eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznymOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Opolskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska 14

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-082

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 775416401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@opolskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ddd4d73-cdee-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056725/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.41 ŚWIADCZENIE REJESTROWANYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, DORĘCZANIA I ODBIORU DO NADANIA PRZESYŁEK U OPERATORA POCZTOWEGO DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

1.3.42 ŚWIADCZENIE NIEREJESTROWANYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, DORĘCZANIA I ODBIORU DO NADANIA PRZESYŁEK U OPERATORA POCZTOWEGO DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ddd4d73-cdee-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@opolskie.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ddd4d73-cdee-11ed-9355-06954b8c6cb9.
Pozostałe informacje w SWZ i dokumentach zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-9ddd4d73-cdee-11ed-9355-06954b8c6cb9.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Komunikacja w postępowaniu między Zamawiającym, a Wykonawcą, w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem przy użyciu formularzy do komunikacji na Platformie e-Zamówienia, dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub poczty elektronicznej na adres: zamownieniapubliczne@opolskie.pl. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w kafelku „Moje zgłoszenia w Centrum pomocy” – „Nowe zgłoszenie" lub w kafelku "FAQ" - "Nie znalazłem rozwiązania, chcę zgłosić problem".
Pozostałe informacje w SWZ i dokumentach zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumentach zamówienia, w szczególności w Rozdziale XXXIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOA-ZP.272.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część I „Świadczenie rejestrowanych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, doręczania i odbioru do nadania przesyłek u operatora pocztowego dla Województwa Opolskiego" na okres 20 miesięcy. Szczegółowe ilości i rodzaj usług zawiera załącznik nr 1 do OPZ dla części I.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

64114000-8 - Usługi okienka pocztowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Dla części I „Świadczenie rejestrowanych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, doręczania i odbioru do nadania przesyłek u operatora pocztowego dla Województwa Opolskiego":
Zamawiający przewiduje korzystanie z prawa opcji na poniższych warunkach:
1) zamówienie opcjonalne - maksymalna wartość opcji określonych w pkt 2 i 3 nie może przekroczyć 30 % wartości zamówienia gwarantowanego brutto określonego w umowie,
2) usługi pocztowe oferowane przez Wykonawcę objęte zamówieniem gwarantowanym (tożsame) określone w Załączniku nr 1 do OPZ część I:
a) w przypadku, gdy wyczerpie się ilość poszczególnych rodzajów przedmiotu zamówienia ujętych w Załączniku nr 1 do OPZ części I (tożsame) objętych zamówieniem gwarantowanym, to ilość sztuk w poszczególnych rodzajach przedmiotu zamówienia może zostać powiększona o niezbędną liczbę zamawianych usług z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich opcji określonych w pkt 2 i 3 nie może przekroczyć 30 % wartości zamówienia gwarantowanego,
b) podstawą rozliczeń finansowych będzie faktyczna ilość przesyłek nadanych i zwróconych w okresie rozliczeniowym. Zamawiający i Wykonawca odnośnie rozliczeń za zamówienie gwarantowane będą się rozliczać na podstawie cen jednostkowych z cenników dołączonych do umowy z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich opcji określonych w pkt 2 i 3 nie może przekroczyć 30 % wartości zamówienia gwarantowanego.
3) usługi pocztowe wymienione przez Wykonawcę w jego Cennikach usług pocztowych z wyłączeniem wymienionych w OPZ - pkt. 2) (nietożsame z przedmiotem zamówienia gwarantowanego, lecz każdorazowo ściśle z nim związane):
a) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z brakujących rodzajów usług, które są wymienione przez Wykonawcę w jego Cennikach usług pocztowych, do ilości maksymalnie 500 szt. z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich opcji określonych w pkt 2 i 3 nie może przekroczyć 30 % wartości zamówienia gwarantowanego,
b) podstawą rozliczeń finansowych będzie faktyczna ilość przesyłek nadanych i zwróconych w okresie rozliczeniowym. Zamawiający i Wykonawca odnośnie rozliczeń za zamówienie gwarantowane będą się rozliczać na podstawie cen jednostkowych z cenników dołączonych do umowy z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich opcji określonych w pkt 2 i 3 nie może przekroczyć 30 % wartości zamówienia gwarantowanego.
Pozostałe zapisy dot. prawa opcji zostały ujęte w Projektowanych Postanowieniach Umowy – załącznik nr 2a do SWZ odpowiednio dla części I.
Pozostałe informacje w SWZ i dokumentach zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona w sposób i na zasadach określonych w w Rozdziale XVII SWZ - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość bezpłatnego elektronicznego monitorowania przesyłek rejestrowanych za pośrednictwem serwisu internetowego wykonawcy (M)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część II „Świadczenie nierejestrowanych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, doręczania i odbioru do nadania przesyłek u operatora pocztowego dla Województwa Opolskiego " na okres 20 miesięcy. Szczegółowe ilości i rodzaj usług zawiera załącznik nr 1 do OPZ dla części II.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64114000-8 - Usługi okienka pocztowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Dla części II „Świadczenie nierejestrowanych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, doręczania i odbioru do nadania przesyłek u operatora pocztowego dla Województwa Opolskiego"
Zamawiający przewiduje korzystanie z prawa opcji na poniższych warunkach:
1) zamówienie opcjonalne - maksymalna wartość opcji określonych w pkt 2 i 3 nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia gwarantowanego brutto określonego w umowie,
2) usługi pocztowe oferowane przez Wykonawcę objęte zamówieniem gwarantowanym (tożsame) określone w Załączniku nr 1 do OPZ część II:
a) w przypadku, gdy wyczerpie się ilość poszczególnych rodzajów przedmiotu zamówienia ujętych w Załączniku nr 1 do OPZ części II (tożsame) objętych zamówieniem gwarantowanym, to ilość sztuk w poszczególnych rodzajach przedmiotu zamówienia może zostać powiększona o niezbędną liczbę zamawianych usług z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich opcji określonych w pkt 2 i 3 nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia gwarantowanego,
b) podstawą rozliczeń finansowych będzie faktyczna ilość przesyłek nadanych i zwróconych w okresie rozliczeniowym. Zamawiający i Wykonawca odnośnie rozliczeń za zamówienie gwarantowane będą się rozliczać na podstawie cen jednostkowych z cenników dołączonych do umowy z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich opcji określonych w pkt 2 i 3 nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia gwarantowanego.
3) usługi pocztowe wymienione przez Wykonawcę w jego Cennikach usług pocztowych z wyłączeniem wymienionych w OPZ - pkt. 2) (nietożsame z przedmiotem zamówienia gwarantowanego, lecz każdorazowo ściśle z nim związane):
a) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z brakujących rodzajów usług, które są wymienione przez Wykonawcę w jego Cennikach usług pocztowych, do ilości maksymalnie 500 szt. z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich opcji określonych w pkt 2 i 3 nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia gwarantowanego,
b) podstawą rozliczeń finansowych będzie faktyczna ilość przesyłek nadanych i zwróconych w okresie rozliczeniowym. Zamawiający i Wykonawca odnośnie rozliczeń za zamówienie gwarantowane będą się rozliczać na podstawie cen jednostkowych z cenników dołączonych do umowy z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich opcji określonych w pkt 2 i 3 nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia gwarantowanego.

Pozostałe zapisy dot. prawa opcji zostały ujęte w Projektowanych Postanowieniach Umowy – załącznik nr 2b do SWZ odpowiednio części II.
Pozostałe informacje w SWZ i dokumentach zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona w sposób i na zasadach określonych w w Rozdziale XVII SWZ - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury od daty jej wystawienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający określa warunek w powyższym zakresie.
Część I:
Wykonawcy są zobowiązani wykazać, że są wpisani do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j.Dz.U.2022. poz. 896 z późn. zm), ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z którego wynika, iż obszar, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez każdego wykonawcę odrębnie.

Część II:
Wykonawcy są zobowiązani wykazać, że są wpisani do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j.Dz.U.2022. poz. 896 z późn. zm), ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z którego wynika, iż obszar, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez każdego wykonawcę odrębnie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa warunek w powyższym zakresie.

dla części nr I – Wykonawcy są zobowiązani wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, była realizowana co najmniej jedna usługa, polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto.
Wyżej wymieniona usługa winna być świadczona na rzecz jednego podmiotu przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Jeżeli wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykaże, że nadal wykonuje daną usługę, Zamawiający wymaga, aby to zamówienie było wykonywane przez okres, co najmniej 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i zostało zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 120 000,00 zł brutto świadczoną na rzecz jednego podmiotu. W przypadku usługi (umów) w trakcie trwania (dot. świadczeń ciągłych lub okresowych), Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już umowę w wyżej wymienionym okresie, zakresie i wartości oraz potwierdzić jej należytą realizację stosownym dowodem.
W przypadku gdy w zakres świadczenia (umowy) wchodziło wiele usług i działań, należy podać, czy w zakres tego świadczenia (umowy) wchodziła także usługa określona w warunku, wymagana przez Zamawiającego i wskazać jej parametry, w tym wartość w odpowiednim polu wykazu.

dla części nr II – Wykonawcy są zobowiązani wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, była realizowana co najmniej jedna usługa, polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto.
Wyżej wymieniona usługa winna być świadczona na rzecz jednego podmiotu przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Jeżeli wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykaże, że nadal wykonuje daną usługę, Zamawiający wymaga, aby to zamówienie było wykonywane przez okres, co najmniej 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i zostało zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 zł brutto świadczoną na rzecz jednego podmiotu. W przypadku usługi (umowy) w trakcie trwania (dot. świadczeń ciągłych lub okresowych), Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już umowę w wyżej wymienionym okresie, zakresie i wartości oraz potwierdzić jej należytą realizację stosownym dowodem.
W przypadku gdy w zakres świadczenia (umowy) wchodziło wiele usług i działań, należy podać, czy w zakres tego świadczenia (umowy) wchodziła także usługa określona w warunku, wymagana przez Zamawiającego i wskazać jej parametry, w tym wartość w odpowiednim polu wykazu.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (...) (art. 125 Pzp) – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
- Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ (składany na wezwanie Zamawiającego).
-Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o (...) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 Pzp) – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

- W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający - Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
§ 7. [Dokumenty potwierdzające uprawnienia uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej]
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający może żądać zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.
2. W przypadku zamówień na usługi, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający może żądać:
1) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (…);

dot. części I i części II - Dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o których mowa w art. 6 ustawy Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej potwierdzający, że wykonawca uprawniony jest do świadczenia usług pocztowych na całym obszarze rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

- W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający - Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r.
§ 9. 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (…) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:
Odpowiednio dla części I i części II - wykaz (…) usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których (…) usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te (…) usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 7 do SWZ – odpowiednio dla części I i / lub części II.

Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wszelkie wymagane do złożenia dokumenty opisano w SWZ:
Oferta musi składać się z:
a) formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego stanowiącego – Załącznik nr 3 do SWZ dot. części I i części II;
b) oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XXII SWZ;
c) zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. XXII SWZ (jeżeli dotyczy)
d) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie Rozdz. XIII pkt II (jeżeli dotyczy);
e) dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – Załącznik nr 9 do SWZ.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik nr 10 do SWZ.

Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XXII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 przepisu Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 8 do SWZ.

Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 2a do SWZ odpowiednio dla części I i załącznik nr 2b do SWZ odpowiednio części II.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz w zakresie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy.
Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. Dodatkowo Zamawiający, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy ewentualne literówki, błędne odniesienia, skoryguje pominięcia części wyrazów i niewłaściwą odmianę wyrazów oraz dokona innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie mających znaczenia dla brzmienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dotyczy punktu 4.2.10 ogłoszenia o zamówieniu / dot. pkt VI SWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Okres w którym będzie realizowane zamówienie: 20 miesięcy - dotyczy to części I i części II zamówienia.
Dla części I „§ 2 PPU
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy sukcesywnie od dnia zawarcia umowy i będzie realizowane przez okres 20 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia, określonego w § 4 ust. 1.”

Dla części II „§ 2 PPU
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy sukcesywnie od dnia zawarcia umowy i będzie realizowane przez okres 20 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia, określonego w § 4 ust. 1.”

- Okres archiwizacji dokumentacji z postępowania o udzielenie wnioskowanego zamówienia wynikający z: z Instrukcja kancelaryjna lub PZP - wynosi: 5 lat.

Pozostałe informacje w SWZ i dokumentach zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.