eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Dęba › Wykonanie dodatkowego wejścia do Oddziału Psychiatrii Ogólnej oraz zadaszeń nad wejściami do Budynków Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej DębieOgłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie dodatkowego wejścia do Oddziału Psychiatrii Ogólnej oraz zadaszeń nad wejściami do Budynków Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000563298

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M.C. Skłodowskiej 1 a

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Dęba

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mwarchol@zoznowadeba.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zoznowadeba.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dodatkowego wejścia do Oddziału Psychiatrii Ogólnej oraz zadaszeń nad wejściami do Budynków Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0489226d-ac2b-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080543/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie dodatkowego wyjścia z Oddziału Psychiatrii Ogólnej oraz zadaszeń nad wejściami do budynków Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00099068/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPZZOZ.NT.III.382-4/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 213358,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dodatkowego wejścia do Oddziału Psychiatrii Ogólnej oraz zadaszeń nad wejściami do Budynków Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie, tj.: I. Wykonanie dodatkowego wyjścia z budynku Centrum Zdrowia Psychicznego Oddziału Psychiatrii Ogólnej odcinek B wraz z adaptacją niezbędnych pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu przyległego. II. Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do Centrum Zdrowia Psychicznego Oddziału Psychiatrii Ogólnej odcinek A wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie zadaszenia nad wejściem bocznym do Centrum Zdrowia Psychicznego Oddziału Psychiatrii Ogólnej odcinek A. III. Wykonanie zadaszenia nad wejściem do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego wraz z zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, na którą składa się dokumentacja projektowa i przedmiary robót (Załącznik nr 3 do SWZ).Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu
z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz
uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji. Wbudowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 296922,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 462000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 296922,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TERMOBUD A. J. KOWAL SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8172003856

7.3.3) Ulica: Korczaka 19

7.3.4) Miejscowość: Mielec

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 296922,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-07-03

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.