eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sochaczew › Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnejOgłoszenie z dnia 2023-03-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Szkół

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017415854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fryderyka Chopina 99A

1.5.2.) Miejscowość: Sochaczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 46 863 3221

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zssoch@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://iwaszkiewicz.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbb9ce97-cece-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00157039/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Erasmus +

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cbb9ce97-cece-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia między
Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wezwań i zawiadomień, dokumentów i wyjaśnień składanych na wezwanie Zamawiającego. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik").
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do Komunikacji” wynosi 150MB.
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. Więcej szczegółów nt. podpisu elektronicznego znajduje się w SWZ.
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, ul. Chopina 99A, 96-500 Sochaczew, reprezentowane przez Dyrektora – p. Hannę Bonecką.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
3. szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem zostały szczegółowo opisane w Załączniku Nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych, realizowane podczas wyjazdu zorganizowanego w ramach programu Erasmus+ dla uczniów i ich opiekunów zgodnie z numerami umów wskazanymi poniżej.
2. Przedmiotowe usługi będą świadczone w niżej wymienionych terminach i lokalizacjach:
Zamawiający wymaga realizacji usługi przy spełnieniu poniższych wymagań:
1) Obiekt hotelowy lub zbiorowego zakwaterowania o standardzie minimum 3 gwiazdki, oferujący zakwaterowanie i wyżywienie
2) Siedziby hoteli zlokalizowane są w miejscowościach:
• Dla projektu - 2022-1-PL01-KA121-VET-000055901, Platamonas, 60065, Grecja
• Dla projektu – 2022-1-PL01-KA121-SCH-000055892, Platamonas, 60065, Grecja
• Dla projektu – 2022-1-PL01-KA121-SCH-000055892, Wilno, 01100, Litwa
3) Oferujący zakwaterowanie w pokojach 1 – 4 osobowych - osobowych, mogący jednocześnie pomieścić uczestników (uwaga w pokojach muszą być łóżka pojedyncze, dla każdego z uczestnika wyjazdu osobno):
• Dla projektu - 2022-1-PL01-KA121-VET-000055901 –27 osób;
• Dla projektu – 2022-1-PL01-KA121-SCH-000055892 – Grecja - 25 osób
• Dla projektu – 2022-1-PL01-KA121-SCH-000055892 – Litwa – 16 osób
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie:
• Dla projektu - 2022-1-PL01-KA121-VET-000055901 – 17.04.2023 - 28.04.2023, 27 osób; możliwe godziny zakwaterowania/wykwaterowania: 7:30 – 15:30
• Dla projektu – 2022-1-PL01-KA121-SCH-000055892 – Grecja - 11.09.2023 – 22.09.2023, 25 osób; możliwe godziny zakwaterowania/wykwaterowania: 7:30 – 15:30.
• Dla projektu – 2022-1-PL01-KA121-SCH-000055892 Litwa – 10.05.2023 – 19.05.2023, 16 osób; możliwe godziny zakwaterowania/wykwaterowania: 7:30 – 15:30.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób objętych usługami, o których mowa w pkt 3. Wskazana liczba jest liczbą szacunkową i może ulec zmniejszeniu do 30% z przyczyn losowych. Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego tytułu miał żadnych roszczeń.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-22 do 2023-09-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin bez kosztowego anulowania zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość oferowanych usług - standard hotelu

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali (tj. zakończyli) lub wykonują co najmniej trzy usługi, z których każda polegała na świadczeniu usług hotelarskich i restauracyjnych za granicą Polski dla minimum 30 uczestników każda. Uwaga! za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający do oferty sporządzonej na podstawie Formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ wymaga dołączenia:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ;
2. W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2,także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ;
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt 4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 5 do SWZ).
6) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w następujących przypadkach:
1) zmianę ośrodka wskazanego w § 1 ust. 4 umowy, pod warunkiem zaoferowania ośrodka nie gorszego niż w ofercie, spełniającego wymogi wyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia i tylko w przypadku, w którym realizacja Umowy w ośrodku wskazanym w ofercie jest niemożliwa z obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
2) zmiany terminu realizacji niniejszej Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
3) w zakresie zmiany terminu realizacji niniejszej Umowy z powodu przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego, skutkującej brakiem możliwości dochowania terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy;
4) zmiany terminu realizacji niniejszej Umowy polegającej na jej wydłużeniu w przypadkach losowych, kiedy konieczne jest wydłużenie pobytu uczestników;
5) zmniejszenie liczby uczestników, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy, o wartość wskazaną w § 1 ust. 6 umowy;
6) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w pkt 4) i 7). Do wyliczenia wynagrodzenia wykonawcy za świadczenie usług w zmienionym terminie zastosowanie będą miały postanowienia umowy zawarte w § 2 ust. 2 i 3 umowy;
7) zorganizowanie dodatkowego noclegu i wyżywienia podczas podróży do i z miejsca zakwaterowania, o którym mowa w § 1 ust. 2. Zmiana umowy w tym zakresie będzie możliwa po uzyskaniu zgody Stron umowy, ustaleniu wynagrodzenia, którego cena jednostkowa będzie nie wyższa niż wskazana w § 2 ust. 1 lit. a) i/lub b) umowy – odpowiednio do tego, którego turnusu dotyczy zmiana, a warunki świadczenia usług będą na poziomie nie gorszym niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia;
8) w zakresie zmiany terminu realizacji niniejszej Umowy w przypadku wystąpienia zmiany, o której mowa w pkt 7) – o czas świadczenia dodatkowej usługi;
9) w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy, terminu realizacji oraz pozostałych elementów niniejszej Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej pierwotnymi postanowieniami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na stronie prowadzonego postępowania na platformie zakupowej e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 10 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 220.000,00 zł brutto.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.