eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › "ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PŁUGIEM W CELU ZAPOBIEGANIA AWARIOM i NIWELOWANIA ICH NEGATYWNYCH SKUTKÓW GOSPODARCZYCH i SANITARNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOPRZYWNICA"Ogłoszenie z dnia 2022-04-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PŁUGIEM W CELU ZAPOBIEGANIA AWARIOM i NIWELOWANIA ICH NEGATYWNYCH SKUTKÓW GOSPODARCZYCH i SANITARNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOPRZYWNICA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOPRZYWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 88

1.5.2.) Miejscowość: Koprzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-660

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158477040

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@koprzywnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koprzywnica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PŁUGIEM W CELU ZAPOBIEGANIA AWARIOM i NIWELOWANIA ICH NEGATYWNYCH SKUTKÓW GOSPODARCZYCH i SANITARNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOPRZYWNICA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38e72fdd-ba39-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00119155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062739/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z PŁUGIEM W CELU ZAPOBIEGANIA AWARIOM i NIWELOWANIA ICH NEGATYWNYCH SKUTKÓW GOSPODARCZYCH i SANITARNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOPRZYWNICA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania
sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji WYŁĄCZNIE elektronicznie za
pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja” lub na
adres e-mail: inwestycje@koprzywnica.eu. Oferta wraz z załącznikami składana jest wyłącznie przez Platformę pod rygorem
nieważności.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3) zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox,
4) Google Chrome lub MS Edge;
5) włączona obsługa JavaScript;
6) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, ul.11 Listopada 88, 27-660
Koprzywnica, Telefon: 15 847 70 40
􀀀 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: inspektor@cbi24.pl.
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z
środków UE;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 190000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego do prac sanitarnych i drogowych wraz z pługiem komunalnym.
2. Ciągnik powinien posiadać minimalne parametry:
1) Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy niezarejestrowany.
2) Rok produkcji nie starszy jak z 2021 r.
3) Silnik – 4 cylindrowy turbodoładowany min. EURO IIIB.
4) Wyposażony w filtr cząstek stałych bez (AdBlue).
5) Pojemność znamionowa - min. 4100- max. 4300 cm³.
6) Moc ciągnika – min. 95 KM.
7) Napęd 4 WD.
8) WOM tylny min. 2 zakresy 540/540E obr/min załączane z kabiny ciągnika.
9) Skrzynia biegów synchronizowana z rewersem mechanicznym i reduktorem,
10) Liczba biegów min.12/12.
11) Skrzynia prędkość 40 km/h z systemem hamulców wielotarczowych na przednie koła.
12) Instalacja pneumatyczna jedno i dwu hamulców przyczep.
13) Rozdzielacz hydrauliczny III sek. 3 pary plus jedno wyjście swobodnego spływu oleju.
14) Koła przód: min. 340/85R24 spawana felga.
15) Koła tył: min. 420/85R34 spawana felga.
16) Podnośnik tylny sterowany mechanicznie
17) Dodatkowe reflektory przednie do pracy z pługiem do odśnieżania
18) Przedni TUZ z hydrauliką boczną w celu sterowania pługiem do odśnieżania
19) Kabina homologowana na 2 osoby, wyposażona w:
a) Fotel mechaniczny komfortowy.
b) Siedzenie pasażera z pasem bezpieczeństwa.
c) Lusterka teleskopowe.
d) Okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną.
e) Udźwig podnośnika tylnego min. 4200 kg.
f) Reflektory przednie i tylne robocze.
g) Radio-lampa migowa kogut – 2 sztuki.

3. Pług do odśnieżania powinien posiadać następujące parametry;
1) Fabrycznie nowy nie starszy jak 2021 r.
2) Szerokość robocza bez skrętu max. 3000 cm
3) Regulowany w 4 pozycje robocze.
4) Szerokość robocza przy skręconym lemieszu min 260 cm.
5) Mocowanie na przód ciągnika 3 punktowe.
6) Sterowanie elektrohydrauliczne.
7) Kółka podporowe.
8) Listwy zgarniające gumowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:
1) cena ofertowa - waga 60%, maksymalnie 60 pkt.;
2) okres gwarancji– waga 10-20 %, maksymalnie 20 pkt;
3) czas realizacji zamówienia – waga 10-20 %, maksymalnie 20 pkt.
2. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji udzielanej na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 100.000,00 zł.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy: Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że:
a) Wykonawca musi wykazać się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem,
w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania, o wartości minimum 150.000,00 zł brutto, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
|o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Wykonawca może na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy złożyć dodatkowo oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy, o ile takie przesłanki wykluczenia dotyczą Wykonawcy (oświadczenie objęte załącznikiem nr 2 do SWZ).
4. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 Pzp, w tym:
1) zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację;
2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wskazanych w ust. 7, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Oświadczenie dotyczące spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SWZ);
3) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, w ramach oświadczenia składa także oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów oraz, jeżeli dotyczy, dodatkowe oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy składane na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy (dokumenty te zostały określone w rozdziale VII ust. 7 SWZ);
4) Oświadczenie dotyczące zamiaru wykonania zamówienia osobiście lub przy pomocy podwykonawców (załącznik nr 4 do SWZ)
5) Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale VII ust. 9 SWZ - dotyczy Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów (załącznik nr 8 do SWZ);
6) Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancji lub poręczenia), o ile nie został przesłany przed upływem terminu składania ofert pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@koprzywnica.eu lub wadium nie zostało wpłacone w formie pieniężnej (oryginał w postaci elektronicznej zgodnie z wyjaśnieniami w rozdziale XV SWZ);
7) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika,
oraz
oraz
1) Dokumenty potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania, o wartości minimum 150.000,00 zł brutto, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
2) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie rozdziałem VII pkt 3;
3) Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 1 500,00 zł.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 34 85170007 0080 0000 2639 0016.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
6. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez załączenie dokumentu do oferty na Platformie lub przesłanie przed upływem terminu składania ofert na adres: inwestycje@koprzywnica.eu.
Uwaga - wadium w formie gwarancji lub poręczenia jest przekazywane w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta lub poręczyciela, tj. oryginału dokumentu w postaci elektronicznej. Wadium wystawione w postaci papierowej i załączone do oferty jako dokument elektroniczny (skan oryginału w formie pisemnej) poświadczony elektronicznie za zgodność z oryginałem nie będzie uznane za wadium w postaci elektronicznej.
9. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwy dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
2. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 Pzp.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, w zakresie:
1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych
w rejestrach publicznych,
2) zmian osobowych:
a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.
b) Zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone SWZ.
c) Powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ów) w trakcie składania ofert.
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane:
a) warunkami atmosferycznymi lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia które będą miału wpływ na termin realizacji umowy;
b) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;
4) pozostałych zmian:
a) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy
w przypadku, gdy zmiana stawki podatku VAT będzie powodowała zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy; wówczas Zamawiający może wyrazić zgodę na podwyższenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w wysokości podatku VAT,
b) w przypadku, gdy zmiana stawki podatku VAT będzie powodowała zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o kwotę stanowiącą różnicę w wysokości podatku VAT; taka zmiana nie stanowi zmiany umowy;
c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia lub rażącą stratą dla drugiej strony.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wniosek o zmianę umowy w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej taką zmianę, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.
5. Katalog zmian określony w ust. 1, zawiera przypadki, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.