eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C.Ogłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

1.3.) Oddział zamawiającego: PUP Inowroclaw

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090122138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mątewska 17

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 052 35 92 496

1.5.8.) Numer faksu: 407

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pupinowroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pupinowroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d75d9764-d1ea-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065871/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi szkoleniowe grupowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie inowrocławskim (V)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.pupinowroclaw.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: instrukcja miniportalu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w PUP Inowrocław: iod@pupinowroclaw.pl*;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-3/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C
z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C dla 5 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu. Ilość osób skierowanych na szkolenie – 5 osób w jednej grupie.
Wymagana liczba godzin szkoleniowych na jednego uczestnika = 191, w tym 140 godzin kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (przy czym 1 godzinę zajęć należy rozumieć jako 60 minut = 45 minut zajęć + 15 minut przerwy).
Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu i nie więcej niż 150 godzin miesięcznie.
Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy transportu drogowego w zakresie kat. C.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15. KRYTERIA OCENY OFERT
15.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami w skali 100 punktowej:
 Cena – max 60 punktów
Przy obliczaniu punktacji będzie mieć zastosowanie następujący wzór:
Pbc = ( Cn : Cx) x 60 gdzie:
Pbc – liczba punktów oferty badanej nie odrzuconej (w tym kryterium),
Cn – najniższa cena za realizację zamówienia w rankingu złożonych ofert nie odrzuconych,
Cx - cena za realizację zamówienia oferty badanej nie odrzuconej.
 Sposób organizacji zajęć praktycznych – max 10 punktów
Przy dokonywaniu oceny w tym kryterium zamawiający przyzna 10 punktów wykonawcy który poprowadzi szkolenie z użyciem co najmniej dwóch samochodów ciężarowych dostoswanych do nauki jazdy, wyprodukowanych nie wcześniej jak w 2010 roku.
W przypadku kiedy Wykonawca nie wykaże spełnienie warunku, otrzyma 0 punktów
w tym kryterium.
Wykazanie spełnienia warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia – 10 punktów:
1. Wykonawca który wykaże, że do realizacji zajęć praktycznych zapewni salę szkoleniową (spełniającą zasadnicze wymagania), o powierzchni co najmniej 30 m2 oraz będzie wyposażona w projektor multimedialny, tablice, otrzyma 10 punktów.
W przypadku kiedy wykonawca nie wykaże spełnienia określonego progu wymagań w tym kryterium oceny otrzyma 0 punktów.
Wykazanie spełnienia warunku będzie odbywała się na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego na załączniku nr 4.
 Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia – 10 punktów.
1. Wykonawca który wykaże, że w realizacji zamówienia będzie brała udział kadra wykładowa/instruktorska w składzie co najmniej trzech osób oraz wykaże, że każda z tych osób prowadziła zajęcia przy co najmniej pięciu szkoleniach zgodnych z tematem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat, otrzyma 10 punktów.
W przypadku kiedy wykonawca nie wykaże spełnienia określonego progu wymagań
w tym kryterium oceny otrzyma 0 punktów.
 Posiadanie przez wykonawcę certyfikatu jakości – 10 punktów.
Certyfikat jakości (aktualny) może dotyczyć bezpośrednio kierunku szkolenia stanowiącego przedmiot zamówienia (np. Akredytacja Kuratora Oświaty na kierunek szkolenia objęty zamówieniem), jak również samej instytucji szkoleniowej (np. ISO w zakresie zarządzania jakością). Zaświadczenie o wpisie wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez wojewódzki urząd pracy nie jest punktowane.
W tym kryterium za sam fakt posiadania akredytacji/certyfikatu/certyfikatów jakości wykonawca zdobywa 10 punktów - bez względu na liczbę posiadanych certyfikatów.
Pbj = 0 – wykonawca nie posiada certyfikatu,
Pbj = 10 – wykonawca posiada certyfikat/certyfikaty
15.2. Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępowania.
15.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: sposób organizacji zajęć praktycznych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: certyfikat jakości

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.2.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

8.2.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Ocena będzie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy dotyczącego posiadania:
• wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych aktualnego na 2022 rok,
• wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (OSK) w rozumieniu art. 28 ustawy z 5 stycznia 2011
o kierujących pojazdami (prowadzony przez właściwego starostę),
• posiadanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia o którym mowa
w art. 39g ustawy z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (prowadzony przez właściwego wojewodę)
Wykonawca który wykaże, że posiada wskazane wpisy będzie spełniał warunek w tym zakresie.
8.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
8.2.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca który:
• wykaże, że wykonał usługi szkoleniowe, zgodne z tematem zamówienia,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeśli wykonawca wykaże, że wykonała należycie co najmniej jedną usługę szkoleniową, zgodne z tematem zamówienia (kurs prawa jazdy kat. C lub kurs kwalifikacja wstępna), będzie spełniał warunek w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1),
b) oświadczenie wykonawcy o dokonaniu wpisu/aktualizacji wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji wojewódzki urząd pracy, na 2022 rok,
c) wykaz wykonanych usług szkoleniowych w zakresie nie zbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie (załącznik 3).
d) Oświadczenie wykonawcy dotyczące posiadania aktualnego wpisu w: ewidencji właściwego starosty jako podmiot prowadzący Ośrodek Szkolenia Kierowców z podaniem numeru
w ewidencji, wpisu w ewidencji właściwego wojewody jako Ośrodek Szkolenia Kierowców wraz z podaniem numeru w ewidencji.
9.2. w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik 2),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1),
b) oświadczenie wykonawcy o dokonaniu wpisu/aktualizacji wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji wojewódzki urząd pracy, na 2022 rok,
c) wykaz wykonanych usług szkoleniowych w zakresie nie zbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie (załącznik 3).
d) Oświadczenie wykonawcy dotyczące posiadania aktualnego wpisu w: ewidencji właściwego starosty jako podmiot prowadzący Ośrodek Szkolenia Kierowców z podaniem numeru
w ewidencji, wpisu w ewidencji właściwego wojewody jako Ośrodek Szkolenia Kierowców wraz z podaniem numeru w ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1),
b) oświadczenie wykonawcy o dokonaniu wpisu/aktualizacji wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji wojewódzki urząd pracy, na 2022 rok,
c) wykaz wykonanych usług szkoleniowych w zakresie nie zbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie (załącznik 3).
d) Oświadczenie wykonawcy dotyczące posiadania aktualnego wpisu w: ewidencji właściwego starosty jako podmiot prowadzący Ośrodek Szkolenia Kierowców z podaniem numeru
w ewidencji, wpisu w ewidencji właściwego wojewody jako Ośrodek Szkolenia Kierowców wraz z podaniem numeru w ewidencji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10.1. Szczegółowy program kursu (załącznik 8);
10.2. Oświadczenie wykonawcy o miejscu przeprowadzenia szkolenia (załącznik 9);
10.3. oświadczenie wykonawcy o akceptowaniu warunków zawartych we wzorze umowy załączonej do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik 10);
10.4. Formularz oferty (załącznik 11);
10.5. Formularz cenowy (załącznik 12);
10.6. Preliminarz kosztów (załącznik 13);
10.7. Dokumenty określone w pkt 9.1 a, c, 9.2 a.
10.8. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia (załącznik 4) – do oceny ofert. Wykaz nie podlega uzupełnieniu.
10.9. wykaz osób, które będą czynnie uczestniczyć w realizacji zamówienia (załącznik 5), wraz z informacjami na temat niezbędnych dla wykonania zamówienia kwalifikacji zawodowych, doświadczenia - do celów oceny ofert. Wykaz nie podlega uzupełnieniu na cele oceny oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dostarczenie umowy konsorcjum przed udzieleniem zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

wzór umowy załączono do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.