pracy z pługiem do odśnieżania
18) Przedni TUZ z hydrauliką boczną w celu sterowania pługiem do odśnieżania
19) Kabina homologowana na 2 osoby, wyposażona w:
a) Fotel mechaniczny komfortowy.
b) Siedzenie pasażera z pasem bezpieczeństwa.
c) Lusterka teleskopowe.
d) Okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną.
e) Udźwig podnośnika tylnego min. 4200 kg.
f) Reflektory przednie i tylne robocze.
g) Radio-lampa migowa kogut – 2 sztuki.

3. Pług do odśnieżania powinien posiadać następujące parametry;
1) Fabrycznie nowy nie starszy jak 2021 r.
2) Szerokość robocza bez skrętu max. 3000 cm
3) Regulowany w 4 pozycje robocze.
4) Szerokość robocza przy skręconym lemieszu min 260 cm.
5) Mocowanie na przód ciągnika 3 punktowe.
6) Sterowanie elektrohydrauliczne.
7) Kółka podporowe.
8) Listwy zgarniające gumowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 242187,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 242187,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 242187,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE A.R. CHMIELEWSKI sp. j. ANDRZEJ CHMIELEWSKI & RYSZARD CHMIELEWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8641570356,

7.3.4) Miejscowość: Kleczanów 155

7.3.5) Kod pocztowy: 27-641

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 242187,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-05-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.